____________________________________________________________
138/2019 Z.z.
ZÁKON
z 10. mája 2019
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva"), kontrolu v profesijnom rozvoji, správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení (ďalej len "centrálny register").
§ 2
Pôsobnosť zákona
(1) Tento zákon sa vzťahuje na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
a) školy alebo školského zariadenia,
b) zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,1) zariadenia sociálnych služieb2) a rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých zriadeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "zariadenie sociálnej pomoci"),
c) pracoviska praktického vyučovania,3)
d) organizácie zriadenej ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len "organizácia zriadená ministerstvom školstva"),
e) organizácie zriadenej iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov alebo
f) katolíckeho pedagogického a katechetického centra zriadeného Konferenciou biskupov Slovenska.
(2) Pedagogický zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť podľa § 6 ods. 1.
(3) Odborný zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť podľa § 6 ods. 2.
(4) Na pedagogického zamestnanca školy zriadenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra") sa nevzťahujú § 16 a § 76 78; na pedagogického zamestnanca, ktorý je v služobnom pomere podľa osobitných predpisov,4) aj § 40 až 70 a § 79.
(5) Na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý vykonáva pracovnú činnosť na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, sa nevzťahujú § 28 39, § 40 až 70 a § 79.
(6) Tento zákon sa nevzťahuje na vysokoškolských učiteľov.5)
§ 3
Práva pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec okrem práv ustanovených osobitnými právnymi predpismi pri výkone pracovnej činnosti právo na
a) zabezpečenie podmienok potrebných na výkon pracovnej činnosti, najmä na ochranu pred prejavmi násilia zo strany detí, žiakov, poslucháčov, zákonných zástupcov alebo iných osôb, ktoré majú dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, a zo strany ďalších fyzických osôb alebo právnických osôb,
b) ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní vedúcich pedagogických zamestnancov, vedúcich odborných zamestnancov, ďalších zamestnancov, zriaďovateľa, 6) zákonných zástupcov, iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
c) ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti,
d) účasť na riadení školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci prostredníctvom osobného členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch,
e) predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania,
f) výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem, didaktických prostriedkov výchovy a vzdelávania a na výber odborných metód,
g) profesijný rozvoj,
h) objektívne hodnotenie výkonu pracovnej činnosti.
(2) Neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti je zásah do výkonu pracovnej činnosti fyzickou osobou, ktorá nie je vedúcim zamestnancom pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca alebo nemá postavenie kontrolného orgánu.7)
(3) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti postavenie chránenej osoby.8)
§ 4
Povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný
a) chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu,9)
b) zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave a výsledky odborných vyšetrení detí, žiakov a poslucháčov, s ktorými prišiel do styku,
c) rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s ohľadom na jeho schopnosti, možnosti, sociálne a kultúrne zázemie a odporúčania odborných zamestnancov,
d) zdržať sa konania, ktoré vedie k porušovaniu práv ostatných zamestnancov,
e) správať sa v súlade s Etickým kódexom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len "etický kódex"),
f) podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie,
g) usmerňovať a objektívne hodnotiť výchovu a vzdelávanie dieťaťa, žiaka a poslucháča,
h) podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovno-vzdelávacieho programu pre školské zariadenia (ďalej len "výchovný program"),
i) udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie,
j) absolvovať aktualizačné vzdelávanie,
k) vykonávať pracovnú činnosť prostriedkami, metódami, formami a postupmi, ktoré zodpovedajú súčasným vedeckým poznatkom, hodnotám a cieľom školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,
l) poskytovať dieťaťu, žiakovi a zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,
m) pravidelne informovať dieťa, žiaka a zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania,
n) vykonávať dozor v triedach počas externej časti maturitnej skúšky alebo testovania,
o) vykonávať činnosť predsedu skúšobnej komisie alebo člena skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky,
p) vykonávať činnosť predsedu komisie alebo člena komisie pre komisionálne skúšky,
q) vykonávať činnosť predsedu komisie alebo člena komisie pri ukončovaní výchovy a vzdelávania.
(2) Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca zbaviť
a) zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka,
b) žiak, ktorý dovŕšil 18 rokov veku,
c) ministerstvo školstva na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.
§ 5
Etický kódex
(1) Etický kódex obsahuje základný rámec správania sa pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
(2) Etický kódex vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.
(3) Zamestnávateľ môže rozpracovať etický kódex v pracovnom poriadku v súlade so zameraním školy alebo školského zariadenia.
DRUHÁ ČASŤ
PRACOVNÁ ČINNOSŤ PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA
§ 6
(1) Pracovnou činnosťou pedagogického zamestnanca sa rozumejú
a) priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program, výchovný program alebo program vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len "program vzdelávania"),
b) ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ktoré zamestnávateľ upraví v pracovnom poriadku,
c) poskytovanie výchovy podľa osobitného predpisu,10)
d) poradenstvo pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v organizácii zriadenej ministerstvom školstva, organizácii zriadenej iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov alebo v katolíckom pedagogickom a katechetickom centre a spolupráca so školami, školskými zariadeniami a zariadeniami sociálnej pomoci pri profesijnom rozvoji,
e) činnosti pri atestácii v atestačnej organizácii alebo
f) výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole alebo v školskom zariadení.
