____________________________________________________________
440/2015 Z. z.
ZÁKON
z 26. novembra 2015
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu a opatrenia proti negatívnym javom v športe.
§ 2
Verejný záujem v športe
Verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len "športová reprezentácia") na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) športovou činnosťou vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu,
b) vrcholovým športom sústavná príprava športovca s cieľom dosiahnuť vrcholový športový výsledok v súťaži a jeho účasť v medzinárodnej súťaži alebo v najvyššej národnej súťaži,
c) rezortným športovým strediskom štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia,1) ktorá zabezpečuje
1. prípravu vrcholových športovcov, ktorí zaradení do rezortného športového strediska na návrh národného športového zväzu alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva") podľa § 58 písm. k) zo zoznamu najvýkonnejších športovcov na športovú reprezentáciu,
2. zamestnávanie a sociálne zabezpečenie vrcholových športovcov zaradených do rezortného športového strediska,
3. poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu2) vrcholovým športovcom zaradeným do rezortného športového strediska a
4. starostlivosť o športovú infraštruktúru v jeho správe,
d) zoznamom najvýkonnejších športovcov zoznam športových reprezentantov v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe výkonnostných kritérií,
e) športom pre všetkých šport určený pre obyvateľstvo vykonávaný organizovane alebo neorganizovane na účely napĺňania sociálneho, kultúrneho a zdravotného prínosu športu,
f) uznaným športom šport uznaný
1. Medzinárodným olympijským výborom alebo medzinárodnou športovou organizáciou SportAccord,
2. Medzinárodným paralympijským výborom,
3. Medzinárodným výborom športu nepočujúcich alebo
4. Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád,
g) súťažou organizované vykonávanie športu podľa pravidiel určených športovou organizáciou, ktorého cieľom je dosiahnutie športového výsledku alebo porovnanie športového výkonu,
h) významnou súťažou
1. medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodného paralympijského výboru,
2. medzinárodná súťaž v pôsobnosti Medzinárodného výboru športu nepočujúcich, Medzinárodného hnutia špeciálnych olympiád, Medzinárodnej federácie univerzitného športu a Medzinárodnej federácie školského športu,
3. majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetový pohár a iná svetová súťaž,
4. zrušený od 1.1.2020
i) pravidlami súťaže pravidlá pre konkrétnu súťaž určené jej organizátorom, ktorých súčasťou najmä
1. podmienky účasti jednotlivcov alebo podmienky účasti družstiev v súťaži,
2. športové pravidlá, podľa ktorých sa bude súťažiť, a
3. spôsob riešenia sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou na súťaži,
j) integritou športu princípy zaručujúce prirodzenú neistotu a nepredvídateľnosť priebehu a výsledku súťaže a rovnaké pravidlá a podmienky pre účastníkov súťaže pred začiatkom súťaže a počas celého priebehu súťaže,
k) príslušnosťou k športovej organizácii príslušnosť založená
1. účasťou v súťaži za športovú organizáciu,
2. účasťou v súťaži organizovanej alebo riadenej športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
3. účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže,
4. registráciou za športovú organizáciu,
5. športovou reprezentáciou,
6. členským vzťahom alebo dobrovoľníckym vzťahom k športovej organizácii,
7. zmluvným vzťahom so športovou organizáciou, ktorého predmetom je športová činnosť, ak ide o športovca alebo športového odborníka,
8. účasťou na riadení a správe športovej organizácie,
9. účasťou na príprave na súťaž a na súťaži ako sprievodný personál športovca alebo družstva,
10. príslušnosťou k inej športovej organizácii, ktorá je členom športovej organizácie,
l) zakladajúcim dokumentom stanovy, zakladacia listina, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, zriaďovacia listina alebo iný dokument preukazujúci založenie alebo zriadenie športovej organizácie,
m) športovým zväzom športová organizácia, ktorá je občianskym združením, združujúca iné športové organizácie, športovcov a športových odborníkov,
n) mládežou športovci do 23 rokov veku; ak ide o športovca zúčastneného v súťaži, do skončenia súťažného obdobia, v ktorom dovŕšil 23 rokov veku,
o) športovou infraštruktúrou štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu,
p) športovou infraštruktúrou národného významu športová infraštruktúra spĺňajúca požiadavky medzinárodnej športovej organizácie, ktorá je určená na medzinárodnú súťaž alebo na prípravu športových reprezentantov,
q) zdrojovou evidenciou evidencia športovej organizácie, v ktorej údaj o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe vznikol,
r) zverejnením zverejnenie údajov v informačnom systéme športu,
s) zapísaním zápis údajov, zápis zmeny údajov a výmaz údajov o fyzických osobách v športe a právnických osobách v športe do informačného systému športu,
t) športom všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej účasti alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach,
u) zoznam športovcov top tímu zoznam športových reprezentantov a zoskupení v individuálnych športoch v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe dosiahnutých športových výsledkov na významnej súťaži.
