309
ZÁKON
z 19. júna 2009
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) spôsob podpory a podmienky podpory výroby
1. elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2. elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
3. biometánu,
b) práva a povinnosti výrobcov
1. elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2. elektriny kombinovanou výrobou,
3. elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
4. biometánu,
c) práva a povinnosti ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom,
d) práva a povinosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá uvádza na trh pohonné látky a iné energetické produkty používané na dopravné účely.
§ 2Základné pojmy
(1) Pri podpore obnoviteľných zdrojov energie sa na účely tohto zákona rozumie
a) obnoviteľným zdrojom energie nefosílny zdroj energie, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí, a ide o tieto zdroje:
1. vodná energia,
2. slnečná energia,
3. veterná energia,
4. geotermálna energia,
5. biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania, okrem dreva, ktoré nepochádza z energetických porastov a okrem dreva, ktoré nie je odpadom z drevospracujúceho priemyslu,
6. bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd,
7. biometán,
8. aerotermálna energia,
9. hydrotermálna energia.
b) elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie elektrina vyrobená v zariadení na výrobu elektriny
1)
využívajúcom iba obnoviteľné zdroje energie alebo elektrina, ktorá zodpovedá podielu obnoviteľných zdrojov energie v zariadení na výrobu elektriny; za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie sa nepovažuje elektrina vyrobená v prečerpávacej vodnej elektrárni,
c) výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie výrobca elektriny,
2)
ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie,
d) biomasou biologicky rozložiteľná zložka výrobku, zvyšku rastlinných látok a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, lesníctva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, biologicky rozložiteľná zložka komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľná zložka priemyselného odpadu vrátane lúhu zo spracovania dreva,
e) bioplynom plyn určený na energetické využitie, vznikajúci z biomasy fermentáciou,
f) biometánom upravený bioplyn, ktorý technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného plynu,
g) geotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla pod pevným zemským povrchom,
h) aerotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla v okolitom ovzduší,
i) hydrotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla v povrchových vodách,
j) Národným akčným plánom pre energiu z obnoviteľných zdrojov dokument, ktorý určuje národné ciele pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie spotrebovanej v doprave a v sektore výroby elektriny, tepla a chladu v roku 2020, pričom zohľadňuje vplyv
1. opatrení súvisiacich s energetickou efektívnosťou na konečnú energetickú spotrebu,
2. opatrení, ktoré sa majú prijať na dosiahnutie národných cieľov vrátane spolupráce medzi miestnymi, regionálnymi a národnými orgánmi,
3. plánovaných štatistických prenosov alebo spoločných projektov,
4. politík zameraných na rozvoj existujúcich zdrojov a nových zdrojov biomasy,
5. opatrení, ktoré sa majú prijať na účely zjednodušenia administratívnych predpisov a postupov, zabezpečenia informovania a odbornej prípravy fyzických osôb a zavedenia požiadaviek kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny a obsahuje vyhodnotenie potreby vybudovania novej infraštruktúry diaľkového zásobovania teplom a chladom,
k) štatistickým prenosom prenesenie určitého množstva energie z obnoviteľných zdrojov z jedného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), do iného členského štátu,
l) spoločným projektom spolupráca medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi a so štátmi, ktoré nie členskými štátmi na výstavbe alebo rekonštrukcii zariadenia na výrobu elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie.
(2) Pri podpore vysoko účinnej kombinovanej výroby sa na účely tohto zákona rozumie
a) technológiou kombinovanej výroby
1. spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom,
2. protitlaková parná turbína,
3. kondenzačná parná turbína s odberom pary,
4. spaľovacia turbína s regeneráciou tepla,
5. spaľovací motor,
6. mikroturbína,
7. Stirlingov motor,
8. palivový článok,
9. Rankinove organické cykly alebo
10. iný typ technológie, prostredníctvom ktorej je zabezpečená kombinovaná výroba,
b) kombinovanou výrobou technologický proces, pri ktorom súčasne prebieha výroba
1. elektriny a tepla,
2. mechanickej energie a tepla,
3. mechanickej energie, tepla a elektriny,
c) elektrinou vyrobenou kombinovanou výrobou elektrina vyrobená v procese kombinovanej výroby v zariadení na kombinovanú výrobu,
d) zariadením na kombinovanú výrobu zariadenie, ktoré v technologickej časti používa technológiu kombinovanej výroby,
e) využiteľným teplom teplo vyrobené kombinovanou výrobou, určené na uspokojenie ekonomicky zdôvodneného dopytu po teple alebo po chlade,
f) ekonomicky zdôvodneným dopytom dopyt, ktorý neprekračuje potreby tepla alebo chladu a ktorý by bol uspokojený za podmienok hospodárskej súťaže inými procesmi, ako je kombinovaná výroba,
g) kombinovanou výrobou veľmi malých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia menším ako 50 kW,
h) kombinovanou výrobou malých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia od 50 kW vrátane do 1 MW,
i) kombinovanou výrobou veľkých výkonov kombinovaná výroba v zariadení na kombinovanú výrobu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia od 1 MW vrátane,
j) vysoko účinnou kombinovanou výrobou kombinovaná výroba
1. veľmi malých výkonov,
2. malých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny vzniká úspora primárnej energie,
3. veľkých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou výrobou tepla a samostatnou výrobou elektriny vzniká úspora primárnej energie vo výške najmenej 10 %,
k) výhrevnosťou paliva dolná výhrevnosť paliva,
l) celkovou účinnosťou kombinovanej výroby ročný súčet množstva elektriny, tepla a mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou delený súčinom výhrevnosti paliva a množstva paliva spotrebovaného na ich výrobu,
m) ukazovateľom kombinovanej výroby pomer množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou k množstvu využiteľného tepla; určuje sa pre nominálne parametre zariadenia na kombinovanú výrobu,
n) dodávkou tepla pre verejnosť dodávka tepla
2a)
okrem predaja tepla na využitie v priemyselných procesoch vrátane výroby elektriny.