(2) Pracovnou činnosťou odborného zamestnanca sa rozumie
a) výkon činnosti psychologickej, logopedickej, sociálno-pedagogickej, liečebno-pedagogickej alebo špeciálno-pedagogickej a reedukácia detí a žiakov a ostatné činnosti s tým súvisiace,
b) poskytovanie kariérového poradenstva, sociálneho poradenstva a prevencie vo výchove a vzdelávaní a ostatné činnosti s tým súvisiace alebo
c) výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole alebo v školskom zariadení.
§ 7
(1) Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia (ďalej len "riaditeľ") môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, špecializovanými činnosťami, činnosťami vedúceho pedagogického zamestnanca a profesijným rozvojom aj mimo pracoviska za podmienok upravených v pracovnom poriadku.
(2) Rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca (ďalej len "základný úväzok") a podrobnosti s ním súvisiace ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(3) Riaditeľ určí týždenný rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej len "úväzok") najviac na obdobie školského roka po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. V školách a školských zariadeniach s celoročnou prevádzkou alebo nepretržitou prevádzkou riaditeľ určí úväzok najviac na kalendárny rok po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.
(4) Vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný úväzok pedagogického zamestnanca, sa považuje za jednu hodinu práce nadčas. 11)
§ 8
(1) Riaditeľ môže pedagogickému zamestnancovi umožniť dopĺňanie si základného úväzku v rozsahu najviac sedem hodín týždenne pracovnou činnosťou v ďalšej kategórii alebo v ďalšej podkategórii.
(2) Učiteľ si dopĺňa základný úväzok výkonom pracovnej činnosti vychovávateľa, majstra odbornej výchovy alebo pedagogického asistenta.
(3) Vychovávateľ si dopĺňa základný úväzok vyučovaním výchovných predmetov alebo výkonom pracovnej činnosti pedagogického asistenta.
(4) Majster odbornej výchovy si dopĺňa základný úväzok vyučovaním profesijných predmetov v príslušnom odbore vzdelávania alebo v príbuznom odbore vzdelávania, v ktorom získal výučný list, alebo výkonom pracovnej činnosti pedagogického asistenta.
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
§ 9
(1) Predpoklady na výkon pracovnej činnosti sú
a) kvalifikačné predpoklady,
b) bezúhonnosť,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) ovládanie štátneho jazyka.
(2) Predpokladom na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova je aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
(3) Predpokladom na vyučovanie predmetu v jazyku národnostnej menšiny v škole s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a na výkon pracovnej činnosti v školskom zariadení s výchovným jazykom národnostnej menšiny alebo v zariadení sociálnej pomoci s výchovným jazykom národnostnej menšiny je aj ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny; to neplatí, ak ide o učiteľa slovenského jazyka v škole s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.
(4) Predpoklady na výkon pracovnej činnosti musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu pracovnej činnosti.
§ 10
Kvalifikačné predpoklady
(1) Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca a na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca sú vzdelanie a dĺžka výkonu pracovnej činnosti, ak sa vyžaduje.
(2) Ak ide o pedagogického zamestnanca školy, školského zariadenia a triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vyžaduje sa získanie vzdelania v príslušnom študijnom programe v študijnom odbore špeciálna pedagogika alebo absolvovanie kvalifikačného vzdelávania podľa § 43 ods. 1 písm. g); to sa nevzťahuje na učiteľa, ktorý v triede pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť v rozsahu najviac desať hodín týždenne.
(3) Ak ide o pedagogického zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci, ktorý poskytuje výchovu v špecializovanej samostatnej skupine pre deti s poruchami správania a v špecializovanej samostatnej skupine pre deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli týrané, sexuálne zneužívané
alebo boli na nich páchané trestné činy ohrozujúce ich priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin, vyžaduje sa získanie vzdelania v príslušnom študijnom odbore špeciálna pedagogika alebo absolvovanie kvalifikačného vzdelávania podľa § 43 ods. 1 písm. g).
(4) Ak ide o učiteľa profesijného rozvoja, vyžaduje sa
a) získanie vzdelania v príslušnom študijnom programe v príslušnom študijnom odbore na výkon pracovnej činnosti,
b) vykonanie prvej atestácie a
c) najmenej sedem rokov výkonu pracovnej činnosti.
(5) Ak ide o metodika profesijného rozvoja a konzultanta atestačného konania, vyžaduje sa najmenej päť rokov výkonu pracovnej činnosti lektora vzdelávania.