DRUHÁ ČASŤ
OSOBY V ŠPORTE
PRVÁ HLAVA
ŠPORTOVEC A ŠPORTOVÝ ODBORNÍK
Športovec
§ 4
(1) Športovec vykonáva šport ako profesionálny športovec, amatérsky športovec alebo ako neorganizovaný športovec.
(2) Profesionálny športovec a amatérsky športovec vykonáva šport v športovej organizácii, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii.
(3) Profesionálny športovec vykonáva šport
a) na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo inej zmluvy, ak vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa písmena c),
b) na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu4) v rezortnom športovom stredisku alebo
c) ako samostatne zárobkovo činná osoba.
(4) Amatérsky športovec vykonáva šport
a) na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak
1. rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej práce, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku,
2. zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo
3. vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom
časovom období,
b) na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca,
c) na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo
d) bez zmluvy.
(5) Talentovaným športovcom je športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov.
(6) Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.
(7) Oprávnenie profesionálneho športovca vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činná osoba vzniká dňom zápisu profesionálneho športovca do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 2 písm. n); ustanovenia § 6 ods. 4 až 9 sa použijú primerane.
§ 5
(1) Športovec právo vybrať si športový klub, v ktorom bude vykonávať šport. Ak to predpisy športového zväzu nevylučujú, športovec môže vykonávať šport súčasne vo viacerých športových kluboch.
(2) Právo športovca podľa odseku 1 je obmedzené, ak
a) trvá právny vzťah športovca k športovému klubu založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca, dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športový klub ako samostatne zárobkovo činná osoba, alebo
b) športový klub, ktorý si športovec vybral, v súlade s predpismi športového zväzu, ktorého je športový klub členom, s registráciou športovca nesúhlasí.
(3) Športový zväz môže v záujme ochrany integrity športu v rozsahu svojej pôsobnosti obmedziť právo športovca podľa odseku 1 predpismi športového zväzu, ktorými určí
a) časové obdobie počas jedného súťažného obdobia, v ktorom je zmena klubovej príslušnosti športovca obmedzená alebo zakázaná,
b) podmienky na vykonanie zmeny klubovej príslušnosti športovca počas začatého súťažného obdobia,
c) podmienky zrušenia registrácie za športový klub a novej registrácie za iný športový klub,
d) najvyšší prípustný počet zmien klubovej príslušnosti športovca počas jedného súťažného obdobia alebo inak vymedzeného časového obdobia.
(4) Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani iným plnením medzi športovými klubmi; to neplatí, ak trvá právny vzťah športovca k športovému klubu založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca, dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo inou zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre športový klub ako samostatne zárobkovo činná osoba. Nároky športového klubu na výchovné a iné plnenia súvisiace s prípravou športovca v športovom klube podľa predpisov športového zväzu tým nie dotknuté. Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani iným plnením zo strany športovca alebo jeho zákonného zástupcu. Lehota na vykonanie zmeny klubovej príslušnosti na základe žiadosti športového klubu a lehota na vykonanie zmeny klubovej príslušnosti na základe žiadosti športovca alebo jeho zákonného zástupcu musí byť určená predpismi športového zväzu a v rovnakej dĺžke.
(5) Športová organizácia môže zrušiť registráciu športovca za športovú organizáciu bez súhlasu športovca alebo bez súhlasu zákonného zástupcu maloletého športovca len z dôvodu určeného predpismi národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie.
(6) Pri vykonávaní športu môže byť športovec bez jeho súhlasu monitorovaný športovou organizáciou, ku ktorej príslušnosť, ak § 90 ods. 3 neustanovuje inak. Z monitorovania môžu byť vyhotovované obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy a záznamy o fyzickej výkonnosti športovca. Záznamy z monitorovania uchováva športová organizácia, ku ktorej športovec príslušnosť, najviac 12 rokov odo dňa ich vyhotovenia.