(3) Na účely tohto zákona sa všeobecne rozumie
a) technologickou vlastnou spotrebou elektriny spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny slúžiacich na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny,
b) elektrinou pre vlastné využitie elektrina, ktorá je využitá výrobcom elektriny vrátane technologickej vlastnej spotreby elektriny,
c) zariadením výrobcu elektriny jedno zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré v spoločnom mieste pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy a slúžia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo na výrobu elektriny kombinovanou výrobou,
d) celkovým inštalovaným výkonom celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny, ktorým je štítkový údaj zariadenia uvedený výrobcom zariadenia na výrobu elektriny; pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny súčet jednotkových výkonov fotovoltických panelov zariadenia,
e) časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky dátum, kedy bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia
3)
povolené trvalé užívanie zariadenia výrobcu elektriny alebo kedy bola úspešne vykonaná funkčná skúška pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do sústavy (ďalej len „funkčná skúška“) podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr,
f) spotrebou elektriny množstvo elektriny určené súčtom výroby elektriny na území Slovenskej republiky, vrátane technologickej vlastnej spotreby, a dovozu elektriny, od ktorého sa odráta vývoz elektriny,
g) účelne využitou elektrinou v mieste výroby spotreba elektriny výrobcom elektriny, ktorý nie je pripojený k distribučnej sústave a je trvalo preukázateľne oddelený od distribučnej sústavy a ktorá pokrýva dopyt, ktorý by bol uspokojený za podmienok hospodárskej súťaže inou výrobou,
h) diaľkovým zásobovaním teplom distribúcia tepelnej energie vo forme pary, horúcej a teplej vody z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na vyhrievanie priestorov alebo procesov,
i) diaľkovým zásobovaním chladom distribúcia tepelnej energie vo forme vychladených kvapalín z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na ochladzovanie priestorov alebo procesov,
j) časom uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky dátum, keď bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia
3)
povolené trvalé užívanie zariadenia na výrobu biometánu,
k) malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW,
l) výrobcom elektriny s právom na podporu výrobca elektriny, ktorý spĺňa podmienky na získanie podpory podľa
§ 3
,
m) výkupcom elektriny subjekt zúčtovania
3aa)
vybraný Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) formou aukcie alebo určený ministerstvom, ktorý na základe povolenia
3ab)
vykupuje elektrinu od výrobcu elektriny s právom na podporu a preberá zodpovednosť za odchýlku
3ac)
za výrobcu elektriny s právom na podporu,
n) lokálnym zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím
miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon je do 500 kW vrátane, najviac však vo výške maximálnej rezervovanej kapacity takéhoto odberného miesta,
o) prvým uvedením zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky uvedenie do prevádzky zariadenia výrobcu elektriny, ktorého technologická časť nebola rekonštruovaná alebo modernizovaná.
(4) Na účely tohto zákona sa pohonnou látkou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „biopalivo“) rozumie
a) bioetanol, ktorým je etanol vyrobený z biomasy,
b) biodiesel, ktorým je ester vyrobený z rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku,
3a)
c) bioplyn vyrobený z biomasy,
d) biometanol, ktorým je metanol vyrobený z biomasy,
e) biometán vyrobený z biomasy,
f) biodimetyléter, ktorým je dimetyléter vyrobený z biomasy,
g) bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter s obsahom bioetanolu 47 % objemu,
h) biometyltercbutyléter, z biometanolu vyrobený metyltercbutyléter s obsahom biometanolu 36 % objemu,
i) syntézou vyrobené uhľovodíky alebo zmesi takýchto uhľovodíkov vyrobené z biomasy,
j) biovodík, ktorým je vodík vyrobený z biomasy,
k) čistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobným postupom, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný vrátane odpadových rastlinných olejov,
l) iná látka vyrobená z biomasy, ak sa používa na dopravné účely,
m) kvapalné alebo plynné motorové palivo z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu, ktorým je kvapalné alebo plynné palivo používané v doprave a ktorého energetický obsah pochádza z iných obnoviteľných zdrojov energie ako biomasa.
(5) Na účely tohto zákona sa pohonnou látkou rozumie látka používaná na dopravné účely, ktorou je
a) motorový benzín, motorová nafta alebo plynový olej,
b) skvapalnený ropný plyn,
c) stlačený zemný plyn alebo skvapalnený zemný plyn,
d) biopalivo,
e) vodík,
f) zmes látok podľa písmen a) až e).
(6) Na účely tohto zákona sa energetickým obsahom pohonných látok rozumie dolná výhrevnosť udávaná v MJ/kg alebo v MJ/l.