(6) Od učiteľa profesijného predmetu sa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 vyžaduje aj
a) odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a najmenej dva roky zdravotníckej praxe podľa osobitného predpisu,12) ak ide o strednú zdravotnícku školu,
b) odborná prax podľa osobitných predpisov,4) ak ide o policajnú školu a školu požiarnej ochrany.13)
Vzdelanie
§ 11
Stupeň vzdelania
(1) Vyžadovaným stupňom vzdelania pre
a) učiteľa základnej školy, učiteľa strednej školy, učiteľa jazykovej školy, učiteľa profesijného rozvoja, školského špeciálneho pedagóga a odborného zamestnanca je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b) zahraničného lektora je najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
c) učiteľa základnej umeleckej školy a korepetítora je najmenej vyššie odborné vzdelanie,
d) učiteľa materskej školy, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy a pedagogického asistenta je najmenej úplné stredné odborné vzdelanie,
e) školského trénera je najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
(2) Na príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca školy, školského zariadenia alebo triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzťahuje vyžadovaný stupeň vzdelania podľa odseku 1.
§ 12
Získavanie vzdelania na výkon pracovnej činnosti
(1) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii, ak získal vyžadovaný stupeň vzdelania v príslušnom
a) odbore vzdelávania alebo
b) študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe.
(2) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 1, získa vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii absolvovaním kvalifikačného vzdelávania.
(3) Učiteľ profesijného predmetu policajnej školy vzdelanie na výkon pracovnej činnosti, ak získal vyžadovaný stupeň vzdelania, spĺňa kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania podľa osobitného predpisu14) a absolvoval kvalifikačné vzdelávanie.
§ 13
(1) V základnej škole, základnej umeleckej škole a strednej škole sa od učiteľa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov vyžaduje aj vyučovanie aprobačných predmetov alebo predmetov študijného odboru, v ktorom získal vzdelanie, v rozsahu najmenej jednej polovice jeho základného úväzku zníženého o jednu hodinu.
(2) Požiadavka podľa odseku 1 sa nevyžaduje od
a) učiteľa školy so školským vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím,15)
b) odborníka z praxe, ak jeho úväzok je najviac desať hodín týždenne alebo ak vykonáva pracovnú činnosť najviac 90 dní počas školského roka,
c) učiteľa diagnostickej triedy zriadenej v diagnostickom centre.
(3) Ak ide o učiteľa profesijného predmetu, ktorého rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti je najviac desať hodín týždenne, nevyžaduje sa absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia.
§ 14
Posudzovanie splnenia kvalifikačných predpokladov
(1) Splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ; ak ide o riaditeľa, splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zriaďovateľ.
(2) Ak ide o učiteľa a majstra odbornej výchovy, pri posúdení splnenia kvalifikačných predpokladov sa posudzuje zhoda obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu.
(3) Na účel posúdenia splnenia kvalifikačných predpokladov pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predkladá
a) doklad o vzdelaní podľa osobitných predpisov16) alebo
b) doklad o uznaní odbornej kvalifikácie získanej v inom štáte vydaný podľa osobitného predpisu.17)
(4) Nesplnenie kvalifikačných predpokladov sa oznamuje pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi písomne. Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nesúhlasí s výsledkom posúdenia splnenia kvalifikačných predpokladov, požiada o preskúmanie posúdenia okresný úrad v sídle kraja regionálny úrad školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“)
. Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nesúhlasí s výsledkom posúdenia okresným
úradom v sídle kraja regionálnym úradom, požiada o preskúmanie posúdenia ministerstvo školstva; ak
ide o učiteľa profesijných predmetov strednej zdravotníckej školy, požiada o preskúmanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 15
Bezúhonnosť
(1) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a) obzvlášť závažný zločin,
b) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin proti majetku, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám, úmyselný trestný čin proti mieru a ľudskosti, úmyselný trestný čin terorizmu a extrémizmu, úmyselný trestný čin vojnový alebo
c) trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo pri výkone pracovnej činnosti.
(2) Ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, trestné činy korupcie, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a trestný čin ohrozovania mravnosti, za bezúhonného sa nepovažuje ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený.
(3) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov18) nie starším ako tri mesiace, a to každých päť rokov počas trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa najneskôr k 31. máju príslušného roka; ak ide o cudzinca, bezúhonnosť sa preukazuje obdobným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka. Pedagogický zamestnanec školy zriadenej ministerstvom vnútra, ktorý je v služobnom pomere, preukazuje bezúhonnosť podľa osobitných predpisov.4)
(4) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu okresnému úradu v sídle kraja
údaje regionálnemu úradu potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje podľa prvej vety zašle okresný úrad v sídle kraja regionálny úrad pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu v elektronickej
podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov; okresný úrad v sídle kraja údaje regionálny úrad po ich zaslaní
Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky bezodkladne zlikviduje.
(5) Okresný úrad v sídle kraja Regionálny úrad na základe odpisu registra trestov na účel
preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 preukázateľne oznámi zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti; okresný úrad v sídle kraja regionálny úrad obsah odpisu registra trestov
zamestnávateľovi neoznamuje. Okresný úrad v sídle kraja Regionálny úrad po zaslaní oznámenia
príslušný odpis registra trestov bezodkladne zlikviduje.
(6) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi bezodkladne vznesenie obvinenia voči jeho osobe vo veci spáchania trestného činu podľa odseku 1.
