Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
29. schôdza výboru
Číslo: CRD-467/2021
89
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 30. marca 2021
k Spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva (tlač 478a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A.p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva (tlač 478a);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
spoločnú spravodajkyňu poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Janu Bittó Cigánikovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom zákone predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Jana Bittó C i g á n i k o v á
predsedníčka výboru
Vladimír B a l á ž
overovateľ výboru