(7) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) biokvapalinou kvapalné palivo vyrobené z biomasy použité na energetické účely iné ako dopravné účely, vrátane elektriny, tepla a chladu,
b) emisiami skleníkových plynov počas životného cyklu čisté emisie oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného, ktoré možno priradiť k pohonnej látke a biokvapaline alebo dodanej energii, so zahrnutím všetkých relevantných etáp od ťažby alebo pestovania
vrátane zmien v používaní pôdy, prepravy a distribúcie, spracovania a spaľovania bez ohľadu na to, kde sa tieto emisie vyskytnú,
c) emisiami skleníkových plynov na jednotku energie celková hmotnosť skleníkových plynov vyjadrená ako ekvivalent oxidu uhličitého, ktorá sa spája s pohonnou látkou a biokvapalinou alebo dodanou energiou, vydelená celkovým energetickým obsahom pohonnej látky a biokvapaliny alebo dodávanej energie,
d) emisiami skleníkových plynov v predvýrobnej fáze emisie skleníkových plynov vznikajúce pred vstupom suroviny do rafinérie alebo spracovateľského zariadenia, v ktorom sa vyrába pohonná látka okrem biopaliva,
e) plodinami bohatými na škrob plodiny s vysokým obsahom škrobu, najmä obilniny bez ohľadu na to, či sa využívajú len zrná alebo celé rastliny, hľuzové, koreňové plodiny a podcibuľové plodiny,
f) odpadom hnuteľná vec alebo látka podľa osobitného predpisu;
3b)
odpadom nie je hnuteľná vec alebo látka, ktorá bola úmyselne upravená alebo znečistená, aby splnila podmienky podľa osobitného predpisu,
3b)
g) zvyškom po spracovaní látka vznikajúca pri výrobe konečného produktu, o ktorého výrobu sa priamo usiluje v rámci výrobného procesu, ktorá nie je primárnym cieľom výrobného procesu a výrobný proces nebol úmyselne pozmenený tak, aby sa v ňom vyrábala táto látka,
h) zvyškami z poľnohospodárstva, akvakultúry, rybolovu a lesníctva zvyšky po spracovaní vyprodukované poľnohospodárskou, akvakultúrnou, rybolovnou alebo lesníckou činnosťou; nezahŕňajú zvyšky zo súvisiacich odvetví alebo spracovania,
i) lignocelulózovým materiálom surovina zložená z lignínu, celulózy a hemicelulózy, najmä biomasa pochádzajúca z lesov, drevité energetické plodiny a zvyšky a odpad z lesníckej činnosti,
j) nepotravinárskym celulózovým materiálom surovina zložená najmä z celulózy a hemicelulózy s nižším obsahom lignínu ako lignocelulózový materiál, ktorá zahŕňa
1. zvyšky potravinových a krmivových plodín,
2. zvyšky trávnatých energetických plodín s nízkym obsahom škrobu a krycie plodiny pestované pred hlavnými plodinami a po nich,
3. priemyselné zvyšky vrátane potravinových a krmivových plodín po extrakcii rastlinných tukov, cukrov, škrobov a bielkovín,
4. materiál z biologického odpadu,
k) celulózovým etanolom etanol vyrobený z nepotravinárskeho celulózového materiálu vrátane slamy.
§ 3Spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny
(1) Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa zabezpečuje
a) prednostným
1. pripojením zariadenia na výrobu elektriny
1)
do distribučnej sústavy,
4)
2. prístupom do sústavy,
5)
3. prenosom elektriny, distribúciou elektriny a dodávkou elektriny,
6)
b) výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny,
c) doplatkom,
d) prevzatím zodpovednosti za odchýlku
3ac)
výkupcom elektriny,
e) príplatkom.
(2) Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny bez ohľadu na ich výkon.
(3) Podpora podľa odseku 1 písm. b) a
d)
sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 250 kW vrátane a vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, z vodnej energie, geotermálnej energie, bioplynu, skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd, ak tento zákon pri zmene uplatňovania podpory podľa
§ 4 ods. 1 písm. f)
neustanovuje inak. Podpora podľa odseku 1 písm. d) sa neposkytuje, ak si výrobca elektriny s právom na podporu neuplatňuje právo na podporu podľa odseku 1 písm. b).
(4) Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú
a) v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane, ak ide o zariadenie využívajúce vodnú energiu, geotermálnu energiu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čističiek odpadových vôd,
b) vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, z ktorého sa využije najmenej 60 % vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom
17ad)
a úspora primárnej energie určená podľa
§ 19 ods. 1 písm. g)
dosahuje najmenej 10 %.
(5) Podpora podľa odseku 1 písm. e) sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom od 10 kW do 50 MW vrátane určenom výberovým konaním podľa
§ 5c
.
(6) Podpora podľa
a) odseku 1 písm. b) a d) trvá 15 rokov od času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, najneskôr však do 31. decembra 2033,
b) odseku 1 písm. c) trvá 15 rokov od času prvého uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky,
c) odseku 1 písm. e) trvá 15 rokov od času uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky.
(7) Ak je zariadenie výrobcu elektriny tvorené viacerými generátormi elektriny, posudzuje sa na účely určenia doby podpory každý generátor samostatne podľa paliva a času jeho prvého uvedenia do prevádzky, ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny. Pri určení vzniku a trvania práva na podporu sa zohľadňuje celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny.
(8) Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom biomasu alebo produkt jej spracovania sa podpora podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) vzťahuje na množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou určené podľa
§ 19 ods. 1 písm. a)
, pričom
a) biomasa ako vstupná surovina pri spaľovaní, spoluspaľovaní alebo spracovaní na jej produkt musí spĺňať požiadavky na kvalitu a parametre podľa
§ 19 ods. 2 písm. h)
,
b) biokvapalina musí spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti podľa
§ 19b ods. 1 písm. a)
.