(7) Monitorovanie športovca podľa odseku 6 je možné iba na účely posudzovania športového výkonu športovca, prípravy športovca alebo majetkového zhodnotenia záznamov športovou organizáciou. Použitie záznamov nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami športovca a nesmie bezdôvodne zasahovať do jeho práva na ochranu súkromia nad rámec nevyhnutný na dosiahnutie účelu monitorovania a zaznamenávania športového výkonu športovca.
(8) Zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca a talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal; ak ide o talentovaného športovca, aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria. Amatérsky športovec, ktorý nie je vrcholovým športovcom ani talentovaným športovcom, a športovec športu pre všetkých vykonáva šport na vlastnú zodpovednosť. Národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže môže predpisom alebo v pravidlách súťaže určiť ako podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti športovca na vykonávanie príslušného športu.
(9) Zdravotné výkony, ktoré súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca, sa neuhrádzajú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia; to neplatí, ak ide o zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou preventívnej prehliadky podľa osobitného predpisu.5)
Športový odborník
§ 6
(1) Športovým odborníkom je
a) tréner a inštruktor športu,
b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,6)
c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,
d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť,
e) kontrolór športovej organizácie (ďalej len "kontrolór"),
f) funkcionár športovej organizácie,
g) dopingový komisár.
(2) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa odseku 1 písm. a) e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.
(3) Športový odborník podľa odseku 1 písm. a) až d) vykonáva činnosť športového odborníka
a) ako podnikanie,
b) na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka,
c) na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
d) ako dobrovoľník6a) alebo
e) bez zmluvy.
(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.6b) Príslušný okresný úrad overí oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka v registri fyzických osôb v športe.
(5) Okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta, vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Oprávnenie na podnikanie vydané okresným úradom obsahuje údaje podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), c), e), g) a h) a údaj podľa § 80 ods. 6 písm. h) prvého bodu.
(6) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne oznámi ministerstvu školstva pozastavenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.
(7) Po pozastavení podnikania športový odborník nadobudne oprávnenie na podnikanie uplynutím obdobia pozastavenia podnikania alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene obdobia pozastavenia podnikania. Pozastavenie podnikania nemôže trvať kratšie ako tri mesiace a dlhšie ako tri roky; pozastavenie podnikania je možné aj opakovane.
(8) Oprávnenie športového odborníka podnikať zaniká
a) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
b) stratou odbornej spôsobilosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka,
c) stratou bezúhonnosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka,
d) oznámením športového odborníka o ukončení podnikania.
(9) Športový odborník oznámi jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne oznámi ministerstvu školstva ukončenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.
(10) Za odbornú činnosť v športe sa nepovažuje záchrana života a špecializované činnosti v oblasti záchrany života.
§ 7
(1) Na výkon činnosti športového odborníka sa vyžaduje bezúhonnosť. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu činnosti športového odborníka.
(2) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a) zločin,
b) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám,
c) iný trestný čin, ako je uvedený v písmenách a) a b), spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku, alebo
d) trestný čin podľa písmen a) c), trestný čin proti majetku alebo hospodársky trestný čin, ak ide o kontrolóra alebo člena štatutárneho orgánu športovej organizácie.
(3) Za bezúhonného sa považuje aj ten, komu bolo odsúdenie za trestný čin podľa odseku 2 zahladené alebo sa na neho hľadí, akoby nebol za takýto čin odsúdený.
(4) Bezúhonnosť sa preukazuje pri zápise do registra fyzických osôb v športe písomným čestným vyhlásením; ak ide o vykonávanie činnosti športového odborníka v športe mládeže, výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. 6c) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ak príslušné orgány členských štátov Európskej únie alebo príslušné orgány tretích štátov taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace.
(5) Stratu bezúhonnosti je športový odborník povinný bezodkladne oznámiť športovej organizácii, pre ktorú vykonáva činnosť športového odborníka.
(6) Športový odborník je povinný na vyzvanie bezodkladne preukázať doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti športového odborníka.
