Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom:
MV SR
MŠVVaŠ SR
z toho:
regionálne úrady školskej správy
0
-1 009 843
1 009 843
1 009 843
-1 009 843
1 009 843
1 009 843
-1 009 843
1 009 843
1 009 843
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
v tom:
MV SR
MŠVVaŠ SR
z toho:
regionálne úrady školskej správy
0
-1 009 843
1 009 843
1 009 843
-1 009 843
1 009 843
1 009 843
-1 009 843
1 009 843
1 009 843
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom:
MV SR
MŠVVaŠ SR
z toho:
regionálne úrady školskej správy
-1 450 221 086
1 450 221 086
1 450 221 086
-1 450 221 086
1 450 221 086
1 450 221 086
-1 450 221 086
1 450 221 086
1 450 221 086
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
v tom:
MV SR
MŠVVaŠ SR
z toho:
regionálne úrady školskej správy
-1 450 221 086
1 450 221 086
1 450 221 086
-1 450 221 086
1 450 221 086
1 450 221 086
-1 450 221 086
1 450 221 086
1 450 221 086
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Príloha č. 2
2
v tom:
MV SR
MŠVVaŠ SR
z toho:
regionálne úrady školskej správy
-10 717
10 717
10 717
-10 717
10 717
10 717
-10 717
10 717
10 717
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
v tom:
MV SR
MŠVVaŠ SR
z toho:
regionálne úrady školskej správy
-166 397 320
166 397 320
166 397 320
-166 397 320
166 397 320
166 397 320
-166 397 320
166 397 320
166 397 320
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
1 450 221 086
1 450 221 086
1 450 221 086
v tom:
MV SR
MŠVVaŠ SR
z toho:
regionálne úrady školskej správy
1 450 221 086
1 450 221 086
1 450 221 086
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Príloha č. 2
3
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
V súčasnosti pôsobnosti na úseku školstva zabezpečované okresnými úradmi v sídle kraja, odbormi školstva. V návrhu zákona sa upravuje prechod týchto pôsobností z odborov školstva okresných úradov v sídle kraja na regionálne úrady školskej správy (ďalej len „regionálne úrady“) v sídle kraja ako rozpočtové organizácie zapojené finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“). V súvislosti s prechodom pôsobností na regionálne úrady prechádzajú z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) aj štátnozamestnanecké a pracovné vzťahy zamestnancov, prechod správy majetku štátu a práva a povinnosti z iných vzťahov.
Súčasne dochádza k zmene poskytovania finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení, ktoré budú zabezpečovať regionálne úrady. V súčasnosti ministerstvo školstva vypočíta jednotlivým subjektom limity rozpočtových prostriedkov na základe normatívnych a nenormatívnych ukazovateľov, ale finančné prostriedky sa poskytujú zriaďovateľom škôl a školských zariadení z dvoch rozpočtových kapitol, a to z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra. Vzhľadom na to, že okresné úrady v sídle kraja nemajú právnu subjektivitu, financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby sa uskutočňuje prostredníctvom centier podpory, ktoré organizačnou súčasťou ministerstva vnútra.
Navrhovanou zmenou dôjde k zvýšeniu efektívnosti rozpočtovania a poskytovania finančných prostriedkov, vzhľadom na to, že rozpočtovanie zostáva v pôsobnosti ministerstva školstva a poskytovanie financií budú priamo vykonávať regionálne úrady, ktoré budú súčasťou rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva. Prierezové a obslužné činnosti pre odbory školstva okresných úradov v sídle kraja zabezpečované zamestnancami ministerstva vnútra a v návrhu zákona nebol dôvod ich upraviť prechodnými ustanoveniami. Funkčné miesta za prierezové a obslužné činnosti a výdavky s nimi súvisiace, ako aj vyčíslenie prevádzkových nákladov odborov školstva na okresných úradoch v sídle kraja zahrnuté v „Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
Príloha č. 2
4
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Príloha č. 2
5
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Príjmy na obdobie 2022 až 2024 sú za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja,
pôsobnosti ktorých prejdú na regionálne úrady.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
v tom:
-MV SR
-MŠVVaŠ SR
z toho:
regionálne úrady školskej správy
0
-1 009 843
1 009 843
1 009 843
0
-1 009 843
1 009 843
1 009 843
0
-1 009 843
1 009 843
1 009 843
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Príloha č. 2
6
Tabuľka č. 4a
Ministerstvo vnútra SR
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
-1 450 221 086
-1 450 221 086
-1 450 221 086
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-166 397 320
-166 397 320
-166 397 320
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
-58 456 965
-58 456 965
-58 456 965
Tovary a služby (630)2
-9 265 230
-9 265 230
-9 265 230
Bežné transfery (640)2
-1 216 101 571
-1 216 101 571
-1 216 101 571
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
výdavky na roky 2022 – 2024 sú vo VPS
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
-1 450 221 086
-1 450 221 086
-1 450 221 086
Príloha č. 2
7
Tabuľka č. 4b
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
1 450 221 086
1 450 221 086
1 450 221 086
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
166 397 320
166 397 320
166 397 320
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
58 456 965
58 456 965
58 456 965
Tovary a služby (630)2
9 265 230
9 265 230
9 265 230
Bežné transfery (640)2
1 216 101 571
1 216 101 571
1 216 101 571
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
výdavky na roky 2022 – 2024 sú vo VPS
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
1 450 221 086
1 450 221 086
1 450 221 086
Príloha č. 2
8
Tabuľka č. 4c
regionálne úrady školskej správy
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
V limite bežných výdavkov na obdobie rokov 2022 2024 výdavky pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľská pôsobnosť prejde z okresných úradov v sídle kraja na regionálne úrady, pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, súťaže žiakov škôl, zamestnancov odborov školstva okresných úradov v sídle kraja a prierezových a obslužných zamestnancov centier podpory ministerstva vnútra, ktorí prejdú do regionálnych úradov.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
1 450 221 086
1 450 221 086
1 450 221 086
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
166 397 320
166 397 320
166 397 320
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
58 456 965
58 456 965
58 456 965
Tovary a služby (630)2
9 265 230
9 265 230
9 265 230
Bežné transfery (640)2
1 216 101 571
1 216 101 571
1 216 101 571
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
výdavky na roky 2022 – 2024 sú vo VPS
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
1 450 221 086
1 450 221 086
1 450 221 086
Príloha č. 2
9
Tabuľka č. 5a
Ministerstvo vnútra SR
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2021
2022
2023
2024
poznámka
Počet zamestnancov celkom
-10 717
-10 717
-10 717
z toho vplyv na ŠR
-10 717
-10 717
-10 717
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
1 294
1 294
1 294
z toho vplyv na ŠR
1 294
1 294
1 294
Osobné výdavky celkom (v eurách)
-224 854 285
-224 854 285
-224 854 285
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-166 397 320
-166 397 320
-166 397 320
z toho vplyv na ŠR
-166 397 320
-166 397 320
-166 397 320
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
-58 456 965
-58 456 965
-58 456 965
z toho vplyv na ŠR
-58 456 965
-58 456 965
-58 456 965
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Príloha č. 2
10
Tabuľka č. 5b
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2021
2022
2023
2024
poznámka
Počet zamestnancov celkom
10 717
10 717
10 717
z toho vplyv na ŠR
10 717
10 717
10 717
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
1 294
1 294
1 294
z toho vplyv na ŠR
1 294
1 294
1 294
Osobné výdavky celkom (v eurách)
224 854 285
224 854 285
224 854 285
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
166 397 320
166 397 320
166 397 320
z toho vplyv na ŠR
166 397 320
166 397 320
166 397 320
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
58 456 965
58 456 965
58 456 965
z toho vplyv na ŠR
58 456 965
58 456 965
58 456 965
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Príloha č. 2
11
Tabuľka č. 5c
regionálne úrady školskej správy
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2021
2022
2023
2024
poznámka
Počet zamestnancov celkom
10 717
10 717
10 717
z toho vplyv na ŠR
10 717
10 717
10 717
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
1 294
1 294
1 294
z toho vplyv na ŠR
1 294
1 294
1 294
Osobné výdavky celkom (v eurách)
224 854 285
224 854 285
224 854 285
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
166 397 320
166 397 320
166 397 320
z toho vplyv na ŠR
166 397 320
166 397 320
166 397 320
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
58 456 965
58 456 965
58 456 965
z toho vplyv na ŠR
58 456 965
58 456 965
58 456 965
Poznámky:
Z počtu zamestnancov 10 717 v regionálnych úradoch je 10 492 funkčných miest v školách a školských zariadeniach, ktoré v súčasnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, 210 funkčných miest je na odboroch školstva okresných úradov v sídle kraja a 15 funkčných miest sú zamestnanci, vykonávajúci prierezové a obslužné činnosti v centrách podpory ministerstva vnútra pre úsek školstva.
Z celkového objemu mzdových prostriedkov na roky 2022 2024 vo výške 166 397 320 je limit mzdových prostriedkov pre školy a školské zariadenia vo výške 163 072 601 (program 0D5), pre zamestnancov zo súčasných odborov školstva a pre prierezových a obslužných zamestnancov ministerstva vnútra vo výške vo výške 3 324 719 €.