VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV
_____________________________________________________________________
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
466
Správa
o činnosti verejného ochrancu práv
za rok 2020
___________________________________________________________________________
Materiál sa predkladá: Návrh uznesenia:
podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. Národná rada Slovenskej republiky
o verejnom ochrancovi práv berie na vedomie
v znení neskorších predpisov Správu o činnosti verejného
ochrancu práv za rok 2020
Predkladá:
Mária Patakyová
verejná ochrankyňa práv
Bratislava marec 2021