(7) Pri vykonávaní činnosti športového odborníka môže byť športový odborník bez jeho súhlasu monitorovaný športovou organizáciou, ku ktorej príslušnosť, a z monitorovania môžu byť vyhotovované obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy, ak § 90 ods. 3 neustanovuje inak. Podmienky monitorovania podľa § 5 ods. 6 a 7 sa na športového odborníka vzťahujú rovnako.
DRUHÁ HLAVA
ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE
Športová organizácia
§ 8
(1) Športovou organizáciou je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť; športovou organizáciou nie je orgán verejnej správy.
(2) Športová organizácia sa povinne zapisuje do registra právnických osôb v športe.
(3) Športová organizácia vedie zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou. O fyzických osobách sa v zdrojovej evidencii vedú údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) r), ods. 4 až 7.
(4) Športová organizácia, ktorá uzavrela so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, zmluvu o príprave talentovaného športovca alebo inú zmluvu, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, je povinná do 30 dní od uzavretia zmluvy predložiť zmluvu na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej národným športovým zväzom alebo športovou organizáciou, ktorej je členom.
(5) Zo zasadnutia najvyššieho orgánu športovej organizácie a konania volieb do orgánov
športovej organizácie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú športová organizácia uchováva po čas určený zakladajúcim dokumentom, ktorý nesmie byť kratší ako šesť rokov. Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na zasadnutí.
(6) Športová organizácia je povinná
a) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu,
b) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí,
c) upraviť vo svojich predpisoch negatívne javy podľa písmena b) ako závažné disciplinárne previnenia,
d) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.
(7) Ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť, športová organizácia je povinná zabezpečiť vykonávanie tejto športovej činnosti odborne spôsobilým športovým odborníkom.
(8) Športová organizácia právo udeľovať súhlas na použitie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových prenosov a záznamov zo súťaží a iných podujatí, ktoré organizuje.
(9) Športová organizácia, ktorá organizuje súťaž, výlučné právo na označenie súťaže názvom, nezameniteľným obrazovým symbolom, nezameniteľným zvukovým signálom a výlučné právo využívať toto označenie.
(10) Športová organizácia je povinná umožniť osobe s jej príslušnosťou účasť na športovej reprezentácii.
§ 9
Hospodárenie športovej organizácie
(1) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov,7) vyberá od osôb s jej príslušnosťou podľa § 3 písm. k) prvého šiesteho bodu, okrem osôb s príslušnosťou založenou zmluvným vzťahom na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, inej zmluvy, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, zmluvy o amatérskom vykonávaní športu a dobrovoľníckym vzťahom, ročný príspevok na svoju športovú činnosť; za tento príspevok sa považuje aj členský príspevok. Ak v rámci jedného druhu športu vznikne osobe povinnosť uhrádzať členský príspevok viacerým športovým organizáciám, ku ktorým príslušnosť na základe členského vzťahu, členský príspevok uhrádza iba jednej športovej organizácii, ku ktorej príslušnosť, a národnému športovému zväzu.
(2) Športová organizácia môže v súvislosti so svojou športovou činnosťou vykonávať aj inú činnosť, ktorou sa dosahuje príjem alebo ktorou možno dosiahnuť príjem.
(3) Športová organizácia má účtovné obdobie kalendárny rok.
(4) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak
a) príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 250 000 eur, alebo
b) všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu 800 000 eur.
(5) Výročná správa obsahuje
a) prehľad vykonávaných činností a projektov,
b) prehľad dosiahnutých športových výsledkov,
c) ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bol vykonaný jej audit,
d) prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu,
e) meno, priezvisko fyzických osôb a názov, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 000 eur, a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené,
f) prehľad nákladov športovej organizácie a osobitne prehľad nákladov na prevádzku športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,8)
g) stav a pohyb majetku a záväzkov,
h) návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia,
i) zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch,
j) zmeny v zložení orgánov,
k) ďalšie údaje podľa predpisov športovej organizácie.
(6) Ak športová organizácia podľa odseku 4 je zakladateľom alebo spoločníkom obchodnej spoločnosti a podiel na obchodnej spoločnosti alebo akcie obchodnej spoločnosti, výročná správa športovej organizácie obsahuje aj údaje podľa odseku 5 o tejto obchodnej spoločnosti.
