KOMISÁRKA PRE DETI  
Materiál na rokovanie  
Národnej rady  
Slovenskej republiky  
471  
Správa o činnosti komisárky pre deti za rok 2020  
Materiál sa predkladá  
Materiál obsahuje  
na základe § 5 ods. 1  
zákona č. 176/2015 Z. z.  
o komisárovi pre deti  
a komisárovi pre osoby so  
zdravotným postihnutím  
a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov  
Návrh uznesenia  
Správu o činnosti komisárky pre deti  
za rok 2020  
Materiál predkladá:  
Návrh uznesenia  
Ing. Viera Tomanová, PhD.  
komisárka pre deti  
Národná rada Slovenskej republiky  
berie na vedomie  
Správu o činnosti komisárky pre deti  
za rok 2020  
Bratislava marec 2021  
1