(9) Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúcom biomasu alebo produkt jej spracovania sa podpora podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) vzťahuje len na zariadenie výrobcu elektriny obsahujúce všetky technologické časti, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v biomase na elektrinu; to neplatí pre výrobu elektriny zo spaľovania biometánu, ak je biometán distribuovaný distribučnou sieťou.
(10) Podmienka výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa odseku 8 sa nepoužije pre zariadenie výrobcu elektriny
a) s celkovým inštalovaným výkonom do 250 kW vrátane, ak spaľuje bioplyn vyrobený anaeróbnou fermentáciou a plyn vyrobený termochemickým splyňovaním biomasy,
b) s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ak spaľuje skládkový plyn a plyn z čistiarní odpadových vôd alebo
c) spaľujúce komunálne odpady s maximálnym podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov do 55 % vrátane.
(11) Pri zariadení výrobcu elektriny podľa odseku 10 písm. a), ktorý z ročnej výroby tepla nevyužije najmenej 50 % na dodávku využiteľného tepla, ktorá nezahŕňa teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý zostal po výrobe bioplynu, sa cena elektriny podľa
§ 6 ods. 1 písm. a)
znižuje o 30 %. Teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného odpadu sa pre zariadenie spaľujúce bioplyn s inštalovaným výkonom do 250 kW, ktoré hmotnostne využíva menej ako 40 % účelovo pestovanej biomasy na ornej pôde, započítava pre výpočet 50 % dodávky využiteľného tepla. Spôsob výpočtu ročnej výroby tepla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(12) Podpora podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) sa neposkytuje za obdobie, v ktorom cena elektriny na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou
9)
dosiahne záporné hodnoty najmenej počas dvoch po sebe nasledujúcich obchodných hodín.
(13) Ak pri výstavbe zariadenia výrobcu elektriny, rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sa poskytla podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, podpora podľa odseku 1 písm. b) až e) sa neposkytuje; to neplatí pre zariadenie na výrobu elektriny
a) z bioplynu vznikajúceho anaeróbnou fermentáciou odpadov zo živočíšnej výroby v podiele najmenej 50 %, ktorého inštalovaný výkon je najviac 150 kW,
b) podľa
§ 3c ods. 4
, ktorým sa zabezpečuje dodávka tepla pre verejnosť v rozsahu najmenej 60 % z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centralizovaným zásobovaním teplom.
(14) Pre zariadenie výrobcu elektriny, ktorému bola určená ponúknutá cena elektriny podľa
§ 6 ods. 1 písm. d)
, nemôže byť počas doby podpory priznaná nová podpora podľa odseku 1 písm. e). Podporu podľa odseku 1 písm. c) nemožno priznať súčasne s podporou podľa odseku 1 písm. e).
(15) Podpora podľa odseku 1 sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny, ktoré nie je pripojené do sústavy a je trvalo oddelené od sústavy.
(16) Na elektrinu vyrobenú v zariadení na kombinovanú výrobu podľa odseku 4 písm. b) a
§
3c ods. 4
a spotrebovanú na účely výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie využitého v centralizovanom zásobovaní teplom sa neuplatňuje tarifa za prevádzkovanie systému.9a)
§ 3aSpôsob podpory a podmienky podpory biometánu
(1) Podpora biometánu sa zabezpečuje
a) prednostnou distribúciou biometánu,
b) vydaním potvrdenia o množstve biometánu.
(2) Podporu podľa odseku 1 si výrobca biometánu uplatňuje na základe potvrdenia o pôvode biometánu.
(3) Podpora podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje na obdobie 15 rokov od času uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky.
§ 3b
(1) Právo na podporu podľa
§ 3 a 3a
sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny alebo zariadenie na výrobu biometánu, ktoré bolo
a) postavené bez osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, ak bolo na stavbu potrebné,
b) postavené alebo uvedené do prevádzky v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.
9b)
(2) Právo na podporu podľa
§ 3
zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, ak bola výrobcovi elektriny počas doby podpory podľa
§ 3 ods. 6
dvakrát právoplatne uložená pokuta podľa
§
16 ods. 2
, a to dňom právoplatnosti druhého rozhodnutia o pokute
a) za zvýšenie celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,
9b)
b) za zmenenú schému zapojenia zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,
9b)
na základe ktorej dochádza k neúčelnému využitiu vyrobenej elektriny alebo využiteľného tepla,
c) za zistené neúmerné množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa
§ 3 ods. 1
písm. c)
alebo
písm. e)
, ktoré nie je úmerné použitému zariadeniu výrobcu elektriny a ktoré je dosiahnuté prídavnými zariadeniami.
(3) Právo na podporu podľa
§ 3
zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, aj ak bola výrobcovi elektriny počas doby podpory podľa
§ 3 ods. 6
pri výrobe elektriny na tomto zariadení dvakrát právoplatne uložená pokuta za závažné porušenie povinnosti, a to dňom právoplatnosti druhého rozhodnutia o pokute.
(4) Závažným porušením povinnosti podľa odseku 3 sa rozumie porušenie povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitých predpisov,
9c)
za ktoré bola výrobcovi elektriny uložená pokuta minimálne vo výške 80 000 eur.