(7) Zamestnávateľ do právoplatného rozhodnutia súdu môže pozastaviť výkon pracovnej činnosti pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý oznámil vznesenie obvinenia voči jeho osobe podľa odseku 6, alebo ak sa zamestnávateľ inak dozvie o vznesení obvinenia voči pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi vo veci spáchania trestného činu podľa odseku 1.
(8) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi bezodkladne podanie obžaloby na jeho osobu vo veci spáchania trestného činu podľa odseku 1.
(9) Zamestnávateľ do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaví výkon pracovnej činnosti pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý oznámil podanie obžaloby na jeho osobu podľa odseku 8, alebo ak sa zamestnávateľ inak dozvie o podaní obžaloby na pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca vo veci spáchania trestného činu podľa odseku 1.
(10) Počas pozastavenia výkonu pracovnej činnosti patrí pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi 50% funkčného platu, najmenej však vo výške minimálnej mzdy, ktorý by mu patril, ak by mu nebol pozastavený výkon pracovnej činnosti. Výška funkčného platu podľa prvej vety sa zvyšuje o 10% za každú vyživovanú osobu, najviac do sumy, ktorou je 70% funkčného platu, ktorý by mu patril, ak by nebol pozastavený výkon pracovnej činnosti. Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nebol právoplatne odsúdený, zamestnávateľ mu najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ukončil pozastavenie výkonu pracovnej činnosti, doplatí rozdiel, o ktorý bol jeho funkčný plat skrátený.
(11) Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neposkytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov, nepovažuje sa na účely tohto zákona za bezúhonného.
(12) Na preukazovanie bezúhonnosti úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca sa vzťahujú odseky 3 až 5 a 11.
§ 16
Zdravotná spôsobilosť
(1) Zdravotnou spôsobilosťou je telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
(2) Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu lekárskym potvrdením, ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.
(3) Ak ide o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci, okrem preukázania zdravotnej spôsobilosti podľa odsekov 1 a 2 sa vyžaduje aj preukázanie psychickej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.20)
(4) Ak zamestnávateľ dôvodné podozrenie, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, vyzve ho, aby najneskôr do 90 dní preukázal svoju zdravotnú spôsobilosť lekárskym posudkom, ktorý vydá lekár podľa odseku 2. Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec podľa lekárskeho posudku nespĺňa zdravotnú spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti, zamestnávateľ postupuje podľa
§ 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka
práce
. Náklady priamo spojené s preukazovaním zdravotnej spôsobilosti lekárskym posudkom uhrádza
zamestnávateľ.
§ 17
Ovládanie štátneho jazyka
(1) Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získal vzdelanie v inom jazyku ako v štátnom jazyku, preukáže ovládanie štátneho jazyka dokladom o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka.
(2) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nemusí preukázať ovládanie štátneho jazyka, ak zo štátneho jazyka alebo v štátnom jazyku vykonal
a) maturitnú skúšku,
b) štátnu skúšku21) alebo
c) štátnu jazykovú skúšku.
(3) Skúšku zo štátneho jazyka organizuje
a) vysoká škola, ktorá je oprávnená vykonávať štátne skúšky v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra alebo učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii slovenský jazyk a literatúra,
b) stredná škola s vyučovacím jazykom slovenským,
c) jazyková škola, ktorá je oprávnená vykonávať štátne jazykové skúšky zo slovenského jazyka,
d) organizácia zriadená ministerstvom školstva.
(4) Ovládanie štátneho jazyka sa nevyžaduje od
a) učiteľa cudzieho jazyka v jazykovej škole,
b) učiteľa predmetu, ktorý sa vyučuje v cudzom jazyku,
c) zahraničného lektora.
(5) Ovládanie štátneho jazyka sa preukazuje pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu.
§ 18
Ovládanie jazyka národnostnej menšiny
(1) Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získal vzdelanie v inom jazyku ako v jazyku príslušnej národnostnej menšiny, preukáže ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny dokladom o vykonaní skúšky z jazyka príslušnej národnostnej menšiny.
(2) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nemusí preukazovať ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny, ak z jazyka príslušnej národnostnej menšiny alebo v tomto jazyku vykonal
a) maturitnú skúšku,
b) štátnu skúšku21) alebo
c) štátnu jazykovú skúšku.
(3) Skúšku z jazyka príslušnej národnostnej menšiny organizuje
a) vysoká škola, ktorá je oprávnená vykonávať štátne skúšky z jazyka príslušnej národnostnej menšiny alebo z didaktiky jazyka príslušnej národnostnej menšiny,
b) stredná škola s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny,
c) jazyková škola, ktorá je oprávnená vykonávať štátne jazykové skúšky z jazyka príslušnej národnostnej menšiny,
d) organizácia zriadená ministerstvom školstva.
(4) Ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny sa preukazuje pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu.
