NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. (úplné znenie Ústavy SR), ústavného zákona 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ústavného zákona č. 306/2014 Z. z., ústavného zákona č. 427/2015 Z. z., ústavného zákona č. 44/2017 Z. z., ústavného zákona č. 71/2017 Z. z., ústavného zákona č. 137/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu SR č. 40/2019 Z. z., ústavného zákona č. 99/2019 Z. z. a ústavného zákona č. 422/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Článok 110 ods. 2 znie:
„Za predsedu vlády môže byť vymenovaný každý občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a ktorý je duševne spôsobilý na výkon funkcie predsedu vlády.“
2.Článok 111 znie:
„Na návrh predsedu vlády prezident Slovenskej republiky vymenuje a odvolá ďalších členov vlády a poverí ich riadením ministerstiev. Za podpredsedu vlády a ministra môže vymenovať občana, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a ktorý je duševne spôsobilý na výkon tejto funkcie.“
3.Za článok 111 sa vkladá článok 111a, ktorý znie:
Čl. 111a
(1)Duševnú spôsobilosť predsedu a členov vlády posudzuje klinický psychológ.
(2)Podrobnosti podľa odseku 1 ustanoví zákon.“
Čl. II.
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.