(5) Výrobca elektriny s právom na podporu si nemôže pre zariadenie na výrobu elektriny uplatniť právo na podporu podľa
§ 3 ods. 1 písm. c)
alebo
e)
počas obdobia omeškania s úhradou evidovaných nedoplatkov voči daňovému úradu, colnému úradu, s úhradou evidovaných nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a evidovaných pohľadávok po splatnosti zo strany zdravotnej poisťovne podľa osobitných predpisov.
9d)
(6) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje vždy k poslednému dňu mesiaca zoznam výrobcov elektriny a ich zariadení s uvedením obdobia, počas ktorého si dotknutí výrobcovia elektriny s právom na podporu nemôžu uplatniť právo na podporu podľa odseku 5. O zaradení zariadenia na výrobu elektriny do zoznamu podľa predchádzajúcej vety úrad informuje zúčtovateľa podpory a dotknutého výrobcu elektriny s právom na podporu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od zaradenia do zoznamu.
(7) Úrad na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje zoznam zariadení výrobcov elektriny, ktorým právo na podporu podľa tohto zákona zaniklo. Úrad je povinný informovať zúčtovateľa podpory o zariadení výrobcu elektriny, ktorému zaniklo právo na podporu podľa tohto zákona.
(8) Počas obdobia omeškania výrobcu elektriny s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm podľa odseku 5 sa na účely preukazovania podpory doplatkom alebo príplatkom cenové
rozhodnutie,
9g)
potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou neuplatňujú.
§ 3cPodpora pre rekonštruované alebo modernizované zariadenie výrobcu elektriny
(1) Rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musí zabezpečiť technologické zhodnotenie zariadenia spočívajúce najmä v preukázateľnom zvýšení celkovej účinnosti, zvýšení inštalovaného výkonu, znížení vlastnej spotreby energie alebo znížení strát a nákladov na výrobu elektriny, ktoré výrobca elektriny preukáže znaleckým posudkom. Ukončenie rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny preukazuje výrobca elektriny právoplatným kolaudačným rozhodnutím alebo znaleckým posudkom, v ktorom sa uvedie dátum, kedy bola rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny ukončená, ak sa kolaudácia stavby nevyžaduje.
(2) Za rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny sa považuje aj nahradenie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny novou technologickou časťou, ktorá nemusí zodpovedať pôvodnej technológii zariadenia výrobcu elektriny.
(3) Ak v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny celkový inštalovaný výkon presiahne 250 kW, právo na podporu podľa
§ 3 ods. 1
písm. b)
a
d)
pre zariadenie výrobcu elektriny zaniká.
(4) Podpora podľa
§ 3 ods. 1 písm. c)
sa vzťahuje na zariadenie na kombinovanú výrobu po dobu 15 rokov od ukončenia rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, ak celkový inštalovaný výkon pred rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny je menší ako 125 MW.
(5) Podpora podľa odseku 4 sa vzťahuje na elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ak
a) dosiahnutá celková účinnosť kombinovanej výroby je najmenej 80 % pri zariadeniach na kombinovanú výrobu podľa
§ 2 ods. 2 písm. a) prvého bodu
a
tretieho bodu
a 75 % pri ostatných zariadeniach na kombinovanú výrobu; na účel vyhodnotenia celkovej účinnosti kombinovanej výroby sa nezapočítava obdobie kalendárneho roka, počas ktorého sa zariadením na kombinovanú výrobu zabezpečujú podporné služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
b) najmenej 60 % z tepla vyrobeného v zariadení na kombinovanú výrobu sa dodá centralizovaným zásobovaním teplom a
c) najmenej 60 % z celkovej dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom podľa písmena b) je dodávkou tepla pre verejnosť.
(6) Ak nie splnené podmienky podpory podľa odseku 5, množstvo elektriny vyrobené vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré je možné uplatniť podporu podľa odseku 4, sa znižuje o
a) 3 % za každé chýbajúce percento podľa odseku 5 písm. a) zaokrúhlené nahor,
b) 5 % za každé chýbajúce percento podľa odseku 5 písm. b) a c) zaokrúhlené nahor.
(7) Ak v dôsledku rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny dôjde k zvýšeniu celkového inštalovaného výkonu, podpora podľa
§ 3 ods. 1 písm.
c)
sa vzťahuje len na elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu elektriny určenej podľa odseku 5 alebo odseku 6, pričom pomer sa určí ako podiel hodnoty celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny pred rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej
časti zariadenia výrobcu elektriny a celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny po rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny.
§ 3d
Predĺženie podpory so zníženou cenou elektriny
(1) Trvanie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. c) sa predlžuje o päť rokov, ak ide o zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie, slnečnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu alebo z plynu z čističiek odpadových vôd a úrad zníži cenu elektriny podľa § 6 ods. 13.
(2) Ak sa predĺži trvanie podpory so zníženou cenou elektriny podľa odseku 1, predĺži sa aj trvanie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d), najviac však do 31. decembra 2033.
(3) Ak ide o zariadenie výrobcu elektriny využívajúce biomasu alebo produkt jej spracovania, predĺženie podpory so zníženou cenou elektriny sa vzťahuje na množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo na celé množstvo elektriny vyrobené podľa § 3 ods. 10. Ak úrad zvýši cenu elektriny podľa § 18i ods. 10, toto zvýšenie zohľadní pri určení množstva elektriny a znížení ceny elektriny podľa § 6 ods. 13. Predĺženie podpory podľa prvej vety je možné len k 1. januáru.
(4) Ak ide o výrobcu elektriny z bioplynu, ktorý uviedol zariadenie výrobcu elektriny do prevádzky pred 1. januárom 2014, ustanovenia § 3 ods. 11 a § 6 ods. 6 sa na neho vzťahujú od 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom úrad znížil cenu elektriny podľa § 6 ods. 13.
(5) Úrad po znížení ceny elektriny podľa § 6 ods. 13 vydá alebo zmení výrobcovi elektriny potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Úrad zasiela cenové rozhodnutie a potvrdenie o pôvode elektriny výrobcovi elektriny, zúčtovateľovi podpory a výkupcovi elektriny. Predlženie podpory cenovým rozhodnutím je možné najskôr k 1. dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci vydania cenového rozhodnutia.
(6) Trvanie podpory so zníženou cenou elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny nemožno predĺžiť opakovane.
(7) Ustanovenie § 3b ods. 2 sa použije aj po znížení ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny.
§ 4Práva a povinnosti výrobcu elektriny
(1) Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2, právo na
a) prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, prednostný prenos elektriny, prednostnú distribúciu elektriny a prednostnú dodávku elektriny, ak zariadenie na výrobu elektriny spĺňa technické podmienky prevádzkovateľa sústavy podľa osobitného predpisu
10)
a neohrozí bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy; prednostný prenos elektriny sa nevzťahuje na prenos elektriny spojovacím vedením,
11)
b) výkup elektriny podľa
§ 3 ods. 1 písm. b)
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorú dodal na základe zmluvy o povinnom výkupe elektriny
11aaa)
výkupcovi elektriny,
c) doplatok podľa
§ 3 ods. 1 písm. c)
na skutočné množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny mesiac alebo pri malom zdroji za kalendárny rok z obnoviteľných zdrojov energie alebo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, zníženej o technologickú vlastnú spotrebu elektriny, a to na základe údajov z určeného meradla alebo určených výpočtom, poskytnutých zúčtovateľovi podpory podľa zmluvy o poskytovaní údajov
11aab)
a overených zúčtovateľom podpory podľa prevádzkového poriadku zúčtovateľa podpory,
d) prenesenie zodpovednosti za odchýlku
3ac)
na iného účastníka trhu s elektrinou, ktorý je subjektom zúčtovania
3aa)
na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
11aac)
e) príplatok podľa
§ 3 ods. 1 písm. e)
na skutočné množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny mesiac z obnoviteľných zdrojov energie alebo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, znížené o technologickú vlastnú spotrebu elektriny, a to na základe údajov z určeného meradla alebo určených výpočtom, poskytnutých zúčtovateľovi podpory podľa zmluvy o poskytovaní údajov
11aab)
a overených zúčtovateľom podpory podľa prevádzkového poriadku zúčtovateľa podpory,
f) vykonanie zmeny uplatňovania podpory na nasledujúci kalendárny rok podľa odseku 14, a to oznámením zúčtovateľovi podpory
1. o neuplatnení si podpory podľa
§ 3 ods. 1 písm. b)
,
2. o uplatnení si podpory podľa
§ 3 ods. 1 písm. b)
, ak spĺňa podmienky na jej uplatnenie,
g) predĺženie podpory so zníženou cenou elektriny podľa § 3d.
(2) Podmienky pre priznanie práva podľa odseku 1 písm. c) a e) sú:
a) oznámenie uplatnenia podpory podľa
§ 3 ods. 1 písm. b)
,
c)
,
d)
alebo
písm. e)
zúčtovateľovi podpory najneskôr 30 dní pred prvým uplatnením podpory,
b) doručenie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou zúčtovateľovi podpory,
c) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní údajov
11aab)
a poskytovanie údajov zúčtovateľovi podpory podľa tejto zmluvy,
d) uzatvorenie zmluvy o doplatku alebo zmluvy o príplatku so zúčtovateľom podpory,
e) zabezpečenie priebehového merania vyrobenej elektriny určeným meradlom na svorkách zariadenia na výrobu elektriny
11aad)
pre zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW,
f) zabezpečenie priebehového merania technologickej vlastnej spotreby elektriny určeným meradlom pre zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW, a ak technologickú vlastnú spotrebu elektriny z technických príčin nie je možné merať, oznámenie tejto skutočnosti zúčtovateľovi podpory,
g) oznámenie spôsobu výpočtu technologickej vlastnej spotreby elektriny a množstva technologickej vlastnej spotreby elektriny, ak nie je technologická vlastná spotreba elektriny meraná, zúčtovateľovi podpory a
h) splnenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b).