Kategórie pedagogických zamestnancov
§ 19
Pedagogický zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v kategórii
a) učiteľ,
b) majster odbornej výchovy,
c) vychovávateľ,
d) korepetítor,
e) školský tréner,
f) pedagogický asistent,
g) zahraničný lektor,
h) školský špeciálny pedagóg alebo
i) učiteľ profesijného rozvoja.
§ 20
Kategórie pedagogických zamestnancov zodpovedných za uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu, výchovného programu alebo za poskytovanie výchovy v zariadení sociálnej pomoci
(1) Učiteľ pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom, žiakom alebo poslucháčom a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania. Kategória učiteľ sa člení na tieto podkategórie:
a) učiteľ materskej školy,
b) učiteľ prvého stupňa základnej školy,
c) učiteľ druhého stupňa základnej školy,
d) učiteľ strednej školy,
e) učiteľ základnej umeleckej školy,
f) učiteľ jazykovej školy.
(2) Majster odbornej výchovy pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu poskytuje odborný výcvik alebo odbornú prax a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky odborného výcviku alebo odbornej praxe.
(3) Vychovávateľ poskytuje
a) výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom v školskom zariadení pri uskutočňovaní výchovného programu a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania alebo
b) výchovu v zariadení sociálnej pomoci.
(4) Korepetítor pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu zabezpečuje prípravu umeleckého výkonu žiaka alebo sa svojím umeleckým výkonom podieľa na umeleckom výkone žiaka.
(5) Školský tréner pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu zodpovedá za športovú prípravu žiakov.
§ 21
Kategórie pedagogických zamestnancov podieľajúcich sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu
(1) Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
(2) Zahraničný lektor sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu podľa požiadaviek učiteľa cudzieho jazyka.
(3) Školský špeciálny pedagóg poskytuje
a) individuálne alebo v triede výchovu, vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
b) špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom, ktoré nie deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie,22)
c) špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom, žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
d) súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie.
§ 22
Učiteľ profesijného rozvoja
(1) Učiteľ profesijného rozvoja
a) uskutočňuje program vzdelávania a podieľa sa na tvorbe programov vzdelávania,
b) podieľa sa na tvorbe profesijných štandardov na základe výskumu profesijných kompetencií,
c) poskytuje poradenstvo a spolupracuje so školami, školskými zariadeniami a zariadeniami sociálnej pomoci v oblasti profesijného rozvoja,
d) vykonáva činnosti súvisiace s výkonom atestácií v atestačnej organizácii,
e) zúčastňuje sa na činnosti skúšobných komisií a atestačných komisií.
(2) Kategória učiteľ profesijného rozvoja sa člení na tieto podkategórie:
a) lektor vzdelávania,
b) metodik profesijného rozvoja,
c) konzultant atestačného konania.
Kategórie odborných zamestnancov
§ 23
Odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v kategórii
a) psychológ a školský psychológ,
b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
c) kariérový poradca,
d) logopéd a školský logopéd,
e) liečebný pedagóg,
f) sociálny pedagóg.
§ 24
Psychológ a školský psychológ
(1) Psychológ v špeciálnom výchovnom zariadení, školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie alebo v zariadení sociálnej pomoci
a) vykonáva psychologickú diagnostiku,
b) poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie,
c) poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov v súvislosti s deťmi a žiakmi.
(2) Školský psychológ v škole a školskom zariadení okrem školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
a) vykonáva psychologickú diagnostiku,
b) poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie,
c) poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
d) spolupracuje pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
e) poskytuje súčinnosť psychológovi.
§ 25
Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
(1) Špeciálny pedagóg v špeciálnom výchovnom zariadení, školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie alebo v zariadení sociálnej pomoci
a) vykonáva špeciálno-pedagogickú diagnostiku a poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné poradenstvo a intervenciu deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom s rizikovým vývinom,
b) vykonáva činnosti zamerané na reedukáciu porúch učenia a správania,
c) poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom.
(2) Terénny špeciálny pedagóg vykonáva špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, výchovno-vzdelávaciu a metodickú špeciálno-pedagogickú činnosť pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím, vykonáva metodickú činnosť a poskytuje konzultácie a špeciálno-pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom.
§ 26
Kariérový poradca
(1) Kariérový poradca v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie v rámci zosúlaďovania kariérového vývinu žiaka s individuálnymi predpokladmi a záujmami žiaka najmä
a) vykonáva diagnostickú činnosť predpokladov a záujmov žiaka,
b) koordinuje poskytovanie a výmenu informácií medzi žiakmi, zákonnými zástupcami, strednými školami a vysokými školami o potrebách trhu práce,
c) poskytuje informačnú a konzultačnú činnosť, individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre žiakov a ich zákonných zástupcov,
d) metodicky usmerňuje činnosť kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach,
e) spolupracuje s inštitúciami koordinácie odborného vzdelávania a prípravy,23) zamestnávateľmi, strednými školami na území samosprávneho kraja a s vysokými školami.
