NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., 332/2010 Z. z., 551/2010 Z. z., 551/2010 Z. z., 50/2012 Z. z., 185/2012 Z. z., 413/2012 Z. z., 413/2012 Z. z., 485/2013 Z. z., 185/2014 Z. z., 219/2014 Z. z., 376/2014 Z. z., 345/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z., 40/2017 Z. z., 331/2017 Z. z., 331/2017 Z. z., 351/2017 Z. z., 156/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 289/2018 Z. z., 221/2019 Z. z., 280/2019 Z. z., 66/2020 Z. z., 89/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
(1) Verejný poskytovateľ sociálnych služieb a neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý v súčasnom alebo predchádzajúcom kalendárnom roku poberal financie na sociálne služby zo zdrojov podľa § 71 ods. 3 písm. b) a c) povinní zverejňovať poradovníky čakateľov na poskytovanie sociálnej služby na svojej webovej stránke za každé stredisko, druh a formu sociálnej služby zvlášť. Zverejňovanie poradovníkov obsahuje poradové číslo, meno a priezvisko, obec trvalého bydliska čakateľa a dátum zaradenia do poradovníka. Priebežná aktualizácia poradovníkov čakateľov sa vykonáva denne. Poradovníky čakateľov sa zverejňujú aj v prípade, ak zariadenie sociálnych služieb neeviduje žiadnych čakateľov.
(2) Poradovníky čakateľov na poskytovanie sociálnej služby za všetky zariadenia sociálnych služieb zverejnené a aktualizované aj na webovom sídle vyššieho územného celku, na ktorého území sa daná služba poskytuje.
(3) Osobné údaje žiadateľov o sociálne služby zverejňované na webových stránkach obce, vyššieho územného celku a zariadení sociálnych služieb zverejňované za účelom informovania verejnosti a zabezpečenia transparentnosti v súlade s osobitným zákonom.22b).“.
2.Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
„22b) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.