(3) Výrobca elektriny s právom na podporu je povinný
a) požiadať úrad do 31. januára o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak ide o potvrdenie o pôvode podľa
§ 7 ods. 3 písm. b)
alebo potvrdenia o pôvode elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou vydané za predchádzajúci kalendárny rok, ak ide o výrobcu elektriny kombinovanou výrobou,
b) vrátiť zúčtovateľovi podpory do 15. apríla podporu podľa
§ 3 ods. 1 písm. c)
alebo
písm. e)
, ktorá mu bola vyplatená za predchádzajúci kalendárny rok v rozpore s podmienkami podpory podľa tohto zákona,
c) zabezpečiť na požiadanie zúčtovateľa podpory jednopólové schémy prenosu elektriny a overenie správnosti spôsobu merania vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny znalcom v odbore energetiky,
d) uzatvoriť zmluvu o povinnom výkupe elektriny s výkupcom elektriny do 15 pracovných dní od doručenia návrhu zmluvy o povinnom výkupe elektriny, ak si uplatňuje podporu podľa
§ 3 ods. 1 písm. b)
,
e) poskytovať výkupcovi elektriny údaje o výrobe elektriny a informácie o každom prerušení výroby elektriny potrebné na činnosť výkupcu elektriny vrátane plánovaných údajov na nasledujúci kalendárny rok a skutočných údajov v kalendárnom roku v rozsahu podľa pravidiel trhu,
f) predložiť úradu do 31. augusta návrh na zníženie ceny elektriny podľa § 6 ods. 13 pre zariadenie výrobcu elektriny podľa § 3d ods. 1, ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla priemerná výška doplatku najmenej 150 eur/MWh a celková výška doplatku dosiahla najmenej 75 000 eur; táto povinnosť sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny, pre ktoré bola cena elektriny znížená podľa § 6 ods. 13.
(4) Výrobca elektriny kombinovanou výrobou, ktorému bolo vydané potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou za predchádzajúci kalendárny rok, si uplatňuje podporu v roku vydania tohto potvrdenia. Ak sa nepreukáže, že výrobca elektriny kombinovanou výrobou vyrábal elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou, je povinný vrátiť podporu podľa odseku 1 písm. c) a e) zúčtovateľovi podpory do 15. apríla nasledujúceho roka. Ak si výrobca elektriny kombinovanou výrobou neuplatnil právo na podporu podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) a na základe vydaného potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukáže, že v predchádzajúcom roku vyrábal elektrinu vysoko účinnou kombinovanou výrobou, môže si na takto vyrobenú elektrinu uplatniť právo na podporu podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) do konca príslušného kalendárneho roka.
(5) Výrobca elektriny kombinovanou výrobou je povinný
a) vykonávať mesačnú bilanciu výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využitia mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou,
b) predložiť sumárne ročné údaje získané z mesačných bilancií podľa písmena a) prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti podľa osobitného predpisu
11aa)
každoročne najneskôr do 25. januára za predchádzajúci kalendárny rok,
c) zverejniť každoročne do 28. februára na svojom webovom sídle celkovú účinnosť kombinovanej výroby, podiel dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom a podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej
centralizovaným zásobovaním teplom za predchádzajúci kalendárny rok, ak ide o výrobcu elektriny preukazujúceho splnenie podmienok podpory podľa
§ 3c
.
(6) Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatní podporu podľa
§ 3 ods. 1 písm.
b)
,
c)
alebo
písm. e)
a vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie spoločne s elektrinou z neobnoviteľných zdrojov energie, je povinný zabezpečiť samostatné meranie vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výpočet vyrobeného množstva elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.
(7) Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatní podporu podľa
§ 3 ods. 1 písm.
b)
,
c)
alebo
písm. e)
a vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy a neobnoviteľného zdroja energie, eviduje a oznamuje úradu skutočné nadobudnutie množstva a kvalitu biomasy a jej skutočné využitie na účely výroby elektriny.
(8) Výrobca elektriny kombinovanou výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 125 MW vrátane, bez ohľadu na rok uvedenia zariadenia do prevádzky, ktorý vyrába elektrinu zo zemného plynu a doručí zúčtovateľovi podpory potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie preukazujúce spotrebu biometánu v zariadení na kombinovanú výrobu, právo na doplatok na množstvo elektriny vyrobenej z biometánu určené podľa
§ 3c ods. 5
alebo
ods. 6.
Výška doplatku podľa prvej vety je rovnaká ako výška doplatku na elektrinu vyrobenú z biometánu.
(9) Výrobca elektriny podľa odseku 8 si právo na doplatok na elektrinu, na ktorú sa vzťahuje podpora podľa
§ 3 ods. 1 písm. c)
alebo
písm. e)
a ktorá nebola vyrobená z biometánu, môže uplatniť po dobu 15 rokov od prvého uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky alebo od rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny.
(10) Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si uplatňuje podporu podľa
§ 3 ods. 1
písm. b)
, je povinný dodať výkupcovi elektriny celý objem vyrobenej elektriny okrem regulačnej elektriny dodanej pre potreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy, elektriny pre vlastné využitie a elektriny, ktorá nebola dodaná prostredníctvom regionálnej distribučnej sústavy.
(11) Výrobca elektriny využívajúci ako zdroj slnečnú energiu je povinný označiť každý fotovoltický panel zariadenia údajom o jeho jednotkovom výkone.
(12) Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý vyrába elektrinu spaľovaním alebo spoluspaľovaním biomasy, biokvapaliny, bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou, biometánu, komunálnych odpadov s podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov alebo plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy, je povinný požiadať úrad do 31. januára o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za predchádzajúci kalendárny rok na účel vyporiadania podpory.
(13) Povinnosť vrátiť podporu zúčtovateľovi podpory sa vzťahuje aj na výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie povinného využiť najmenej 50 % z ročnej výroby tepla na dodávku využiteľného tepla podľa
§ 3 ods. 11
, ktorému úrad rozhodnutím znížil cenu vykupovanej elektriny. Výrobca elektriny je povinný vrátiť podporu do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o znížení ceny elektriny.