(7) Výročná správa sa vypracúva v termíne určenom najvyšším orgánom športovej organizácie alebo v termíne určenom zakladajúcim dokumentom, najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia. Výročná správa musí byť do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie zverejnená a uložená v registri účtovných závierok podľa osobitného predpisu,9) najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia.
Kontrola v športovej organizácii
§ 10
(1) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vytvárať podmienky na nezávislý výkon vnútornej kontroly. Ak športová organizácia dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, je povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.
(2) Športová organizácia, ktorá funkciu kontrolóra podľa odseku 1, je povinná mať zriadenú a obsadenú funkciu kontrolóra počas obdobia, v ktorom je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
§ 11
Podmienky na výkon funkcie kontrolóra
(1) Za kontrolóra môže byť zvolená alebo inak ustanovená fyzická osoba, ktorá
a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná a
c) spĺňa kvalifikačné predpoklady.
(2) Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra sú
a) štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
b) najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
c) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo alebo
d) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v písmene c) a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu.
(3) Na výkon funkcie kontrolóra národného športového zväzu a kontrolóra národnej športovej organizácie sa okrem splnenia podmienok podľa odseku 2 vyžaduje aj odborná spôsobilosť preukázaná úspešným absolvovaním skúšky formou písomného odborného testu zameraného na oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie. Vykonanie skúšky kontrolóra zabezpečuje hlavný kontrolór športu. Skúška sa musí vykonať do troch mesiacov od ustanovenia kontrolóra do funkcie; to neplatí, ak je kontrolór opätovne zvolený alebo inak ustanovený na ďalšie funkčné obdobie. Odbornú spôsobilosť úspešným absolvovaním skúšky kontrolór preukazuje každé štyri roky odo dňa vykonania skúšky.
(4) Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. c) sa preukazuje dokladom o vzdelaní a potvrdením o praxi.
(5) Kontrolór stráca spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, ak
a) prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1 alebo
b) nepreukáže odbornú spôsobilosť podľa odseku 3.
(6) Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena najvyššieho orgánu, štatutárneho orgánu, výkonného orgánu, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie sporov a licenčného orgánu športovej organizácie, v ktorej vykonáva funkciu kontrolóra.
§ 12
Kontrolór
(1) Kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom športovej organizácie.
(2) Ak sa v súlade so zakladajúcim dokumentom športovej organizácie zriaďuje kontrolný orgán, tento orgán plní úlohy kontrolóra. Ak kontrolný orgán je kolektívnym orgánom, funkciu kontrolóra môže vykonávať jeho predseda.
(3) Kontrolór je podľa zakladajúceho dokumentu športovej organizácie volený alebo inak ustanovený do funkcie najvyšším orgánom športovej organizácie na funkčné obdobie, ktoré je najmenej o jeden rok dlhšie, ako je dĺžka funkčného obdobia najvyššieho výkonného orgánu, najmenej na tri roky.
(4) Funkcia kontrolóra zaniká stratou spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 ods. 5 alebo na základe rozhodnutia disciplinárneho orgánu športovej organizácie z dôvodu závažného porušenia povinnosti kontrolóra.
(5) Kontrolór môže byť odvolaný z funkcie najvyšším orgánom športovej organizácie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu s uvedením dôvodu odvolania.
(6) Kontrolór právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra. Cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného predpisu.8)
(7) Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a
odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie.
§ 13
Úlohy kontrolóra
(1) Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie (ďalej len "nedostatok") a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom pre športovú organizáciu a osoby s jej príslušnosťou. Na ten účel kontrolór vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány športovej organizácie a orgány jej členov.
(2) Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na
a) hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov,
b) dodržiavanie právnych predpisov a
c) dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie.
(3) Kontrolór tiež
a) vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho zverejňovania,
b) upozorňuje štatutárny orgán na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii,
c) upozorňuje štatutárny orgán, najvyšší orgán a najvyšší výkonný orgán na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi športovej organizácie; pri zistení závažného nedostatku navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehotu na jeho odstránenie,
d) konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorej je športová organizácia členom, pri zistení závažného nedostatku,
e) vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu orgánu športovej organizácie.
(4) Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie pôsobnosť podľa odsekov 2 a 3 a
a) vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových organizácií, ktoré členmi národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie,
b) posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie s právnymi predpismi, predpismi a rozhodnutiami národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, medzinárodnej športovej organizácie a iných športových organizácií, ktorých je národný športový zväz alebo národná športová organizácia členom,
c) zúčastňuje sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, kontrolných orgánov, a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie,
d) vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov.
(5) Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie je oprávnený vykonávať pôsobnosť podľa odseku 4 písm. b) d) aj v športovej organizácii, ktorá je
členom národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie.
§ 14
Postup pri kontrole
(1) Kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na základe
a) vlastnej iniciatívy,
b) podnetu orgánu športovej organizácie,
c) podnetu osoby s príslušnosťou k športovej organizácii,
d) podnetu hlavného kontrolóra športu alebo
e) podnetu ministerstva školstva.
(2) Pri výkone kontrolnej činnosti je kontrolór oprávnený v nevyhnutnom rozsahu vyžadovať v ním určenej lehote
a) poskytnutie originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov, informácií, dokumentov a iných podkladov, okrem tých, ktoré má kontrolór k dispozícii,
b) splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.
(3) Kontrolór je oprávnený z podkladov podľa odseku 2 písm. a) vyhotovovať kópie na účely kontroly a ďalšieho postupu odôvodneného výsledkami kontroly. Prevzatie týchto podkladov kontrolór písomne potvrdí a vráti ich bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie potrebné na ďalší výkon kontroly.
(4) Športová organizácia a osoba s jej príslušnosťou je povinná poskytnúť kontrolórovi pri kontrolnej činnosti potrebnú súčinnosť v rozsahu odsekov 2 a 3 v ním určenej lehote.
(5) Športová organizácia je povinná zabezpečiť prístup kontrolóra k podkladom podľa odseku 2 písm. a) v obchodných spoločnostiach, v ktorých športová organizácia podiel na spoločnosti alebo akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.
(6) Súčinnosť v rozsahu podľa odsekov 3 5 je športová organizácia a osoba s jej príslušnosťou povinná poskytnúť aj hlavnému kontrolórovi športu.
(7) Športová organizácia je oprávnená vyjadriť sa písomne k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy o kontrolnej činnosti v lehote určenej kontrolórom.
(8) Ak športová organizácia po upozornení na závažný nedostatok zistený pri kontrolnej činnosti tento závažný nedostatok v lehote určenej kontrolórom neodstráni, kontrolór je povinný bezodkladne, najneskôr do desiatich dní odo dňa márneho uplynutia určenej lehoty, oznámiť vec formou podnetu hlavnému kontrolórovi športu. K podnetu kontrolór pripojí upozornenie, oznámenie dôvodov nevyhovenia a ostatné podklady potrebné na posúdenie veci. Rovnako kontrolór postupuje aj vtedy, ak príslušný orgán športovej organizácie v určenej lehote neoznámil dôvody nevyhovenia.
(9) O výsledku kontrolnej činnosti vypracuje kontrolór správu o kontrolnej činnosti v lehote do desiatich dní odo dňa ukončenia kontrolnej činnosti. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti bez podnetu sa správa vyhotovuje, ak bol zistený závažný nedostatok. Správu o kontrolnej činnosti vykonanej na základe podnetu po jej prerokovaní s osobou, ktorej činnosť bola predmetom kontroly, kontrolór bezodkladne zašle orgánu alebo osobe, ktorá dala podnet na vykonanie odbornej kontroly. Správa o kontrolnej činnosti obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby uvedenej v správe o kontrolnej činnosti,
b) pôvod podnetu,
c) predmet kontroly,
d) zistenia,
e) vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia,
f) lehotu na vyjadrenie k zisteným nedostatkom,
g) lehotu na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov,
h) deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti.
(10) Postupom kontrolóra pri kontrolnej činnosti nie je dotknutý výkon kontroly podľa osobitného predpisu.10)
(11) Ak pri výkone kontrolnej činnosti kontrolóra hrozí konflikt záujmov, kontrolór postúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu.
§ 15
Športový klub
(1) Športový klub je športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži.
(2) Na účely účasti v súťaži, disciplinárne účely a účely riešenia sporov sa za športový klub považuje aj združenie osôb na základe zmluvy o združení,11) ak určeného zodpovedného zástupcu.
(3) Športový klub je povinný zabezpečiť, aby sa vrcholový športovec a talentovaný športovec s jeho príslušnosťou vykonávajúci šport, ktorý je založený na fyzickej aktivite, najmenej raz ročne podrobil lekárskej prehliadke podľa § 5 ods. 8 na účely posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu. Športový klub je povinný zabezpečiť, aby sa športovec s jeho príslušnosťou podrobil lekárskej prehliadke aj vtedy, ak preukázanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu určil predpisom alebo v pravidlách súťaže národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže ako podmienku účasti športovca na súťaži za športový klub.
(4) Pri zmene klubovej príslušnosti formou prestupu športovca do iného športového klubu alebo pri opätovnej registrácii športovca v tom istom športovom zväze za iný športový klub uhrádza nový športový klub výchovné športovému klubu, v ktorom bol športovec naposledy registrovaný, ak tak určujú predpisy športového zväzu; predpisy športového zväzu zároveň určia výšku výchovného alebo spôsob jej určenia. Výchovné sa uhrádza do dovŕšenia 23 rokov veku športovca, ak športovec neuzavrie skôr svoju prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu alebo inú zmluvu, ak športovec vykonáva šport pre športový klub ako samostatne zárobkovo činná osoba.
(5) Výchovné predstavuje náklady športového klubu na prípravu a výchovu športovca; ak sa športovec pripravoval v družstve, výchovné zohľadňuje aj náklady na prípravu družstva. Do výchovného sa nezapočítavajú náklady, na úhradu ktorých vynaložil alebo zabezpečil finančné prostriedky športovec alebo jeho blízka osoba.
(6) Fyzická osoba ani právnická osoba nesmie mať kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej súťaži, najmä nesmie súčasne byť spoločníkom, vykonávať funkciu v orgánoch alebo mať podiel na hlasovacích právach v orgánoch v takých športových kluboch, a to ani prostredníctvom ovládanej alebo ovládajúcej osoby a ani prostredníctvom holdingovej spoločnosti alebo spriaznenej osoby podľa osobitných predpisov.12)
Národný športový zväz
§ 16
Národný športový zväz a jeho úlohy
(1) Národný športový zväz je športový zväz uznaný ministerstvom školstva, ktorý spĺňa tieto podmienky:
a) je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport,
b) vykonáva výlučnú pôsobnosť pre príslušný šport na území Slovenskej republiky,
c) najmenej päť súťažiacich športových klubov registrovaných v registri právnických osôb v športe a najmenej 100 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe,
d) organizuje celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž mládeže najmenej dva po sebe nasledujúce roky,
e) zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach a
f) zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov.
(2) Národný športový zväz tiež
a) zastupuje, chráni a presadzuje záujmy príslušného športu vo vzťahu k orgánom verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám, ktorých je členom,
b) navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska,
c) zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených predpisom národného športového zväzu,
d) vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q),
e) metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov,
f) organizuje a riadi celoštátne súťaže a iné súťaže alebo ich organizovaním a riadením poveruje inú športovú organizáciu,
g) schvaľuje podmienky účasti športovej organizácie v súťaži podľa písmena f) a udeľuje športovej organizácii právo na účasť v nej na základe ich splnenia,
h) vedie zoznam športových reprezentantov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q),
i) určuje druhy športových odborníkov pre príslušný šport vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečuje ich odbornú prípravu a overuje ich odbornú spôsobilosť,
j) oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe, a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj príslušného športu,
k) uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis,13)
l) podporuje výstavbu športovej infraštruktúry.
(3) Za národný športový zväz sa považuje aj športová organizácia, ktorej členovia
a) členmi rôznych medzinárodných športových organizácií s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport,
b) spĺňajú podmienky podľa odseku 1 písm. c) až f) každý samostatne a
c) spĺňajú podmienku podľa odseku 1 písm. b) spoločne.
§ 17
Práva a povinnosti národného športového zväzu
(1) Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu
a) stanovy a ostatné predpisy a ich zmeny najneskôr do 15 dní odo dňa ich schválenia,
b) zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú,
c) informáciu o konaní zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej 15 dní predo dňom zasadnutia,
d) pozvánku a návrh programu zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej sedem dní predo dňom konania zasadnutia,
e) zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou najneskôr 25 dní odo dňa konania zasadnutia,
f) správu volebnej komisie najneskôr do 25 dní odo dňa konania volieb,
g) zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov,
h) kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni predo dňom konania volieb,
i) pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu,
j) počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov národného športového zväzu a počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny,
k) rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov,
l) informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu.
