DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marek Šefčík, Eva Horváthová, Tomáš Lehotský a Zuzana Šebová.
Hlavným cieľom návrhu zákona je zrovnoprávniť zákonné podmienky na výkon pohotovostnej služby v ambulanciách pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a v ambulanciách zubno - lekárskej pohotovostnej služby. Súčasne platné znenie zákona č. 578/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) garantuje minimálnu výšku mzdy lekára za hodinu vykonávania zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu s organizátorom v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, a to v sume 12 EUR. Súčasne však platný zákon opomína rovnakú garanciu minimálnej výšky hodinovej mzdy pre zubných lekárov, ktorí vykonávajú pohotovostnú službu v ambulanciách zubno - lekárskej pohotovostnej služby. Cieľom návrhu zákona je preto napraviť tento stav a umožniť tak lekárom ako aj zubným lekárom spravodlivo rovnaké podmienky odmeňovania výkonu pohotovostnej služby v obidvoch zdravotníckych povolaniach.
Účel návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 2024, podľa ktorého sa vláda zaviazala k nasledovnému: „Vláda SR, uvedomujúc si kľúčovú rolu zdravotníckych pracovníkov a ďalších pracovníkov v zdravotníctve, sa zasadí o zlepšenie ich pracovných podmienok a nastavenie motivačného prostredia tak, aby pracovník v zdravotníctve zostával a takisto sa vracal za prácou na Slovensko.“ (str. 35, časť Zdravotnícky pracovník).
Predkladaný návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy (rovnosť príležitostí), nemá žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, nemá vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a na informatizáciu spoločnosti.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B.Osobitná časť
K Čl. I
V § 80a odsekoch 3 5 zákona sa navrhuje doplniť príslušné ustanovenia tak, aby aj odmeňovanie výkonu zubno-lekárskej pohotovostnej služby bolo zabezpečené rovnakou výškou minimálnej hodinovej sazdby ako je tomu v súčasnosti pri výkone pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.
Návrh zákona je inšpirovaný praktickými súsenosťami zubných lekárov, ktorí poukazujú v niektorých prípadoch na zneužívanie súčasne platného znenia zákona v ich neprospech. Niektorí poskytovatelia zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ktorí na zbezpečenie výkonu tejto služby využívajú aj iných zubných lekárov na základe osobitnej zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka, vnucujú týmto zubným lekárom také podmienky odmeňovania za výkon pohotovostnej služby, ktoré by ani oni sami neakcpetovali, t.j. neprimerane nízke. Toto vnucovanie je žiaľ možné okrem iného v dôsledku nedostatočnej právnej úpravy, podľa ktorej zákon na jednej strane ukladá zubným lekárom povinnosť vykonávať aj na zubno-lekársku pohotovostnú službu podľa aktuálneho rozpisu príslušnej VÚC 79 ods. 1 písm. v) zákona] pod hrozbou finančnej sankcie za nedodržanie tejto povinnosti do výšky 3.319 EUR 82 ods. 1 písm. b) zákona], no na strane druhej podmienky výkonu tejto služby (odmeňovanie) ponecháva vyslovene na dohodu „zmluvných strán“, t.j. poskytovateľa, ktorý je prevádzakovateľom ambulancie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a samotným zubným lekárom, ktorý je povinný službu vykonávať v tejto ambulancii. Vzhľadom na uvedenú zákonnú sankciu pre zubných lekárov títo doslova nútení prijať aj také podmienky poskytovateľov prevádzkovateľov ambulancie zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ktoré neprimerane nízke (v niektorých prípadoch napríklad výška odmeny predstavuje sumu 4 eurá za hodinu služby, ojedinele sa vyskytujú dokonca aj prípady bez nároku na odmenu). Povinnosť vykonávať pohotovostnú službu majú okrem zubných lekárov aj lekári (všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast), títo však majú zákonom určenú minimálnu výšku odmeny za výkon tejto služby. V praxi tak dochádza ku diskriminácii, keďže za výkon pevnej ambulantnej pohotovostnej služby je zákonom určená minimálna výška odmeny, a teda pri jej výkone nemôže dochádzať ku zneužívaniu postavenia organizátorov (poskytovateľov, ktorí prevádzkovateľmi ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby), ale na druhej strane výkon pohotovostnej služby zubných lekárov zákon nechráni stanovením minimálnej výšky odmeny.
Návrhom zákona sa na základe vyššie uvedených dôvodov odstraňuje diskriminačná právna úprava a zabezpečujú sa rovnaké zákonné podmienky pre odmeňovanie za výkon pohotovostných služieb v obidvoch zdravotníckych povolaniach: lekár aj zubný lekár.
K Čl. II
Navrhuje sa dátum nadobudnutia účinnosti predkladanej právnej úpravy so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. júla 2021.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marek Šefčík, Eva Horváthová, Tomáš Lehotský a Zuzana Šebová.
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vyššie uvedené je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
Pozitívne sociáne vplyvy v oblasti rovnosti príležitostí vyplývajú z toho, že návrh zákona zrovnoprávňuje odmeňovanie lekárov a zubných lekárov za výkon pohotovostnej služby, a to garantovaním rovnakej minimálnej mzdy za hodinu práce v obidvoch povolaniach vo výške 12 EUR.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.