(14) Ak si výrobca elektriny uplatňuje právo na vykonanie zmeny uplatňovania podpory podľa odseku 1 písm. f), oznámi zúčtovateľovi podpory zmenu uplatňovania podpory do 31. januára na nasledujúci kalendárny rok. Oznámenie o zmene uplatňovania podpory je pre výrobcu elektriny s právom na podporu a zúčtovateľa podpory záväzné a zúčtovateľ podpory je povinný bezodkladne oznámiť úradu a výkupcovi elektriny údaje uvedené v oznámení výrobcu elektriny.
(15) Ak výrobca elektriny poruší povinnosť podľa odseku 3 písm. d), zaniká mu od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka právo na podporu podľa
§ 3 ods. 1 písm. b)
a právo vykonania zmeny uplatňovania podpory podľa odseku 1 písm. f).
§ 4aVýroba elektriny z malého zdroja
(1) Výrobca elektriny z malého zdroja, ktorého výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa osobitného predpisu,
11a)
má pri splnení podmienok podľa odseku 2 právo na
a) bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným miestom,
b) bezplatnú montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase.
(2) Podmienky podľa odseku 1 sú:
a) celkový inštalovaný výkon malého zdroja nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jednej fáze,
b) splnenie povinnosti podľa odseku 6,
c) uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy
11b)
za podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(3) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zaslať stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja s platnosťou šesť mesiacov do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o stanovisko. Vzor žiadosti zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle.
(4) Činnosti podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ distribučnej sústavy, na ktorého území je malý zdroj inštalovaný, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa splnenia podmienok podľa odseku 2.
(5) Výrobca alebo ním poverená osoba písomne alebo elektronicky oznámi prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého území je malý zdroj inštalovaný, najneskôr dva dni vopred, termín uvedenia malého zdroja do prevádzky.
(6) Výrobca elektriny z malého zdroja doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého vymedzenom území sa malý zdroj nachádza, oznámenie o prevádzke malého zdroja podľa vzoru zverejneného na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy do piatich pracovných dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, najneskôr však do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite. Povinnosť podľa prvej vety sa vzťahuje aj na malý zdroj striedavého napätia, ktorý je galvanicky oddelený od distribučnej sústavy. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť.
(7) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zasiela úradu a zúčtovateľovi podpory údaje o inštalovanom výkone malého zdroja do 10 pracovných dní po skončení polroka.
(8) Výrobca elektriny z malého zdroja stráca právo na podporu podľa
§ 3 ods. 1 písm. b) a
c)
, ak mu bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu.
(9) Funkčná skúška sa pre malý zdroj nevyžaduje; to neplatí, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy písomne požiada výrobcu elektriny z malého zdroja o vykonanie funkčnej skúšky z dôvodu, že
a) malý zdroj nespĺňa technické podmienky pripojenia,
b) výrobca elektriny z malého zdroja nesplnil podmienku podľa odseku 2 písm. b), povinnosť podľa odseku 5 alebo povinnosť podľa odseku 6, alebo
c) výrobca elektriny z malého zdroja vyrába elektrinu na inom zariadení ako na malom zdroji uvedenom v oznámení podľa odseku 6.
(10) Výrobca elektriny z malého zdroja zabezpečí vykonanie funkčnej skúšky podľa odseku 9 bezodkladne po doručení písomnej žiadosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(11) Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú aj na zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW vrátane tvorené skupinou malých zdrojov, ktorých výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa osobitného predpisu.
11a)
§ 4bVýroba elektriny v lokálnom zdroji
(1) Výrobcom elektriny v lokálnom zdroji je odberateľ elektriny v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja, ktorý uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení lokálneho zdroja do distribučnej sústavy
11b)
pre lokálny zdroj.
(2) Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 3, právo na
a) bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do distribučnej sústavy prevádzkovateľom distribučnej sústavy v odovzdávacom mieste, ktoré je identické s odberným miestom výrobcu elektriny v lokálnom zdroji,
b) bezplatnú výmenu určeného meradla prevádzkovateľom distribučnej sústavy za určené meradlo, ktoré zaznamenáva odobraté množstvo elektriny z distribučnej sústavy a dodané množstvo elektriny do distribučnej sústavy,
c) prednostné pripojenie do distribučnej sústavy vrátane prednostného pripojenia pred zariadeniami na výrobu elektriny, na ktoré sa vzťahuje právo podľa
§ 4 ods. 1 písm. a)
.
(3) Výrobca elektriny v lokálnom zdroji musí
a) mať uzatvorenú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy
11b)
pre lokálny zdroj,
b) spĺňať obchodné a technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy,
c) doručiť úplné oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja prevádzkovateľovi distribučnej sústavy do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite; vzor oznámenia zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle.
(4) Podpora podľa
§ 3 ods. 1
sa nevzťahuje na lokálny zdroj a zariadenie na výrobu elektriny, ktoré bolo lokálnym zdrojom.
(5) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný oznámiť stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja do 15 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o stanovisko. Stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja platí šesť mesiacov od jeho vydania. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný nesúhlasné stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja písomne odôvodniť. Vzor žiadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle.
(6) Úrad vedie zoznam lokálnych zdrojov. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je lokálny zdroj pripojený, zasiela úradu a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje o výrobcoch elektriny v lokálnom zdroji a celkovom inštalovanom výkone lokálneho zdroja do
desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol lokálny zdroj pripojený do distribučnej sústavy.
(7) Úrad vydá výrobcovi elektriny v lokálnom zdroji