B. Osobitná časť
K čl. I
Navrhovanou právnou úpravou sa aktuálne vymedzenie postavenia a pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie“) dopĺňa aj o pôsobnosť utvárať podmienky na poskytovanie bezplatného poradenstva pre fyzické osoby pri riešení ich problémov s dlhmi a na poskytovanie bezplatného odborného poradenstva vrátane psychologického poradenstva pre jednotlivca a rodinu zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch. Navrhované doplnenie utvára o.i. Ústrediu priestor na realizáciu aktivít s konkrétnym zameraním pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, t. j. nielen pre aktuálnych klientov súčasných pôsobnosťou vymedzených úsekov štátnej správy.
K čl. II
Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa vzhľadom na identifikované potreby obyvateľov Slovenskej republiky, ich prehlbujúcu sa zadlženosť, zvýšené napätie v domácnostiach, či prehlbovanie osobnostných kríz a predpokladané zhoršenie takýchto situácií v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 navrhuje k 1. augustu 2021.
Bratislave 14. apríla 2021
Eduard Heger v.r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Milan Krajniak v. r.
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky