Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci za politickú stranu Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Martin Beluský, Magdaléna Sulanová a Stanislav Mizík.
Cieľom legislatívneho návrhu je zabezpečiť povinné zverejňovanie poradovníkov čakateľov na umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb. Povinnosť zverejňovať poradovníky sa bude týkať aj vyšších územných celkov, ktoré budú zverejňovať poradovníky zariadení na území kraja. Občania čakajúci na umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb budú mať tak vždy aktuálny prehľad, v akom poradí sa nachádzajú. Zverejňovanie poradovníkov čakateľov zároveň výrazne zredukuje možnosť nespravodlivého uprednostňovania vybraných čakateľov, či kvôli korupcii alebo kvôli známostiam.
Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) zriaďované v zmysle novelizovaného zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. Do ZSS umiestňovaní najmä občania so zdravotným postihnutím, občania, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, deti s matkami, atď. Záujemcovia o umiestnenie v ZSS sa musia zvyčajne najskôr zapísať do poradovníka čakateľov a následne čakať na uvoľnenie miesta a umiestnenie v danom ZSS. V závislosti od vyťaženia daného ZSS môže byť doň žiadateľ umiestnený okamžite alebo môže na umiestnenie čakať aj niekoľko mesiacov či rokov. Spôsob vedenia poradovníkov čakateľov tak predstavuje kľúčový rozhodovací mechanizmus, ktorý určuje, či a kedy bude žiadateľ do ZSS umiestnený.
V súčasnosti je zverejňovanie informácií o voľných miestach v jednotlivých ZSS závislé na vôli zriaďovateľa alebo ZSS. Vo väčšine prípadov majú občania čakajúci na umiestnenie do ZSS z verejne dostupných zdrojov k dispozícii len útržkovitú informáciu o tom, v akom poradí na zozname čakateľov sa aktuálne nachádzajú. Väčšina ZSS nezverejňuje poradovníky čakateľov buď vôbec alebo zverejňuje len súhrnné informácie o celkovom počte čakateľov pre vybrané druhy sociálnych služieb. Pokiaľ chce čakateľ informáciu o svojom poradí zistiť, musí sa informovať priamo v ZSS, ktoré mu jeho aktuálne poradie oznámi.
Tento spôsob vedenia, sprístupňovania a zverejňovania poradovníkov čakateľov na sociálnu službu je však netransparentný. Žiadateľ umiestnený v poradovníku čakateľov nevie, či ho niekto v poradovníku neprávom nepredbehol, napríklad kvôli známostiam alebo korupcii.
Neverejná evidencia poradovníka čakateľov vytvára značné podhubie pre korupciu a klientelizmus v samotných ZSS, ktoré môžu na uvoľnené miesta brať čakateľov mimo poradia uvedeného v poradovníku alebo dokonca môžu brať aj čakateľov, ktorí vôbec neboli v poradovníku umiestnení vôbec.
Preto v rámci zvýšenia transparentnosti poskytovania sociálnych služieb, a takisto v rámci prevencie pred korupciou a klientelizmom, navrhujeme zaviesť povinné zverejňovanie poradovníkov čakateľov na poskytovanie sociálnej služby pre všetky verejné ZSS ako aj neverejné ZSS, ktoré poberajú financie na sociálne služby z prostriedkov verejného rozpočtu. Poradovníky musia byť zverejnené na viditeľnom mieste na webovej stránke ZSS zvlášť pre každé stredisko, druh a formu sociálnej služby.
Súčasťou zverejnených poradovníkov bude, s ohľadom na ochranu osobných údajov, poradové číslo, meno a priezvisko, obec trvalého bydliska čakateľa a dátum zaradenia čakateľa do poradovníka.
Zverejnené poradovníky budú aktualizované na dennej báze tak, aby vždy odrážali reálny stav a poradie čakateľov.
Zverejnenie poradovníkov čakateľov na umiestnenie do ZSS zabezpečí, že každý občan si bude môcť transparentne skontrolovať svoje umiestnenie a svoj postup v poradovníku čakateľov bez obáv, že ho niekto v poradovníku neprávom predbehne.
Predložený materiál nemá dopad na štátny rozpočet, pozitívny vplyv na informovanosť občanov a pozitívny vplyv na zvýšenie transparentnosti verejných služieb poskytovaných občanom.
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Paragrafové znenie zákona sa dopĺňa o nový § 8a, v ktorom je zadefinovaná povinnosť pre zariadenia sociálnych služieb a ich zriaďovateľov zverejňovať na svojich webových stránkach poradovníky čakateľov na poskytovanie sociálnych služieb. Vo zverejnených poradovníkoch musí byť uvedené poradové číslo, meno a priezvisko čakateľa, obec trvalého bydliska čakateľa a dátum zaradenia čakateľa do poradovníka. Poradovníky sa aktualizujú na dennej báze.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2022.