z 30. marca 2021,
ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z. a zákona č. 393/2020 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1. § 3 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza očkovanie poistenca vakcínou proti ochoreniu COVID-19, kontrola zdravotného stavu poistenca pred podaním očkovacej látky a kontrola zdravotného stavu poistenca po podaní očkovacej látky.“.
2
2. V prílohe č. 6 časť Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť tabuľková časť skupina II. Choroby obehového ústrojenstva sa dopĺňa indikáciou II/12, ktorá znie:
A
II/12
U07.1
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní kardiovaskulárnych ťažkostí, ktoré limitujú
denné aktivity, prípadne orgánové poškodenie srdca, alebo ciev do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie.
kardiológ, internista,
všeobecný lekár
21 dní
Neschopnosť sebaobsluhy, fajčenie.
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácií uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia iba raz.
“.
3. V prílohe č. 6 časť Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť tabuľková časť skupina V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest prvá veta znie: „Kontraindikácie pre celú skupinu V: kardiorespiračná nedostatočnosť, okrem skupín V/9 a V/10, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie.“.
4. Príloha č. 6 Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť tabuľková časť skupina V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest sa dopĺňa indikácami V/9 a V/10, ktoré znejú:
A
V/9
U 07.1
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí, ktoré limitujú denné aktivity, do 6 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici.
pneumoftizeológ, internista, všeobecný lekár
21
Neschopnosť sebaobsluhy.
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia iba raz.
B
V/10
U 07.1
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici.
pneumoftizeológ, internista, všeobecný lekár
21
Neschopnosť sebaobsluhy.
Ak nebola kúpeľná starostlivosť poskytnutá podľa V/9
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii
3
uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia iba raz.
“.
5. Príloha č. 6 Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť tabuľková časť skupina VI. Nervové choroby sa dopĺňa indikáciou VI/15, ktorá znie:
A
VI/15
U 07.1
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní neurologických alebo nervovo-svalových ťažkostí, ktoré výrazne limitujú bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie.
neurológ, reumatológ, všeobecný lekár
21
Neschopnosť sebaobsluhy.
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia iba raz.
“.
6. Príloha č. 6 Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť tabuľková časť skupina VII. Choroby pohybového ústrojenstva sa dopĺňa indikáciou VII/12, ktorá znie:
A
VII/12
U 07.1
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní postihnutia pohybového aparátu, ktoré výrazne limituje bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie.
ortopéd, všeobecný lekár
21
Neschopnosť sebaobsluhy.
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia iba raz.
“.
4
7. V prílohe č. 6 časť Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť tabuľková časť skupina IX. Duševné choroby sa dopĺňa indikáciou IX/4, ktorá znie:
B
IX/ 4
U07.1
Stav po prekonaní COVID -19, pretrvávanie ťažkej únavy, kognitívnych porúch, prípadne stavov úzkosti a depresie, ktoré limitujú
denné aktivity do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie.
psychiater, všeobecný lekár
21 dní
Neschopnosť sebaobsluhy.
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácií uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia iba raz.
“.
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z. a zákona č. 82/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 49k sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Počas krízovej situácie je ministerstvo zdravotníctva oprávnené usmerňovať a koordinovať činnosť poskytovateľov a operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.“.
5
Čl. III
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z .z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 347/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 30a odsek 1 znie:
„(1) Dočasnou odbornou stážou (ďalej len „stáž“) sa rozumie výkon odborných pracovných činností stážistom v rozsahu ustanovenom pre lekára podľa § 28 ods. 2, sestru alebo pôrodnú asistentku podľa § 28 ods. 1 v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19; stážistom je občan členského štátu alebo občan tretieho štátu, ktorý uznaný doklad o vzdelaní podľa osobitného predpisu24da) na účely výkonu zdravotníckeho povolania lekár, sestra alebo pôrodná asistentka a vykonáva odborné pracovné činnosti
a) v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti,
b) pod odborným dohľadom
1. lekára odborne spôsobilého na výkon špecializovaných pracovných činností, ktorý je v pracovnom pomere u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa písmena a) na ustanovený týždenný pracovný čas (ďalej len „dohliadajúci lekár“), ak ide o výkon odborných pracovných činností v rozsahu ustanovenom pre lekára; ak nie je prítomný dohliadajúci lekár, stážista musí byť pod odborným dohľadom náhradného dohliadajúceho lekára, ktorý musí spĺňať rovnaké podmienky ako dohliadajúci lekár,
2. sestry, ktorá je v pracovnom pomere u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti
6
podľa písmena a) na ustanovený týždenný pracovný čas (ďalej len „dohliadajúca sestra“), ak ide o výkon odborných pracovných činností v rozsahu ustanovenom pre sestru; ak nie je prítomná dohliadajúca sestra, stážista musí byť pod odborným dohľadom náhradnej dohliadajúcej sestry, ktorá musí spĺňať rovnaké podmienky ako dohliadajúca sestra alebo
3. pôrodnej asistentky, ktorá je v pracovnom pomere u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa písmena a) na ustanovený týždenný pracovný čas (ďalej len "dohliadajúca pôrodná asistentka"), ak ide o výkon odborných pracovných činností v rozsahu ustanovenom pre pôrodnú asistentku; ak nie je prítomná dohliadajúca pôrodná asistentka, stážista musí byť pod odborným dohľadom náhradnej dohliadajúcej pôrodnej asistentky, ktorá musí spĺňať rovnaké podmienky ako dohliadajúca pôrodná asistentka.“.
2.V § 30a ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „úradne osvedčenú“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „sestra alebo pôrodná asistentka,“.
3.V § 30a ods. 2 písmeno d) znie:
„d) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 38,“.
4.V § 30a ods. 2 písm. e) sa za slovo „jazyka“ vkladajú slová „alebo anglického jazyka“ a na konci vety sa vypúšťa slovo „lekár“.
5.V § 30a ods. 3 písm. a) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „dohliadajúcej sestry alebo dohliadajúcej pôrodnej asistentky,“.
6.V § 30a ods. 3 písmeno b) znie:
„b) zabezpečiť, aby dohliadajúci lekár, dohliadajúca sestra alebo dohliadajúca pôrodná asistentka vykonávali odborný dohľad najviac nad troma stážistami a boli osobne prítomní pri výkone stáže; v čase neprítomnosti dohliadajúceho lekára, dohliadajúcej sestry alebo dohliadajúcej pôrodnej asistentky musí byť fyzicky prítomný pri výkone stáže náhradný dohliadajúci lekár, náhradná dohliadajúca sestra alebo náhradná dohliadajúca pôrodná asistentka.“.
7.§ 30a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Stáž podľa odseku 1 možno vykonávať najdlhšie do 180 dní odo dňa skončenia krízovej situácie.“.
8.V § 38 ods. 2 prvej vete sa slovo „Bezúhonnosť“ nahrádza slovami „Ak v § 30a ods. 2 písm. d) nie je ustanovené inak, bezúhonnosť“.
9.V § 38 ods. 2 druhej vete sa slová „U cudzinca“ nahrádzajú slovami „Ak v § 30a ods. 2 písm. d) nie je ustanovené inak, u cudzinca“.
7
10.V § 79 ods. 1 písm. j) sa slová „prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému;47a)“ nahrádzajú bodkočiarkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47a sa vypúšťa.
11.V § 79 ods. 1 písm. bf) sa za slovo „od“ vkladajú slová „poskytovateľa ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo“.
12.§ 102al sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5) Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 sa povinnosť podľa § 30 ods. 3 písm. c) až f) považuje za splnenú aj priložením
a) čestného vyhlásenia o vykonávaní zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte, s uvedením informácie o tom, že v čase predloženia vyhlásenia nemal občan členského štátu alebo občan tretieho štátu zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, a to ani dočasne,
b)fotokópie dokladov o vzdelaní,
c)čestného vyhlásenia o ovládaní štátneho jazyka alebo anglického jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania lekár alebo sestra,
d) čestného vyhlásenia o bezúhonnosti podľa § 38 ods. 1.
(6) Ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 vykonávať odborné pracovné činnosti v rámci systému civilnej ochrany Európskej únie, ustanovenia tohto zákona o preukazovaní splnenia podmienok na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 sa neuplatňujú.
