NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-335/2021
636
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. marca 2021
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Marka Kotlebu, Martina Beluského a Petra Krupu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 446) prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Marián V i s k u p i č v. r.
Peter Š u c a v. r.