1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
496
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
309/2009 Z. z.
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 181/2017 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 377/2018 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z., zákona č. 277/2020 Z. z., zákona č. 395/2020 Z. z. a zákona č. 419/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Za § 3c sa vkladá § 3d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 3d
Predĺženie podpory so zníženou cenou elektriny
(1) Trvanie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. c) sa predlžuje o päť rokov, ak ide o zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie, slnečnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu alebo z plynu z čističiek odpadových vôd a úrad zníži cenu elektriny podľa § 6 ods. 13.
(2) Ak sa predĺži trvanie podpory so zníženou cenou elektriny podľa odseku 1, predĺži sa aj trvanie podpory podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d), najviac však do 31. decembra 2033.
(3) Ak ide o zariadenie výrobcu elektriny využívajúce biomasu alebo produkt jej spracovania, predĺženie podpory so zníženou cenou elektriny sa vzťahuje na množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo na celé množstvo elektriny vyrobené podľa § 3 ods. 10. Ak úrad zvýši cenu elektriny podľa §18i ods. 10, toto zvýšenie zohľadní pri určení množstva elektriny a znížení ceny elektriny podľa § 6 ods. 13. Predĺženie podpory podľa prvej vety je možné len k 1. januáru.
2
(4) Ak ide o výrobcu elektriny z bioplynu, ktorý uviedol zariadenie výrobcu elektriny do prevádzky pred 1. januárom 2014, ustanovenia § 3 ods. 11 a § 6 ods. 6 sa na neho vzťahujú od 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom úrad znížil cenu elektriny podľa § 6 ods. 13.
(5) Úrad po znížení ceny elektriny podľa § 6 ods. 13 vydá alebo zmení výrobcovi elektriny potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Úrad zasiela cenové rozhodnutie a potvrdenie o pôvode elektriny výrobcovi elektriny, zúčtovateľovi podpory a výkupcovi elektriny. Predlženie podpory cenovým rozhodnutím je možné najskôr k 1. dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci vydania cenového rozhodnutia.
(6) Trvanie podpory so zníženou cenou elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny nemožno predĺžiť opakovane.
(7) Ustanovenie § 3b ods. 2 sa použije aj po znížení ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny.“.
2. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) predĺženie podpory so zníženou cenou elektriny podľa § 3d.“.
3. V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) predložiť úradu do 31. augusta návrh na zníženie ceny elektriny podľa § 6 ods. 13 pre zariadenie výrobcu elektriny podľa § 3d ods. 1, ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla priemerná výška doplatku najmenej 150 eur/MWh a celková výška doplatku dosiahla najmenej 75 000 eur; táto povinnosť sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny, pre ktoré bola cena elektriny znížená podľa § 6 ods. 13.“.
4. § 6 sa dopĺňa odsekmi 13 až 15, ktoré znejú:
„(13) Úrad na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny podľa § 3d zníži cenu elektriny na návrh výrobcu elektriny s právom na podporu. Pri znížení ceny elektriny úrad prepočíta cenu elektriny na zostávajúcu dobu a predĺženú dobu podpory postupom podľa osobitného predpisu.12) Ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahla priemerná výška doplatku najmenej 150 eur/MWh a celková výška doplatku dosiahla najmenej 75 000 eur a výrobca elektriny s právom na podporu nesplní povinnosť predložiť úradu návrh na zníženie ceny elektriny podľa § 4 ods. 3 písm. f), úrad zníži cenu elektriny z vlastného podnetu.
(14) Pri znížení ceny elektriny podľa odseku 13 sa primerane použijú odseky 10 a 11 a úrad zohľadní
a) množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c),
b) počet prevádzkových hodín zariadenia výrobcu elektriny za rok a technológiu výroby elektriny,
c) očakávaný rozsah podpory podľa § 3 ods. 1 písm. c) na zostávajúcu dobu podpory a diskontný faktor zohľadňujúci časovú hodnotu podpory pri zostávajúcej dobe a predĺženej dobe podpory,
d) ekonomicky oprávnené náklady15ada) na nevyhnutnú opravu alebo úpravu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny na účel predĺženia jeho prevádzkyschopnosti počas zostávajúcej doby a predĺženej doby podpory podľa § 3d ods. 2, ak takáto oprava alebo úprava
3
nezvýši celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny a jej náklady nižšie ako 10 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia,
e) čas podania návrhu na zníženie ceny elektriny,
f) požiadavku zachovania hospodárskej životaschopnosti zariadenia výrobcu elektriny.
(15) Úrad na svojom webovom sídle zverejní výpočtový nástroj na určenie zníženia ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny podľa § 3d.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15ada znie:
15ada) § 2 písm. e) zákona č. 250/2012 Z. z.“.
5. V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) spôsob zníženia ceny elektriny na účel predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny podľa § 3d.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.