Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
september 2020
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
V súčasnosti je financovanie regionálneho školstva predmetom dvoch rozpočtových kapitol, dvoch rezortných informačných systémov, často dvojitej administratívy. Metodické usmerňovanie odborov školstva okresných úradov v sídle kraja bez dosahu na personálne, materiálne a ďalšie súvisiace aspekty fungovania úradov spôsobuje v realite minimálny až zanedbateľný vplyv ministerstva školstva na príslušné útvary miestnej štátnej správy.
3. Ciele a výsledný stav
Zjednotenie financovania škôl a školských zariadení do pôsobnosti ministerstva školstva a zefektívnenie finančných tokov. Vyčlenenie agendy odborov školstva okresných úradov v sídle kraja na úrady v pôsobnosti ministerstva školstva.
4. Dotknuté subjekty
Okresné úrady v sídle kraja, školy, školské zariadenia, zriaďovatelia.
5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t.j. neprijatie právneho predpisu, čo by znamenalo, že ostane nejednotné a administratívne komplikované financovanie regionálneho školstva.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
bezpredmetné
8. Preskúmanie účelnosti**
bezpredmetné
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
💧 Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Veronika Bumberová, odbor legislatívy, veronika.bumberova@minedu.sk
Katarína Kormancová, odbor financovania regionálneho školstva, katarina.kormancova@minedu.sk
12. Zdroje
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 - 2024.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK