Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Nezaradení poslanci Milan Mazurek, Miroslav Suja a Ondrej Ďurica predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženej novely zákona je zabrániť možnosti vymenovať za člena vlády osobu, ktorá nie je na výkon tejto funkcie duševne spôsobilá.
Aktuálny politický vývoj, najmä po parlamentných voľbách v roku 2020 a neštandardné správanie sa niektorých členov vlády vrátane jej bývalého predsedu jednoznačne poukazujú na nutnosť otvorenia otázky preukazovania duševnej spôsobilosti vládnych činiteľov.
Duševne nestabilní jedinci vo vládnych funkciách reálnou a vážnou hrozbou nielen pre demokratický charakter štátu, ale aj pre ekonomický, sociálny a hospodársky vývoj spoločnosti. Konanie niektorých vládnych činiteľov za posledné obdobie zhmotňuje tieto obavy, a preto považujeme za nevyhnutné upraviť ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. tak, aby predseda vlády, podpredsedovia vlády a ministri boli povinní sa pred vymenovaním do funkcie podrobiť riadnemu psychologickému vyšetreniu duševnej spôsobilosti na výkon tejto funkcie.
Zdôrazňujeme, že aj mnohí ľudia s iným povolaním, ako napr. šoféri autobusov, členovia bezpečnostných služieb, členovia ozbrojených zložiek Slovenskej republiky alebo držitelia strelných zbraní musia pravidelne absolvovať psychologické posudky o psychickej spôsobilosti zamestnanca, resp. držiteľa zbrane. Ide o povolania a držby, ktoré v prípade psychického zlyhania jedinca môžu spôsobiť značné škody na majetku, zdraví, či dokonca životoch. Pri porovnaní kompetencií týchto osôb s kompetenciami predsedu či člena Vlády SR je zrejmé, že psychické zlyhania na úrovni členov Vlády SR môžu mať oveľa rozsiahlejšie a fatálnejšie následky ako zlyhania v rámci uvedených povolaní. Požiadavka na posúdenie duševnej spôsobilosti pri vymenovávaní za člena vlády je preto úplne primeraná a opodstatnená.
Psychologické vyšetrenie duševného stavu budúcich členov vlády by mal posudzovať klinický psychológ, pričom samotný test by mal spĺňať vyššiu mieru obtiažnosti, resp. špecifickosti, ako je napríklad kombinácia testu osobnosti a testu výkonnosti.
Z hľadiska ochrany základných ľudských práv a slobôd, zabezpečenia ekonomickej, sociálnej, hospodárskej stability a dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, je nevyhnutné doplniť a rozšíriť znenie zákona č. 460/1992 Zb. o podmienenosť vymenovania do funkcie predsedu vlády, podpredsedov vlády a ministrov absolvovaním psychologického vyšetrenia duševného stavu pod dohľadom klinického psychológa.
II.Osobitná časť
Článok I
K bodu 1
Rozširujú sa predpoklady na vymenovanie za predsedu vlády Slovenskej republiky o duševnú spôsobilosť na výkon tejto funkcie.
K bodu 2
Rozširujú sa predpoklady na vymenovanie za podpredsedu a člena vlády Slovenskej republiky o duševnú spôsobilosť na výkon tejto funkcie.
K bodu 3
Duševnú spôsobilosť predsedu, podpredsedov a členov vlády posudzovať klinický psychológ prostredníctvom psychodiagnostického vyšetrenia a posudku. Nakoľko sa jedná o predpoklad na vymenovanie predsedu, podpredsedov a členov vlády, táto podmienka musí byť naplnená pred vymenovaním do funkcie.
Predmet, postup a podrobnosti vypracovania psychodiagnostického vyšetrenia byť predmetom osobitného zákona.
Článok II
Zavádza sa primeraná legisvakačná lehota za účelom oboznámenia sa s novou právnou úpravou s ohľadom na predpokladaný dátum vyhlásenia zákona v Zbierke zákonov SR.
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona 15. dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.