(2) Ak ide o kariérového poradcu školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v sídle kraja, okrem činností podľa odseku 1, vykonáva koncepčné, metodické a supervízne činnosti vo vzťahu k výkonu kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie na území príslušného kraja a podieľa sa na vzdelávaní v oblasti kariérového poradenstva.24)
§ 27
Ďalšie kategórie odborných zamestnancov
(1) Logopéd a školský logopéd
a) vykonáva logopedickú diagnostiku a poskytuje intervenciu a poradenstvo deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou,
b) poskytuje logopedické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom.
(2) Liečebný pedagóg poskytuje
a) terapeuticko-výchovnú pomoc deťom a žiakom s narušením alebo ohrozením psychického, emocionálneho alebo sociálneho vývinu a poruchami správania,
b) terapeuticko-výchovnú pomoc a poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom.
(3) Sociálny pedagóg
a) vykonáva preventívne činnosti,
b) poskytuje poradenstvo a intervenciu so zameraním na deti a žiakov s rizikovým správaním, ohrozených sociálno-patologickými javmi a zo sociálne znevýhodneného prostredia,
c) poskytuje poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným
zamestnancom,
d) vykonáva sociálno-pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, osvetovú činnosť a ďalšie činnosti v sociálno-výchovnej oblasti.
Kariérový stupeň
§ 28
(1) Kariérový stupeň vyjadruje náročnosť výkonu pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca a mieru osvojenia si profesijných kompetencií.
(2) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa
a) začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec,
b) samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
c) pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou alebo
d) pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.
(3) Pedagogického asistenta a zahraničného lektora možno zaradiť najvyššie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.
(4) V názve kariérového stupňa zamestnávateľ zohľadňuje zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie a podkategórie alebo zaradenie odborného zamestnanca do príslušnej kategórie.
§ 29
(1) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec, ak
a) nastúpi do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť, alebo
b) zmení zamestnávateľa pred ukončením adaptačného vzdelávania.
(2) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, ak
a) úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie,
b) vykonal prvú atestáciu pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca alebo pre inú kategóriu odborného zamestnanca ako tú, v ktorej je zaradený,
c) vykonal prvú atestáciu pre iný stupeň vyžadovaného vzdelania pre príslušnú kategóriu, v ktorej je zaradený,
d) vykonával najmenej päť rokov činnosť v inom štáte porovnateľnú s pracovnou činnosťou alebo
e) vykonával činnosť vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka najmenej päť rokov v študijnom odbore, ktorý súvisí s
1. výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
2. výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3. obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa.
(3) Pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, ak
a) vykonával pracovnú činnosť v kategórii odborného zamestnanca najmenej päť rokov,
b) bol zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec a
c) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v kategórii, do ktorej má byť zaradený.
(4) Odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec, ak
a) vykonával pracovnú činnosť v kategórii učiteľ, vychovávateľ alebo majster odbornej výchovy najmenej päť rokov,
b) bol zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
c) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v kategórii, do ktorej má byť zaradený.
(5) Ak ide o školu zriadenú ministerstvom vnútra, pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, ak vykonával pracovnú činnosť v služobnom pomere4) v trvaní najmenej päť rokov.
§ 30
(1) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak
a) vykonal prvú atestáciu pre príslušný stupeň vyžadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu, v ktorej je zaradený,
b) vykonal druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený, alebo
c) získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore, ktorý súvisí s
1. výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
2. výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3. obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa.
(2) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyžadované pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak
a) vykonal druhú atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený, alebo
b) získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v ďalšom študijnom odbore, ktorý súvisí s
1. výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
2. výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3. obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa.
§ 31
Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec
(1) Začínajúci pedagogický zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického zamestnanca. Začínajúci odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho odborného zamestnanca.
(2) Začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec je povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie najneskôr do dvoch rokov od nástupu do prvého
pracovného pomeru, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť. Lehota na ukončenie adaptačného vzdelávania sa predlžuje o prerušenie výkonu pracovnej činnosti z dôvodu čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo pracovnej neschopnosti, ktorá trvá najmenej 90 dní.
(3) Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho pedagogického zamestnanca môže byť pedagogický zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie alebo podkategórie pedagogického zamestnanca a najmenej do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Uvádzajúcim odborným zamestnancom začínajúceho odborného zamestnanca môže byť odborný zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie odborného zamestnanca a najmenej do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou.
(4) Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho školského špeciálneho pedagóga môže byť aj špeciálny pedagóg školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradený najmenej do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou.
(5) Ak nie je možné v škole alebo v školskom zariadení zabezpečiť uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca podľa odseku 3 alebo odseku 4, o uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo o uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca riaditeľ požiada organizáciu zriadenú ministerstvom školstva; ak ide o zariadenie sociálnej pomoci, riaditeľ zariadenia sociálnej pomoci môže požiadať aj iné zariadenie sociálnej pomoci.
(6) Náklady spojené s uvádzaním začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzaním začínajúceho odborného zamestnanca okrem odseku 5 uhrádza zamestnávateľ začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo začínajúceho odborného zamestnanca.
