1
z 31. marca 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 77/2005 Z. z., zákona č. 100/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 448/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 9 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Za výpis z registra trestov osoby, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, sa považuje výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba štátnym príslušníkom.“.
3. V § 9 odsek 7 znie:
„(7) Odbornou kvalifikáciou vedúceho projektu je vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej trojročná prax v genetickom inžinierstve a moderných biotechnológiách.“.
4. V § 14 ods. 4 sa slovo „poskytne“ nahrádza slovom „poskytnúť“.
5. V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 13 ods. 4 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
2
nahrádza citáciou „§ 13 ods. 4 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6. Nadpis § 22 znie: „Povinnosti používateľa pri uvádzaní výrobku na trh“.
7. V § 22 ods. 2 písm. a) sa slová „sprístupniť orgánom štátneho dozoru podľa § 25“ nahrádzajú slovami „sprístupniť inšpekcii vzorky geneticky modifikovaného organizmu,“.
8. V § 22 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f) bezodkladne prijať opatrenia potrebné na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, ak sa sprístupnili nové informácie o rizikách geneticky modifikovaných organizmov pre ľudské zdravie alebo pre životné prostredie po udelení súhlasu na uvedenie výrobku na trh,
g) preveriť informácie, ktoré uviedol v žiadosti na uvedenie výrobku na trh a upovedomiť ministerstvo; na obsah upovedomenia sa primerane vzťahuje § 19 ods. 3.“.
9. V § 24 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a organizuje vzdelávanie vedúcich projektov (§ 9 ods. 7)“.
10. V § 24 ods. 2 písm. a) šiestom bode sa slovo „umiestňovaním“ nahrádza slovom „uvádzaním“.
11. V § 24 ods. 3 v úvodnej vete sa slová „v internetovej sieti“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.
12. V § 24 ods. 4 sa slovo „umiestnení“ nahrádza slovom „uvedení“.
13. V § 25 ods. 5 sa za slovo „postupuje“ vkladá slovo „primerane“.
14. V § 26 ods. 1 úvodnej vete sa slová „predmetom práva duševného vlastníctva alebo obchodného tajomstva ohlasovateľa“ nahrádzajú slovami „označené ohlasovateľom alebo žiadateľom o súhlas ako dôverné informácie“.
15. V § 26 ods. 3 prvej vete sa slová „predmet práva duševného vlastníctva alebo ako predmet obchodného tajomstva“ nahrádzajú slovami „dôverné informácie (odseky 5 a 6)“.
16. V § 26 ods. 4 sa slová „predmet práva duševného vlastníctva alebo predmet obchodného tajomstva“ nahrádzajú slovami „dôverné informácie“.
17. V § 26 odsek 5 znie:
„(5) Za dôverné informácie podľa odseku 3, predložené v ohlásení alebo v žiadosti o vydanie súhlasu na používanie v uzavretých priestoroch, sa nepovažujú
a) všeobecná charakteristika geneticky modifikovaného organizmu a geneticky modifikovaného mikroorganizmu,
b) obchodné meno a adresa sídla ohlasovateľa alebo žiadateľa o súhlas,
c) zatriedenie používania v uzavretých priestoroch do rizikovej triedy a k nej prislúchajúca úroveň ochrany,
d) výsledok posudzovania rizika geneticky modifikovaného organizmu a geneticky modifikovaného mikroorganizmu a jeho prehodnocovania,
e) vyhodnotenie predvídateľných účinkov geneticky modifikovaného organizmu a geneticky modifikovaného mikroorganizmu, najmä škodlivých účinkov na zdravie ľudí alebo na životné prostredie,
3
f) účel a miesto použitia geneticky modifikovaného organizmu a geneticky modifikovaného mikroorganizmu.“.
18. § 26 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Za dôverné informácie podľa odseku 3, predložené v ohlásení alebo v žiadosti o vydanie súhlasu na zavedenie do životného prostredia alebo na uvedenie výrobku na trh, sa môžu považovať
a)prvky informácií uvedené v osobitnom predpise,16a)
b)informácie o sekvencii DNA, okrem sekvencií používaných na účely detekcie, identifikácie a kvantifikácie transformačnej zmeny a
c)modely a stratégie šľachtenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
16a) Čl. 39 ods. 2 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 z 20. júna 2019 (Ú. v. L 231, 6.9.2019).“.
19. V § 31 ods. 1 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní,19)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok,19)“.
20. V § 31 ods. 2 sa slová „Všeobecný predpis o správnom konaní“ nahrádzajú slovami „Správny poriadok“.
21. V § 33 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Ministerstvo môže požadovať ďalšie informácie alebo zmenu podmienok navrhovaného používania v uzavretých priestoroch alebo zmenu triedy, ktorá je používaniu v uzavretých priestoroch priradená.“.
22. V § 33 ods. 4 písm. b) sa slová „na internete“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.
23. V § 33 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Lehota podľa odseku 5 neplynie
a) odo dňa zverejnenia na webovom sídle ministerstva do uplynutia lehoty na podávanie pripomienok podľa odseku 4, najviac 30 dní,
b) odo dňa oznámenia výzvy žiadateľovi podľa odseku 3 do uplynutia lehoty určenej na splnenie požiadavky.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
24. V § 34 ods. 4 sa slová „v internetovej sieti“ nahrádzajú slovami „na webovom sídle ministerstva“.
25. V § 34 ods. 5 sa slová „na internete“ nahrádzajú slovami „na webovom sídle ministerstva“.
4
26. V § 34 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Ministerstvo môže požadovať ďalšie informácie na účely konania o súhlase so zavedením do životného prostredia, ak svoju žiadosť odôvodní. Lehota, ktorú ministerstvo určí vo výzve žiadateľovi na splnenie požiadavky, sa nezapočítava do lehoty na vydanie rozhodnutia.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
27. V § 35 ods. 4 písm. b) sa slová „na internete“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.
28. V § 35 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) do piatich pracovných dní odo dňa doručenia hodnotiacej správy alebo stanoviska orgánu Európskej únie v konaní o súhlase s uvedením výrobku na trh alebo v konaní o obnovení súhlasu na uvedenie výrobku na trh, postúpi Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky kópiu hodnotiacej správy alebo stanoviska orgánu Európskej únie, ak je výrobok určený na pestovanie.“.
29. V § 37 ods. 1 sa slová „§ 33 až 35“ nahrádzajú slovami „§ 35“.
30. § 37 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Žiadateľ o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením výrobku na trh, ktoré bolo vydané v konaní podľa § 35, môže pokračovať v uvádzaní výrobku na trhu za podmienok určených vo vydanom rozhodnutí, do dňa vydania nového rozhodnutia v konaní o súhlase s uvedením výrobku na trh podľa § 35.“.
31. § 39 vrátane nadpisu znie:
㤠39
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo vydá všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými ustanoví
a) podrobnosti o posudzovaní environmentálneho rizika 5) a o postupe a kritériách na zatriedenie do rizikovej triedy a o obsahu úrovní ochrany (§ 10),
b) podrobnosti o požiadavkách na uzavreté priestory (§ 8),
c) podrobnosti o postupe pri vyhodnocovaní priamych a nepriamych, bezprostredných a následných účinkoch a pri vykonávaní analýzy kumulatívnych dlhodobých účinkov 16),
d) podrobnosti o obsahu dokumentácie a o spôsobe jej vedenia a ukladania (§ 5, 9 a 19),
e) podrobnosti o obsahu havarijného plánu (§ 6),
f) podrobnosti o obsahu správy o výsledku zavedenia do životného prostredia (§ 20),
g) podrobnosti o náležitostiach jednotlivých ohlásení a o posudzovaní ich obsahu (§ 32),
h) podrobnosti o ďalších náležitostiach žiadostí o vydanie súhlasov (§ 33 až 37),
i) podrobnosti o obsahu hodnotiacej správy (§ 35 ods. 4).
j) zoznam geneticky modifikovaných mikroorganizmov, na ktoré sa nebudú vzťahovať ustanovenia tohto zákona o používaní v uzavretých priestoroch a podrobnosti o kritériách bezpečnosti geneticky modifikovaných mikroorganizmov, na ktoré sa nebudú vzťahovať ustanovenia tohto zákona o používaní v uzavretých priestoroch (§ 8).“.
5
32. Za § 40 sa vkladá § 40aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40aa
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Konanie o súhlase s používaním v uzavretých priestoroch podľa § 33, konanie o súhlase so zavedením do životného prostredia podľa § 34, konanie o súhlase s uvedením výrobku na trh podľa § 35 alebo konanie o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením na trh podľa § 37, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.
33. V prílohe prvý až tretí bod znejú:
„1. Smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v znení nariadenia (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 (Ú. v. L 268, 18.10.2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32), nariadenia (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 (Ú. v. L 268, 18.10.2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/27/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch (prepracované znenie) (Ú. v. L 125, 21. 5. 2009).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území (Ú. v. L 68, 13.3.2015) v platnom znení.“.
Čl. II
Zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 1 sa za slovo „rastliny,“ vkladajú slová „ktorých pestovanie nebolo obmedzené alebo zakázané podľa § 8a ods. 1,“.
2.V § 3 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kontrolný ústav nezapíše pestovateľa do evidencie pestovateľov a nevydá mu doklad o zapísaní do evidencie pestovateľov, ak sa oznámenie žiadateľa podľa odseku 1 alebo odseku 6 týka modifikovanej rastliny uvedenej v oznámení návrhu obmedzenia alebo zákazu podľa § 8 ods. 2 písm. g) počas 75 dní odo dňa uskutočnenia tohto oznámenia Európskej komisii.“.
3.§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Kontrolný ústav do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia hospodárskeho roka,4a) v ktorom nadobudne účinnosť nariadenie vlády vydané podľa § 8a ods. 1,
a)upraví údaje v evidencii pestovateľov a vydá pestovateľovi upravený doklad o zapísaní do evidencie pestovateľov, alebo
b)vyradí pestovateľa z evidencie pestovateľov, ak sa zákaz podľa § 8a ods. 3 týka všetkých modifikovaných rastlín pestovaných pestovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje pestovateľa.“.
6
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení.“.
4.V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až i), ktoré znejú:
„e) môže do 45 dní odo dňa doručenia hodnotiacej správy10a) alebo stanoviska orgánu Európskej únie10b) v konaní o súhlase s uvedením výrobku na trh alebo v konaní o obnovení súhlasu na uvedenie výrobku na trh zaslať Európskej komisii žiadosť o vyňatie územia Slovenskej republiky z pestovania modifikovanej rastliny, ktorej sa týka hodnotiaca správa alebo stanovisko orgánu Európskej únie, a o úpravu geografického rozsahu tohto povolenia,
f) môže zaslať Európskej komisii žiadosť o začlenenie územia Slovenskej republiky do geografického rozsahu povolenia, z ktorého bolo vyňaté podľa písmena e),
g) oznamuje Európskej komisii návrh obmedzenia alebo zákazu podľa § 8a ods. 1; túto skutočnosť zároveň oznámi kontrolnému ústavu,
h) oznamuje Európskej komisii a členským štátom Európskej únie zrušenie obmedzenia alebo zákazu podľa § 8a ods. 1,
i)zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam modifikovaných rastlín, ktorých pestovanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 8a ods. 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:
10a) § 35 ods. 4 písm. c) zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10b) Čl. 6 ods. 6 a čl. 18 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1829/2003 v platnom znení.“.
5.Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Obmedzenie alebo zákaz pestovania modifikovaných rastlín
(1) Vláda Slovenskej republiky môže nariadením najskôr po uplynutí 75 dní odo dňa oznámenia podľa § 8 ods. 2 písm. g) určiť modifikované rastliny,3) ktorých pestovanie je obmedzené alebo zakázané podľa odseku 3, spôsob obmedzenia pestovania a územný rozsah tohto obmedzenia alebo zákazu na časti územia Slovenskej republiky alebo na celom jej území, ak je to odôvodnené
a)cieľmi politiky životného prostredia,
b)územným plánovaním,
c)využívaním pôdy,
d)sociálno-ekonomickými vplyvmi,
e)predchádzaním prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov v iných produktoch bez toho, aby bol dotknutý § 5 a technické opatrenia podľa § 13 písm. a),
f)cieľmi poľnohospodárskej politiky alebo
g) verejnou politikou.
(2) Postup podľa odseku 1 možno uplatniť z dôvodov podľa odseku 1 písm. a) f) samostatne alebo v kombinácií okrem dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. g), ktorý nemožno uplatniť samostatne; uplatnené dôvody nesmú byť v rozpore s posudzovaním environmentálneho rizika.11a)
(3) Pestovanie modifikovaných rastlín určených nariadením vlády vydaným podľa odseku 1 je obmedzené alebo zakázané po uplynutí hospodárskeho roka,4a) v ktorom nariadenie vlády nadobúda účinnosť; tým nie je dotknuté uvádzanie osiva modifikovaných
7
rastlín a výrobkov z nich na trh.11b) Nariadenie vlády podľa odseku 1 môže nadobudnúť účinnosť najneskôr tri mesiace pred uplynutím hospodárskeho roka4a) podľa prvej vety.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
11a) § 5 zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11b) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov.“.
6. V § 14 sa slová „vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní“ nahrádzajú slovami „vzťahuje správny poriadok“.
7. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
8. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha k zákonu č. 184/2006 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území (Ú. v. L 68, 13.3.2015) v platnom znení.“.
8
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky