Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá s cieľom ocenenia žijúcich účastníkov národného boja za oslobodenie za ich zásluhy v boji proti fašizmu počas druhej svetovej vojny.
Úloha finančne oceniť žijúcich priamych účastníkov národného boja za oslobodenie jednorazovým zvýšením príspevku vyplynula z materiálu „Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny“, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 61 z 12. februára 2020.
Pri príležitosti 75. výročia skončenia druhej svetovej vojny, ktoré sme si pripomenuli v roku 2020, sa považuje za významné oceniť osoby, ktoré sa ako príslušníci československej armády na Slovensku či v zahraničí, ako príslušníci spojeneckej armády a ako partizáni priamo „so zbraňou v ruke“ alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili vojenských operácií počas druhej svetovej vojny. Tieto osoby v boji za slobodu a demokraciu riskovali svoj život, ako aj životy svojich rodinných príslušníkov. Nespochybniteľnou mierou prispeli k víťazstvu nad fašizmom a vzorom a inšpiráciou predovšetkým pre mladých ľudí, aby si vážili hodnoty mieru a slobody. Cieľom jednorazového zvýšenia príspevku je jednak ocenenie účasti v národnom boji za oslobodenie, ako aj zlepšenie sociálnej situácie priamych účastníkov odboja.
K decembru 2020 eviduje Sociálna poisťovňa a ďalší platitelia dôchodkov spolu 395 účastníkov národného boja za oslobodenie. Je žiaduce, aby bola výplata jednorazového zvýšenia príspevku realizovaná v čo najkratšom termíne, vzhľadom na vysoký fyzický vek týchto osôb.
Náklady na jednorazové zvýšenie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie budú poskytnuté na osobitný účet platiteľa dôchodku prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Nebude mať vplyvy na služby verejnej správy pre občana, na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Navrhuje sa doplnenie zákona o nové prechodné ustanovenia, ktorým sa príspevok účastníkom národného boja za oslobodenie v septembri 2021 jednorazovo zvýši o sumu 630 eur.
Jednorazové zvýšenie príspevku prizná a vyplatí účastníkovi národného boja za oslobodenie Sociálna poisťovňa alebo ďalší platiteľ dôchodku.
O zvýšení jednorazového príspevku sa nebude vydávať rozhodnutie, suma jednorazového zvýšenia príspevku bude oprávnenej osobe vyplatená do 30. septembra 2021.
Náklady na jednorazové zvýšenie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie budú uhradené prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
K Čl. II
Zmena zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa navrhuje v nadväznosti na ustanovenie o úhrade nákladov na jednorazové zvýšenie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie o sumu 630 eur prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
K Čl. III
S ohľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa účinnosť zákona navrhuje od 1. augusta 2021.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve,
b) v sekundárnom práve,
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter návrhu zákona sa body 4 a 5 nevypĺňajú.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
K decembru 2020 eviduje Sociálna poisťovňa a ďalší platitelia dôchodkov spolu 395 účastníkov národného boja za oslobodenie, z toho Sociálna poisťovňa 377 účastníkov národného boja za oslobodenie a ďalší platitelia dôchodkov 18 účastníkov národného boja za oslobodenie.
Náklady na jednorazové zvýšenie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie sa v roku 2021 predpokladajú vo výške 248 850 eur (395 x 630 eur) a budú poskytnuté na osobitné účty Sociálnej poisťovne a ďalších platiteľov dôchodku prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Dopady navrhovanej právnej úpravy v ďalších rokoch nebudú žiadne, s poukazom na povahu jednorazového zvýšenia príspevku, ktoré bude oprávneným osobám vyplatené do 30. septembra 2021.
Návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy, a to na hospodárenie domácností žijúcich účastníkov národného boja za oslobodenie, ktorými osoby, ktoré sa buď priamo „so zbraňou v ruke“ alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili vojenských operácií počas druhej svetovej vojny. Cieľom návrhu zákona je zlepšenie finančnej situácie žijúcich účastníkov národného boja za oslobodenie, ktorým závažné zdravotné a sociálne problémy vyplývajú z ich vyššieho veku. Vzhľadom na zásluhy účastníkov národného boja za oslobodenie počas 2. svetovej vojny je opodstatnené ich finančné ocenenie jednorazovým zvýšením príspevku.
Návrh zákona nepredpokladá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov