Materiál na rokovanie  
Národnej rady Slovenskej republiky  
482  
Správa o činnosti  
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím  
za rok 2020  
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi  
pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Národnej rade Slovenskej republiky  
predkladá:  
JUDr. Zuzana Stavrovská  
komisárka  
pre osoby so zdravotným postihnutím