(2) Národný športový zväz je povinný
a) mať stanovy v súlade s § 19 až 23,
b) zapracovať do predpisov národného športového zväzu pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí,
c) viesť evidenciu zmlúv a dohôd podľa § 35, 39, 43, 47 a 48 a ich zmien,
d) poskytovať súčinnosť ministerstvu školstva a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti športu.
(3) Národný športový zväz v záujme ochrany integrity športu môže svojím predpisom určiť pravidlá a obmedzenia
a) v súvislosti s prechodom alebo prevodom práva súťaženia medzi športovými klubmi,
b) pri zmene právnej formy alebo pri inej právno-organizačnej zmene športového klubu ako účastníka súťaže, ktorej je organizátorom.
§ 18
(1) Národný športový zväz môže na účely podnikania v súvislosti so športovou reprezentáciou založiť obchodnú spoločnosť alebo nadobudnúť podiel v obchodnej spoločnosti, ak je v nej jediným spoločníkom alebo ak je spoločníkom spoločne so štátom, vyšším územným celkom alebo obcou. Prevod obchodného podielu alebo akcií takej obchodnej spoločnosti na iné osoby je zakázaný okrem prevodu obchodného podielu alebo akcií na štát, vyšší územný celok alebo obec.
(2) Národný športový zväz môže na účely výstavby a prevádzky športovej infraštruktúry založiť obchodnú spoločnosť alebo nadobudnúť podiel v obchodnej spoločnosti.
(3) Národný športový zväz môže použiť zisk obchodnej spoločnosti podľa odsekov 1 a 2 alebo podiel na zisku obchodnej spoločnosti podľa odsekov 1 a 2 len na plnenie úloh podľa § 16 ods. 1 písm. d) až f) a ods. 2 písm. l).
§ 19
Orgány národného športového zväzu
(1) Národný športový zväz vytvára svoje orgány a zabezpečuje ich činnosť podľa týchto pravidiel:
a) členmi najvyššieho orgánu s právom hlasovať zástupcovia športových klubov, športovcov, športových odborníkov a ďalších členov národného športového zväzu alebo zástupcovia zvolení športovými klubmi, športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími členmi národného športového zväzu,
b) členom najvyššieho orgánu s právom hlasovať nemôže byť funkcionár národného športového zväzu len na základe výkonu funkcie v orgáne národného športového zväzu,
c) volený člen najvyššieho orgánu sa zúčastňuje na zasadnutí najvyššieho orgánu osobne alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen najvyššieho orgánu; volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí najvyššieho orgánu predložením zápisnice o jeho zvolení,
d) členom najvyššieho orgánu, ktorý zastupuje športovú organizáciu, je štatutárny orgán športovej organizácie alebo ním písomne splnomocnená osoba, ak športovú organizáciu v najvyššom orgáne nezastupuje volený člen podľa písmena c),
e) členom najvyššieho orgánu a najvyššieho výkonného orgánu je najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov,
f) najvyšší orgán volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov, orgánov na riešenie sporov, licenčných orgánov a kontrolných orgánov, ak nie volení členmi národného športového zväzu priamo,
g) spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb s jeho príslušnosťou, riešia orgány na riešenie sporov,
h) orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov národného športového zväzu,
i) každý člen národného športového zväzu môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch národného športového zväzu,
j) každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch národného športového zväzu, ak ju navrhne člen národného športového zväzu; ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k národnému športovému zväzu, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny,
k) o odvolaní člena výkonného orgánu, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie sporov, licenčného orgánu a kontrolného orgánu športovej organizácie rozhoduje najvyšší orgán,
l) funkčné obdobie členov volených orgánov je najviac šesť rokov,
m) členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie, oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania národného športového zväzu a športovej činnosti jeho členov do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov.
(2) Počet členov, spôsob vytvorenia a spôsob hlasovania členov najvyššieho orgánu (ďalej len "kľúč delegátov") musí byť upravený v stanovách národného športového zväzu.
(3) Kľúč delegátov musí zohľadňovať
a) počet športovcov