PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo:CRD-339/2021, 358/2021
502
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. apríla 2021
o pozmenení lehoty na pridelenie návrhov zákonov výborom Národnej rady Slovenskej republiky
P o z m e ň u j e m
svoje rozhodnutia z 1. marca 2021 č. 435 (tlač 441) a č. 448 (tlač 453) tak, že
u r č u j e m lehotu na prerokovanie
v druhom čítaní vo výboroch do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore
do 14. júna 2021.
Boris K o l l á r v. r.