Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
(Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
február 2021
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
február 2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
apríl 2021
2. Definícia problému
Existujúci systém podpory elektriny z obnoviteľných zdrojov energie ustanovený v roku 2009 nastavuje garanciu výkupných cien na obdobie 15 rokov. Náklady na podporu premietnuté do regulovanej zložky ceny elektriny - tarify za prevádzkovanie sústavy (TPS). Pri poklese spotreby elektriny spôsobené spomalením ekonomiky z dôvodu COVID-19 rastie riziko zvyšovania TPS. Životnosť zariadení vyrábajúcich elektrinu presahuje obdobie podpory, čo umožňuje ich prevádzku na dlhšie obdobie ako je obdobie podpory za súčasného zníženia garantovanej výkupnej ceny.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom je vytvoriť podmienky na predĺženie podpory za súčasného zníženia garantovanej výkupnej ceny. Zámerom je dosiahnuť výsledný stav, kedy aj napriek nepriaznivým vplyvom vyplývajúcich z minulého obdobia regulácie a súčasnej epidemiologickej situácie sa nebude musieť zvyšovať TPS. To bude mať pozitívny dosah na konkurencieschopnosť podnikov v porovnaní s existujúcim stavom.
4. Dotknuté subjekty
Existujúci výrobcovia elektriny z OZE, všetky podnikateľské subjekty, ktoré spotrebúvajú elektrinu, zúčtovateľ podpory - OKTE a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
5. Alternatívne riešenia
Boli posudzované alternatívne možnosti: neriešiť predĺženie podpory a predĺžiť podporu na iné obdobie (10 rokov). V prípade neriešenia predĺženia podpory by nedošlo zníženiu ročného objemu nákladov na podporu v období 2021-2025 a tým ani k splneniu úlohy z uznesenia vlády SR 802/2020. Bolo zvažované aj riešenie predĺženia podpory o 10 rokov, ale po analýze dĺžky podporného obdobia v členských štátoch sa javí celkový čas podpory po predĺžení 25 rokov neštandardný, keďže doba podpory vo väčšine krajín EÚ je najviac 20 rokov.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno Nie
V súvislosti s navrhovanými zmenami bude potrebné, aby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal všeobecne záväzný vykonávací právny predpis, ktorým upraví spôsob zníženia výkupnej ceny.
7. Transpozícia práva EÚ
Právna úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Návrh má za cieľ znížiť ročné náklady na podporu elektriny, čo sa prejaví vo výške regulovanej položky elektriny, a to v tarife za prevádzkovanie systému (TPS). Vzhľadom na výšku spotreby elektriny v domácnosti je tento vplyv zanedbateľný (v ročnej úspore maximálne 10 eur).
11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Juraj Novák, sekcia energetiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Dotknuté sú všetky podnikateľské subjekty, ktoré spotrebúvajú elektrinu.
Návrh pozitívny vplyv na existujúcich výrobcov elektriny z OZE v počte 2 769 uplatňujúcich si doplatok, ktorí budú mať možnosť si zvoliť dlhšiu dobu podpory. Ide v prevažnej miere o MSP.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Konzultácie formou online a osobných stretnutí boli vykonané v koordinácii s ÚRSO. Prebiehali od novembra 2020 so sektorovými asociáciami (SAPI, AZZZ, RÚZ, SOPK, Klub 500, APZ, AMVE, AVES, Slovenská bioplynová asociácia, SZVT).
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
K zvýšeniu priamych finančných nákladov nedochádza.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaný návrh nevyžaduje dodatočné náklady.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh nezavádza nové administratívne povinnosti.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0 eur
0 eur
Celkové náklady regulácie
0 eur
0 eur
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Návrh bude mať pozitívny vplyv na koncovú cenu elektriny, a to jej znížením z dôvodu zníženia TPS na obdobie najbližších 5 rokov. Vzhľadom na to, že ide o rozloženie nákladov na podporu na dlhšie časové obdobie, návrh približne obdobný negatívny finančný dosah v cene elektriny v období rokov 2026 - 2030. V nákladoch na predĺženú podporu je zohľadnený aj časový faktor peňazí a ekonomicky oprávnené náklady na nutné opravy a úpravy súvisiace s predĺžením prevádzkyschopnosti zariadenia. Z pohľadu počtu zariadení s nárokom na podporu doplatkom podľa typu výroby tvoria najpočetnejšiu skupinu výrobcovia zo slnečnej energie. Na základe údajov, ktoré MH SR poskytol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a pri predpoklade, že do predĺženia podpory by boli zapojení všetci výrobcovia zo slnečnej energie s inštalovaným výkonom 0,1 MW a viac, je očakávaný predpoklad ročného zníženia nákladov na podporu elektriny o 0,077 mld. eur počas najbližších 5 rokov a následne je počas piatich rokov predpoklad ročného zvýšenia nákladov o 0,118 mld. eur. Ide o kvalifikovaný odhad. Pri modelovaní nákladov ÚRSO vychádzal z predpokladanej ceny elektriny 45 eur/MWh. V nákladoch v období rokov 2026 - 2030 nie zohľadnené ročné náklady na podporu nových zdrojov s inštalovaným výkonom do 500 MW, ktoré by nahradili zdroje s ukončenou dobou podpory, a ktorých výška nákladov na podporu sa odhaduje na 20 mil. eur/rok.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?