§ 32
Samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec
Samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom samostatného pedagogického zamestnanca alebo pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom samostatného odborného zamestnanca a môže vykonávať špecializované činnosti okrem činností uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo činností uvádzajúceho odborného zamestnanca.
§ 33
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a odborný zamestnanec s prvou atestáciou
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou vykonáva pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou alebo pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom odborného zamestnanca s prvou atestáciou a môže vykonávať činnosť
a) uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo činnosť uvádzajúceho odborného zamestnanca,
b) pedagogického zamestnanca cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia,25)
c) vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca,
d) lektora aktualizačného vzdelávania alebo
e) člena skúšobnej komisie pre ukončenie adaptačného vzdelávania v škole, školskom zariadení alebo v zariadení sociálnej pomoci.
§ 34
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou a odborný zamestnanec s druhou atestáciou
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou vykonáva pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom pedagogického zamestnanca s druhou atestáciou alebo pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom odborného zamestnanca s druhou atestáciou a môže vykonávať činnosť
a) odborného garanta programu funkčného vzdelávania a špecializačného vzdelávania,
b) metodika profesijného rozvoja,
c) konzultanta atestačného konania,
d) člena atestačnej komisie alebo
e) pri výskume a analýzach profesijných kompetencií.
Kariérové pozície pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
§ 35
(1) Kariérová pozícia je funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo funkčné zaradenie odborného zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti alebo riadiace činnosti.
(2) Špecializované činnosti alebo riadiace činnosti vykonáva pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec súčasne s výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogických zamestnancov alebo v príslušnej kategórii odborných zamestnancov.
(3) Špecializované činnosti môže vykonávať pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý je zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.
(4) Špecializované činnosti podľa § 36 ods. 1 písm. a) a i) a špecializované činnosti podľa § 36 ods. 2 písm. a) môže vykonávať ten pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý absolvoval špecializačné vzdelávanie.
(5) Splnenie podmienky podľa odseku 4 sa nevyžaduje od učiteľa materskej školy a učiteľa prvého stupňa základnej školy.
(6) Štruktúru kariérových pozícií a rozsah zodpovednosti za výkon špecializovaných činností upraví riaditeľ vo vnútornom predpise po prerokovaní v pedagogickej rade, ak je zriadená. Štruktúru kariérových pozícií a rozsah zodpovednosti za výkon špecializovaných činností v zariadení sociálnej pomoci upraví vo vnútornom predpise riaditeľ zariadenia sociálnej pomoci.
§ 36
(1) Pedagogický zamestnanec vykonáva špecializované činnosti v týchto kariérových pozíciách:
a) uvádzajúci pedagogický zamestnanec,
b) triedny učiteľ,
c) zodpovedný vychovávateľ,
d) vedúci predmetovej komisie,
e) vedúci vzdelávacej oblasti,26)
f) vedúci metodického združenia,
g) vedúci študijného odboru,
h) vedúci záujmovej oblasti,
i) výchovný poradca,
j) kariérový poradca,
k) školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní,
l) školský špecialista vo výchove a vzdelávaní alebo
m) supervízor.
(2) Odborný zamestnanec vykonáva špecializované činnosti v týchto kariérových pozíciách:
a) uvádzajúci odborný zamestnanec,
b) kariérový poradca,
c) výchovný poradca alebo
d) supervízor.
(3) Riaditeľ môže vo vnútornom predpise určiť kariérovú pozíciu školský poradca, ktorý vykonáva špecializované činnosti v kariérových pozíciách podľa odseku 1 písm. i) až k).
(4) Ak v škole alebo v školskom zariadení vykonáva pracovnú činnosť školský psychológ, môže vykonávať aj činnosti výchovného poradcu a kariérového poradcu.
§ 37
(1) Uvádzajúci pedagogický zamestnanec alebo uvádzajúci odborný zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania a pri ukončení adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia profesijných kompetencií na výkon pracovnej činnosti samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca.
(2) Triedny učiteľ vyučuje v príslušnej triede a
a) koordinuje výchovu a vzdelávanie v príslušnej triede,
b) zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie,
c) zodpovedá za utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi alebo žiakmi navzájom, medzi deťmi alebo žiakmi a zamestnancami školy,
d) spolupracuje so zákonnými zástupcami, pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami,
e) poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom poradenstvo vo výchove a vzdelávaní.
(3) Činnosť triedneho učiteľa vykonáva učiteľ v jednej triede. Podľa potrieb školy môže učiteľ vykonávať činnosť triedneho učiteľa v dvoch a viacerých triedach. Činnosť triedneho učiteľa môže vykonávať aj učiteľ, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie, ak nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného učiteľa.
(4) Zodpovedný vychovávateľ
a) vykonáva činnosti podľa odsekov 2 a 3 vo výchovnej skupine alebo v oddelení školského zariadenia alebo
b) koordinuje výchovu v skupine alebo v skupinách v zariadení sociálnej pomoci.
