1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Nevzťahuje sa
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
5.3.-25.3.2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
16.4.2021
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Vzhľadom na potrebu podpory riešenia nadmerného zadĺženia obyvateľstva, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že na Slovensku je dlhodobo identifikovaná medzera v oblasti podpory rodiny najmä v poskytovaní bezplatného a dostupného odborného, osobitne psychologického poradenstva pre jednotlivcov a rodiny, sa navrhuje, aby Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie“) v rámci svojej pôsobnosti o.i. aj utváralo podmienky na poskytovanie bezplatného poradenstva fyzickým osobám pri riešení ich problémov s dlhmi a na poskytovanie bezplatného poradenstva, vrátane psychologického poradenstva pre jednotlivcov a rodiny zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch. Takéto rozšírenie pôsobnosti vytvára Ústrediu právne podmienky na realizáciu aktivít s konkrétnym zameraním pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, t. j. nielen pre klientov súčasných pôsobnosťou vymedzených úsekov štátnej správy.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Slovenská republika patrí medzi niekoľko krajín EÚ, ktoré ešte neposkytujú nadmerne zadlženému obyvateľstvu bezplatné dlhové poradenstvo. Vysoko rozvinuté systémy dlhového poradenstva existujú v súčasnosti okrem iných krajín EHP najmä v nasledujúcich 14 krajinách: v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Holandsku, Luxembursku, Dánsku, Švédsku, Fínsku, Islande, Írsku, Poľsku, Českej republike, Švajčiarsku, Veľkej Británii a postupne sa budujú a rozvíjajú v Rumunsku a v ďalších krajinách.
Navrhovaná úprava zákona zavádza Ústrediu kompetenciu utvárať podmienky na poskytovanie bezplatného dlhového poradenstva zadlženým osobám, čím týmto osobám umožní predísť tzv. osobnému bankrotu, napomôže k riadnemu splácaniu svojich dlhov, zbaveniu sa zákonným spôsobom neoprávnených dlhov, obmedzeniu neoprávnených postup veriteľov, ale najmä k správnemu nastaveniu rodinného rozpočtu s ohľadom na jeho dlhodobú udržateľnosť a na motiváciu obyvateľov spravovať svoje rodinné financie optimálnym spôsobom.
2
Osobám, ktoré sa riadne nevedia alebo nechcú zamestnať z obavy, že by exekúciami prišli o významnú časť zamestnaneckého príjmu, umožní realizácia projektu zameraného na bezplatné dlhové poradenstvo ozdravenie hospodárenia a nastavenie optimálnych splátok dlhov a tým pomôže osobám z cieľovej skupiny vrátiť na legálny trh práce zo súčasného čiastočne legálneho alebo úplne nelegálneho postavenia (práca na čierno, alebo časť príjmu na čierno).
Primárnym cieľom dlhového poradenstva bude meniť udržateľným a dlhodobým spôsobom správanie zadlžených ľudí, teda nie iba pomôcť im znížiť a riadne splácať ich aktuálne dlhy, ale najmä nastaviť ich ekonomické správanie a motivácie smerom k vyššej zodpovednosti pri správe svojho rozpočtu, správe svojich dlhov, ako aj správe svojich zmluvných záležitostí a zadlžovania a k vyššej individuálnej finančnej gramotnosti. Zníženie vysokého extrémneho zadlženia osôb zo sociálnych skupín najviac ohrozených dlhovou pascou, prinesie celkové zníženie sociálneho napätia v spoločnosti, ku ktorému výrazne prispieva zlá finančná situácia týchto ľudí, vedúca ich neraz aj k extremizácii ich sociálnych a politických postojov.
Cieľom je aj utvoriť podmienky na poskytovanie poradenstva vrátane psychologického poradenstva pre jednotlivcov a rodiny zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch.
Na Slovensku nie je oblasť prevencie duševného zdravia vrátane odborného, najmä psychologického poradenstva pre jednotlivcov a rodiny dlhodobo systémovo riešená a v súčasnej náročnej situácii rodín sa potreba riešení ešte viac zvýraznila, je preto nevyhnutné utvoriť podmienky na realizáciu opatrení/aktivít, resp. cielených projektov zameraných na poskytovanie bezplatného psychologického poradenstva a iného odborného poradenstva pre jednotlivcov a rodiny zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch. Navrhované doplnenie za cieľ utvoriť podmienky na postupné a komplexné riešenie preventívneho poradenského systému zameraného na prevenciu duševných chorôb a duševné zdravie.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Subjekty, ktorých sa predkladaný návrh priamo dotkne:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Navrhovanou právnou úpravou bude Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozšírená pôsobnosť aj o utváranie podmienok na poskytovanie bezplatného poradenstva pre fyzické osoby pri riešení ich problémov s dlhmi a bezplatného poradenstva vrátane psychologického poradenstva pre jednotlivcov a rodiny zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch. V platnej právnej úprave zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aktuálne absentuje takáto právna úprava, t.j. úprava ktorá by umožňovala poskytovať poradenstvo aj iným fyzickým osobám, ako len klientom Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Predmetnou novelou dôjde k odstráneniu identifikovanej prekážky a požadovanému zosúladeniu.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Nevzťahuje sa.
3
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Navrhuje sa doplnenie pôsobnosti Ústredia o pôsobnosť na utvorenie podmienok na poskytovanie bezplatného poradenstva pre fyzické osoby pri riešení ich problémov s dlhmi a na poskytovanie bezplatného poradenstva vrátane psychologického poradenstva zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch, nakoľko to aktuálna právna úprava (zákon č. 453/2003 Z. z.) neumožňuje. Na financovanie novo zavádzanej kompetencie (realizáciu budúcich aktivít) budú využité finančné prostriedky ESF/ESF+, resp. prostriedky obdobných finančných mechanizmov. Ďalšia realizácia bude stavať na výstupoch pilotného overenia, prostredníctvom ktorej bude otestované samotné nastavenie opatrení/aktivít, ako aj ich implementácia. Vo všeobecnosti budú služby bezplatného dlhového poradenstva, ako aj bezplatného poradenstva (vrátane psychologického poradenstva) pre jednotlivcov a rodiny zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch poskytované fyzickým osobám bez ohľadu na výšku ich príjmu a jeho skúmania.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Mgr. Barbora Vávrová
odbor sociálnych služieb
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania