1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
NÁVRH
Zákon
z ..... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 222/2019 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z. a zákona č. 417/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, na ktoré nemožno poskytnúť dotáciu podľa písmena a) alebo písmena b) a ktorého rodič alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, je
1.poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku,
2.poberateľ výsluhového dôchodku, ak dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, alebo invalidného výsluhového dôchodku,
3.poberateľ peňažného príspevku na opatrovanie alebo
4.vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie.“.
2.V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Podmienku pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa uvedenú v odseku 3 písm. c) musia spĺňať obidvaja rodičia dieťaťa a každá fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.“.
Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 12.
3.V § 4 ods. 8 úvodnej vete a ods. 9 písm. b) sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
4.V § 4 odsek 10 znie:
„(10) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na dieťa počas školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zmenia
2
skutočnosti rozhodujúce pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa odseku 3.“.
5.V § 10 ods. 4 písm. c) a § 11 ods. 2 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.