1
(Návrh)
V Y H L Á Š K A
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z ... 2021,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. a) g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a § 19 ods. 2 písm. i) a l) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2021 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z. a vyhlášky č. 178/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 3 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) určením spôsobu zníženia ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny .1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
1aa) § 3d a 6 ods. 14 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
2.§ 7 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:
„(15) Cena elektriny pre stanovenie doplatku pri predĺžení podpory doplatkom podľa osobitného predpisu1aa) sa určí pre zariadenie výrobcu elektriny z vodnej energie, slnečnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd, ktoré bolo uvedené do prevádzky v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2020, pričom pri jej určení sa zohľadňuje:
a)priemerný inštalovaný výkon technológie výroby elektriny podľa druhu zariadenia výrobcu elektriny,
b)množstvo vyrobenej elektriny vyplývajúce z priemerného inštalovaného výkonu podľa druhu zariadenia výrobcu elektriny,
c)počet prevádzkových hodín zariadenia výrobcu elektriny za rok a technológiu výroby elektriny,
d) ekonomicky oprávnené náklady na nevyhnutnú opravu alebo úpravu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny na účel predĺženia jeho prevádzkyschopnosti, ak takáto oprava alebo úprava nezvýši celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny a jej náklady nižšie ako 10 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia,
2
e) výpočet diskontného faktora zohľadňujúceho časovú hodnotu podpory pri zostávajúcej a predĺženej dobe podpory doplatkom.
(16) Cena elektriny pre stanovenie doplatku pri predĺžení podpory doplatkom určená pre zariadenie výrobcu elektriny podľa odseku 15 a § 8 ods. 3 5 musí byť nižšia ako pôvodná cena elektriny pre stanovenie doplatku.“.
Doterajšie odseky 15 až 19 sa označujú ako odseky 17 až 21.
3.§ 8 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3) Cena elektriny pre stanovenie hodnoty doplatku podpory v eurách za MWh za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri predĺžení podpory doplatkom podľa osobitného predpisu1aa) sa vypočíta podľa vzorca
VCNR,
=
DPO
NR
QE
NR
kde
VCNR je výkupná cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny s predĺženou podporou doplatkom v eurách za MWh,
DPONR je plánovaný objem doplatku podpory pre zariadenie výrobcu elektriny v eurách počas zostávajúcej dĺžky trvania predĺženej podpory podľa osobitného predpisu,1aa)
QENR je plánované množstvo elektriny s nárokom na podporu výkupom elektriny a prevzatím zodpovednosti za odchýlku v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku v MWh počas zostávajúcej dĺžky trvania predĺženej podpory podľa osobitného predpisu,1aa) ktoré sa vypočíta podľa vzorca
QENR,
=
𝑄𝐸
𝑆𝑄
𝑡
kde
QESQ množstvo vyrobenej elektriny s nárokom na podporu výkupom elektriny a prevzatím zodpovednosti za odchýlku v MWh za rok, ktoré sa vypočíta ako aritmetický priemer za posledných päť ucelených rokov prevádzky zariadenia na výrobu elektriny pred rokom vstupu do predĺženej podpory podľa osobitného predpisu,1aa)
t je zostávajúci počet rokov predĺženej podpory podľa osobitného predpisu.1aa)
(4) Plánovaný objem podpory pre zariadenie na výrobu elektriny v eurách počas zostávajúcej dĺžky trvania predĺženej podpory podľa osobitného predpisu1aa) sa vypočíta podľa vzorca
DPONR,
=
𝐷𝑃𝑂𝑅
𝑁𝑅
𝑡
kde
3
DPORNR je plánovaný objem doplatku podpory zariadenia na výrobu elektriny v eurách za rok počas trvania predĺženej podpory podľa osobitného predpisu,1aa)
t je zostávajúci počet rokov predĺženej podpory podľa osobitného predpisu,1aa) pričom
DPORNR,
=
𝑁𝑃𝑉
𝑁𝑅
(
𝑟
(
1
1
(
1
+
𝑟
)
𝑡
)
)
kde
NPVNR čistá súčasná hodnota doplatku podpory v eurách za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou s predĺžením podpory podľa osobitného predpisu,1aa)
r je úroková miera v percentách,
t je zostávajúci počet rokov predĺženej podpory podľa osobitného predpisu,1aa) pričom
NPVNR,
=
𝑁𝑃𝑉
𝑆𝑄
𝑘
+
𝑁𝑃𝑉
𝑁𝐴𝐾𝐿
kde
NPVNR je čistá súčasná hodnota doplatku podpory v eurách za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou v režime pôvodnej podpory doplatkom,
NPVNAKL je čistá súčasná hodnota oprávnených nákladov na úpravu zariadenia výrobcu elektriny za účelom predĺženia jeho prevádzkyschopnosti v eurách,
k je koeficient zohľadňujúci rok zapojenia zariadenia výrobcu elektriny do predĺženia podpory podľa osobitného predpisu,1aa) ktorý sa na rok 2021 = 1,03, 2022 = 1,02, 2023 = 1,00, pričom
NPVNAKL,
=
3
i
=
1
(
𝑁𝐴𝐾𝐿
𝑖
𝑈𝑃𝑅
1
(
1
+
r
)
i
)
kde
NAKLiUPR je ekonomicky oprávnený náklad na nevyhnutnú opravu alebo úpravu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny v eurách na účel predĺženia jeho prevádzkyschopnosti vynaložený v prvých troch rokoch od zapojenia do predĺženej podpory podľa osobitného predpisu,1aa) pričom
,
3
I
=
1
(
𝑁𝐴𝐾𝐿
𝑖
𝑈𝑃𝑅
)
𝑆
𝐼𝑁𝑉
kde
S je nižšia hodnota ako 10 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny,
4
INV je hodnota investičných nákladov novej porovnateľnej technológie časti zariadenia výrobcu elektriny v eurách.
(5) Čistá súčasná hodnota doplatku podpory v eurách za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie alebo vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou v režime pôvodnej podpory doplatkom (SQ) sa vypočíta podľa vzorca
NPVSQ,
=
n
i
=
1
(
𝑉𝐶
𝑆𝑄
𝑄𝐸
𝑆𝑄
1
(
1
+
r
)
i
)
kde
QESQ množstvo vyrobenej elektriny s nárokom na podporu výkupom elektriny a prevzatím zodpovednosti za odchýlku v MWh za rok, ktoré sa vypočíta ako aritmetický priemer za posledných päť ucelených rokov prevádzky zariadenia výrobcu elektriny pred rokom vstupu do predĺženej podpory podľa osobitného predpisu,1aa)
VCSQ je výkupná cena v režime SQ v eurách za MWh,
n je zostávajúci počet rokov podpory v režime SQ,
r je úroková miera v percentách.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 9.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.