(7) Vzdelávacia ustanovizeň môže počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 počas platnosti osvedčenia o akreditácii požiadať ministerstvo zdravotníctva o predĺženie lehoty na podanie žiadosti o akreditáciu podľa § 40 ods. 20 prvej vety; platnosť osvedčenia o akreditácii sa predlžuje o dobu, počas ktorej ministerstvo zdravotníctva vydá nové osvedčenie o akreditácii v lehote podľa § 40 ods. 11. Vzdelávacia ustanovizeň, ktorá požiadala o predĺženie lehoty podľa prvej vety, môže opätovne požiadať o akreditáciu príslušného akreditovaného programu najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.
(8) Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 je poskytovateľ, ktorý je klinickým pracoviskom príslušného špecializačného odboru,85) povinný informovať príslušnú zdravotnú poisťovňu a operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby86) o potrebe presunu poistenca do iného členského štátu a písomne ju odôvodniť.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 85 a 86 znejú:
85) § 10 ods. 7 písm. b), § 38ev ods. 18 až 23 zákona č. 580/2004 Z. z.
86) § 10b ods. 1 písm. b) zákona č. 579/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
8
Čl. IV
Zákon č. 579/2004 o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z. a zákona č. 125/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e).
2. Za § 10a sa vkladá § 10b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10b
Prechodné ustanovenia počas trvania výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
(1) Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „krízová situácia“) operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby koordinuje prepravu pacientov medzi
a) poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú ústavné zdravotnícke zariadenie na území Slovenskej republiky, a to aj podľa pokynu ministerstva zdravotníctva,
b) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavné zdravotnícke zariadenie na území Slovenskej republiky, a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavné zdravotnícke zariadenie v inom členskom štáte, ktorý je financovaný z verejného systému.16)
(2) Počas krízovej situácie môže operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vydať pokyn poskytovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, na prepravu zdravotníckeho pracovníka za účelom odberu biologického materiálu osobe na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 alebo na prepravu osoby na miesto určené operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby.
(3) Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je počas trvania krízovej situácie povinný na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
a) prepraviť osobu, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý rozhodol o presune osoby do iného členského štátu podľa osobitného predpisu17) a informoval operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavné zdravotnícke zariadenie na území Slovenskej republiky a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavné zdravotnícke zariadenie v inom členskom štáte, ktorý je financovaný z verejného systému,16)
b) zabezpečiť na účely prepravy osoby do iného členského štátu podľa osobitného predpisu16) vzlet letúna ihneď, ak je to z prevádzkových dôvodov poskytovateľa, ktorý vydané
9
povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, možné.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 17 znejú:
16) § 38ev ods. 22 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 9/2021 Z. z.
17) § 102al ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z. a zákona č. 81/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 29b sa vkladá § 29ba, ktorý znie:
㤠29ba
(1)Zdravotná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia je aj očkovanie vakcínou proti ochoreniu COVID-19 poskytnuté poistencovi zdravotnej poisťovne a poistencovi iného členského štátu s nárokom na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti podľa § 9c ods. 6. Obmedzenie podľa § 9 ods. 2 sa neuplatňuje.
(2)Očkovanie vakcínou proti ochoreniu COVID-19 sa uhrádza aj občanovi Slovenskej republiky, ktorý nie je verejne zdravotnej poistený podľa tohto zákona, ak nejde o osobu podľa § 9c ods. 6, poistencovi, ktorý nepodal prihlášku včas, bezdomovcovi 9 ods. 3 a 4), cudzincovi s poskytnutou doplnkovou ochranou,4) cudzincovi s tolerovaným pobytom,16hda)
10
ktorý bol zaradený do programu ochrany obetí 9h), cudzincovi, ktorý je študentom podľa osobitného predpisu,55ca) ktorý nie je verejne zdravotne poistený a je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa, a ďalším cudzincom, ktorých okruh zverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle. Takto vzniknuté náklady uhrádza zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.
(3)Náklady vzniknuté podľa odseku 2 zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov uhrádza ministerstvo zdravotníctva. Na úhradu tejto zdravotnej starostlivosti sa primerane použije ustanovenie § 9 ods. 5.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55ca znie:
55ca) § 27 ods. 4 až 9 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z. a zákona č. 81/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 86zc sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5) Počas krízovej situácie sa za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť osôb uvedených v § 76 ods. 1 nepovažuje, ak zdravotná poisťovňa na účely očkovania poistencov proti ochoreniu COVID–19 poskytuje informácie na vyžiadanie
a)národnému centru v rozsahu rodné číslo, ak ho poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, meno, priezvisko poistenca, telefonický kontakt, ak ho zdravotná poisťovňa spracúva,
11
b)samosprávnemu kraju v rozsahu rodné číslo, ak ho poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, meno, priezvisko poistenca, dátum a čas očkovania, telefónne číslo, ak ho zdravotná poisťovňa spracúva.
(6) Zdravotná poisťovňa je povinná údaje podľa odseku 5 poskytnúť národnému centru a samosprávnemu kraju najneskôr do siedmich dní od vyžiadania.
(7) Ak počas krízovej situácie samosprávny kraj alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vykonáva očkovanie proti ochoreniu COVID-19, požiada zdravotnú poisťovňu, zdravotná poisťovňa telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie informuje, pozýva, a ak je to technicky možné aj registruje svojich poistencov s ich súhlasom na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na termín určený príslušným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, podľa poradia stanoveného osobitným predpisom.103)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 103 znie:
103) § 79 ods. 1 písm. bi) zákona č. 578/2004 Z. z. v zmení neskorších predpisov.“.
Čl. VII
Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 33 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne, ktoré poskytujú kúpeľnú starostlivosť na základe povolenia pre indikáciu II. Choroby obehového ústrojenstva, V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest, VI. Nervové choroby, VII. Choroby pohybového ústrojenstva, IX. Duševné choroby podľa osobitného predpisu,23aaa) môžu poskytovať kúpeľnú starostlivosť pre všetky indikácie ustanovené v časti II. Choroby obehového ústrojenstva, V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest, VI. Nervové choroby, VII. Choroby pohybového ústrojenstva, IX. Duševné choroby osobitného predpisu.23aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23aaa znie:
23aaa) Príloha č. 6 časť Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť tabuľková časť skupina V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest, VI. Nervové choroby alebo VII. Choroby pohybového ústrojenstva k zákonu č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
Čl. VIII
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č.
12
153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z. a zákona č. 165/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 46 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
2. V 46 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5) Povolenie podľa odseku 4 vydané pre skupinu pacientov nadobúda právoplatnosť v deň jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva zdravotníctva. Povolenie podľa odseku 4 vydané pre jedného pacienta nadobúda právoplatnosť jeho doručením poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý podal žiadosť o povolenie na terapeutické použitie humánneho lieku.
(6) Výrok právoplatného povolenia podľa odseku 4 je záväzný pre každého.
(7) Proti rozhodnutiu o vydaní povolenia podľa odseku 4 nie je prípustný opravný prostriedok.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 12.
3. V § 46 ods. 6 sa slová „podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 8“.
4. V § 119 odsek 26 znie:
„(26) Predpísať humánny liek zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotnícku pomôcku zaradenú do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo dietetickú potravinu zaradenú do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín, v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 90 dní výlučne vytvorením preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke je počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky oprávnený
a) ošetrujúci lekár, alebo
b) sestra, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a získala vysokoškolské vzdelanie
1. prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, alebo
2. druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo.“.
5. V § 142 ods. 1 sa za slovo „29k,“ vkladajú slová „§ 46 ods. 4 až 7 a 12“.
6. § 143j sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
13
(7) Za škodu na živote a zdraví spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe podanej očkovacej látky, ktorej terapeutické použitie pre skupinu pacientov povolilo počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky ministerstvo zdravotníctva podľa § 46 ods. 4 zodpovedá štát, v mene ktorého koná ministerstvo zdravotníctva. Ustanovenie osobitného predpisu98a) sa nepoužije.
(8) Zodpovednosti podľa odseku 7 sa nemožno zbaviť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 98a znie:
98a) § 421a zákona č. 40/1964 Zb.“.
Čl. IX
Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z. a zákona č. 81/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.§ 87b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ak limit spoluúčasti podľa odseku 1 nebol uplatnený pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa postupuje podľa § 87a ods. 1.“.
2.§ 87c sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ak limit spoluúčasti podľa odseku 1 nebol uplatnený pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa postupuje podľa § 87a ods. 1.“.
Čl. X
Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 125/2020 Z. z. a zákona č. 158/2020 Z. z. sa mení takto:
§ 4 znie:
㤠4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 188/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú zdravotné dôvody pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov a podrobnosti o preukazovaní týchto zdravotných dôvodov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 7 sa vypúšťajú.
14
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. IX bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky