1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Navrhuje sa rozšíriť cieľovú skupinu detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“), a to za účelom zabezpečenia možnosti poskytnutia dotácie na stravu aj na tie deti, na ktoré podľa novej právnej úpravy nemožno poskytnúť predmetnú dotáciu a ktorých rodičia (osoby, ktorým je dieťa zverené) nemajú ani nárok na daňový bonus. Cieľová skupina detí sa navrhuje určiť vzhľadom na skutočnosti vzťahujúce sa na ich rodičov (osoby, ktorým je dieťa zverené), ktoré objektívne odôvodňujú vyššiu pravdepodobnosť nevzniknutia nároku na daňový bonus.
Predložený návrh zákona pozitívne a negatívne sociálne vplyvy, negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.