(5) Vedúci predmetovej komisie, vedúci vzdelávacej oblasti, vedúci metodického združenia, vedúci študijného odboru alebo vedúci záujmovej oblasti
a) koordinuje prípravu pedagogickej dokumentácie v príslušnej oblasti,
b) podieľa sa na vypracovaní návrhu štvorročného plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len "plán profesijného rozvoja"),
c) podieľa sa na organizovaní rozvoja profesijných kompetencií,
d) vykonáva poradenskú činnosť zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania v príslušnej oblasti.
§ 38
(1) Výchovný poradca vykonáva činnosti výchovného poradenstva27) prostredníctvom informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a ďalších súvisiacich činností a sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť.
(2) Kariérový poradca vykonáva činnosti kariérového poradenstva.
(3) Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní koordinuje
a) primárnu prevenciu drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov,
b) prierezové témy určené školským vzdelávacím programom alebo
c) informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.
(4) Školský špecialista vo výchove a vzdelávaní vykonáva činnosti v oblasti
a) výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
b) využívania knižničných služieb a informačných služieb pre potreby výchovy a vzdelávania, aktualizačného vzdelávania, sebarozvoja žiakov, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov alebo
c) rozvoja športových zručností žiakov a získavania základov konkrétneho druhu športu v súlade so školským vzdelávacím programom.
(5) Do kariérovej pozície školského špecialistu pre rozvoj športových zručností žiakov sa zaradí pedagogický zamestnanec, ktorý
a) spĺňa kvalifikačný predpoklad na vyučovanie telesnej výchovy a športovej výchovy,
b) absolvoval špecializačné vzdelávanie v oblasti príslušného druhu športu alebo
c) získal odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu28) v príslušnej oblasti.
(6) Supervízor koordinuje a dohliada na odbornosť a úroveň výkonu
a) pracovnej činnosti v kategóriách odborných zamestnancov a podieľa sa na zvyšovaní profesijných kompetencií odborných zamestnancov alebo
b) riadiacich činností.
§ 39
Vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec
(1) Vedúcim pedagogickým zamestnancom je
a) riaditeľ,
b) zástupca riaditeľa,
c) hlavný majster odbornej výchovy,
d) vedúci vychovávateľ.
(2) Vedúcim odborným zamestnancom je
a) riaditeľ,
b) zástupca riaditeľa,
c) vedúci odborného útvaru.
(3) Činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca a činnosť vedúceho odborného zamestnanca môže vykonávať ten, kto spĺňa
a) kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca a
b) podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a odborný zamestnanec s prvou atestáciou.
(4) Ak ide o policajnú školu, činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať ten pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa predpoklady podľa odseku 3 alebo odbornú prax podľa osobitného predpisu29) najmenej desať rokov.
TRETIA ČASŤ
PROFESIJNÝ ROZVOJ
§ 40
Profesijný rozvoj
(1) Profesijný rozvoj je proces
a) prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií,
b) získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo výkon činnosti vedúceho odborného zamestnanca,
c) získavania profesijných kompetencií vyššieho kariérového stupňa,
d) overovania profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa,
e) získavania vzdelania na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej pracovnej činnosti alebo
f) využívania a hodnotenia získaných profesijných kompetencií.
(2) Profesijný rozvoj sa uskutočňuje podľa profesijných štandardov a v súlade so súčasným vedeckým poznaním, odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti.
(3) Profesijný rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom
a) vzdelávania,
b) tvorivej činnosti súvisiacej s výkonom pracovnej činnosti, najmä činnosti vedeckej, výskumnej, publikačnej alebo umeleckej,
c) sebavzdelávania a výkonu pracovnej činnosti alebo
d) absolvovania odbornej stáže zameranej na inovovanie profesijných kompetencií.
(4) Profesijný rozvoj sa riadi podľa plánu profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania školy, školského zariadenia alebo zo zamerania zariadenia sociálnej pomoci. Plán profesijného rozvoja vydáva riaditeľ po prerokovaní so zriaďovateľom, zástupcami zamestnancov a v pedagogickej rade, ak je zriadená. Plán profesijného rozvoja v zariadení sociálnej pomoci vydáva riaditeľ zariadenia sociálnej pomoci.
(5) Na základe plánu profesijného rozvoja vydáva riaditeľ ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len "ročný plán vzdelávania"); v zariadeniach sociálnej pomoci ročný plán vzdelávania vydáva riaditeľ zariadenia sociálnej pomoci. Ročný plán vzdelávania možno počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi možnosťami a potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci.
§ 41
Profesijný štandard
(1) Profesijný štandard vymedzuje súbor profesijných kompetencií potrebných na zaradenie do
a) kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca alebo do kategórie odborného zamestnanca,
b) kariérového stupňa alebo
c) kariérovej pozície.
(2) Profesijný štandard začínajúceho pedagogického zamestnanca a profesijný štandard začínajúceho odborného zamestnanca je záväzný pre štátny vzdelávací program príslušného odboru vzdelávania a pre opis príslušného študijného odboru.
(3) Profesijné štandardy v nadväznosti na stupeň vzdelania pre jednotlivé kategórie, podkategórie, kariérové stupne a kariérové pozície vydáva