Materiál na rokovanie  
Národnej rady Slovenskej republiky  
482  
Správa o činnosti  
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím  
za rok 2020  
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi  
pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
_____________________________________________________________________  
Návrh uznesenia:  
Národná rada Slovenskej republiky  
berie na vedomie  
Správu o činnosti komisára pre osoby  
so zdravotným postihnutím za rok 2020  
Predkladá:  
JUDr. Zuzana Stavrovská v. r.  
komisárka  
pre osoby so zdravotným postihnutím