VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Na rokovanie Číslo: UV-5687/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
488
Návrh
vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ú h l a s í
s opakovaným predĺžením núdzo-vého stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky zo 17. marca 2021 č. 160
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava marec 2021