1
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa ustanoviť novú skupinu detí, na ktoré bude možno poskytnúť dotáciu na stravu. Pôjde o deti, ktoré nespĺňajú podmienku pre poskytnutie dotácie na stravu z dôvodov ustanovených v § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) a ktorých rodičia (osoby, ktorým je dieťa zverené) poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku (ak dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok), invalidného výsluhového dôchodku, peňažného príspevku na opatrovanie alebo evidovanými uchádzačmi o zamestnanie. Ide o skupinu detí, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že ich rodičom (osobám, ktorým je dieťa zverené) nevznikne nárok na zvýšený daňový bonus pre deti do 15 rokov veku z dôvodu, že tieto sociálne skupiny spravidla zárobkovú činnosť nevykonávajú. Vzhľadom k tomu, že tieto osoby pravdepodobne nebudú mať nárok na zvýšený daňový bonus, navrhuje sa ako alternatíva k zvýšenému daňovému bonusu poskytovať na ich dieťa dotáciu na stravu. Takto určený okruh osôb, bol vymedzený aj vzhľadom na skutočnosť, že týmto osobám môže za splnenia zákonom ustanovených podmienok vzniknúť nárok na príplatok k prídavku, ktorý je tiež určitou alternatívnou k daňovému bonusu.
K bodu 2
Navrhuje sa, aby sa dotácia na stravu poskytovala na dieťa, ktorého obaja rodičia spĺňajú jednu z podmienok navrhovaných v novelizačnom bode 1. Dotáciu na stravu tak bude možno poskytnúť napr. v prípade, že jeden z rodičov dieťaťa je poberateľom starobného dôchodku a druhý rodič dieťaťa je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a pod.
K bodu 3
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s novelizačným bodom 2.
K bodu 4
Z dôvodu, aby pri poskytovaní dotácie na stravu nevznikala neprimeraná administratívna záťaž tak na strane rodičov detí, zriaďovateľov škôl ako aj úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s preukazovaním podmienok poskytnutia dotácie na stravu, sa navrhuje, aby bolo dotáciu na stravu možné poskytovať počas celého školského polroka, aj v prípade ak sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, pod 50 % celkového počtu detí v materskej škole alebo v základnej škole, zmenia sa príjmove pomery domácnosti, alebo ak aspoň jeden z rodičov dieťaťa prestane spĺňať jednu z podmienok navrhovanú v novelizačnom bode 1.
K čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. august 2021.