8
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Cieľom čl. I návrhu zákona je zabezpečiť prvú časť implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/880“). Ďalej sa v čl. I návrhu zákona upravujú a dopĺňajú niektoré časti zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 207/2009 Z. z.) vzhľadom na potreby aplikačnej praxe.
Návrhom zákona sa implementujú čl. 3 ods. 1 a čl. 11 nariadenia (EÚ) 2019/880 v časti upravujúcej povinnosť ustanoviť sankcie za porušenie čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/880. Podľa čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/880 sa zakazuje vstup tovaru kultúrnej hodnoty uvedeného v časti A prílohy, ktorý sa vyviezol z územia krajiny, v ktorej sa vytvoril alebo objavil, v rozpore so zákonmi a s inými právnymi predpismi uvedenej krajiny. Colné orgány a príslušné orgány prijmú všetky vhodné opatrenia v prípade pokusu o vstup tovaru kultúrnej hodnoty uvedeného v prvom pododseku. Tieto opatrenia upravené v § 9a 9f návrhu zákona, ktoré určujú postup colných úradov a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v prípade, ak je podozrenie, že pri vstupe predmetu kultúrnej hodnoty došlo k porušeniu nariadenia (EÚ) 2019/880. Postup spočíva v zadržaní predmetu kultúrnej hodnoty, jeho odbornom posúdení a následne vrátení osobe, ktorej bol zadržaný alebo zhabaní predmetu kultúrnej hodnoty v prospech Slovenskej republiky a jeho vrátení štátu pôvodu. Tento postup sa bude uplatňovať aj pri predmetoch kultúrnej hodnoty z krajín mimo colného územia Európskej únie, ktoré nie predmetom regulácie podľa nariadenia (EÚ) 2019/880, ale ich dovoz na územie Slovenskej republiky je zakázaný v zmysle § 5 zákona č. 207/2009 Z. z. V súlade s čl. 11 nariadenia (EÚ) 2019/880 sa ustanovujú sankcie za porušenie čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/880. Sankcia za tento priestupok, resp. správny delikt sa navrhuje až do 100 000 eur.
Okrem implementácie nariadenia (EÚ) 2019/880 sa návrhom zákona ďalej spresňuje, ktoré predmety kultúrnej hodnoty nemožno podľa § 5 zákona č. 207/2009 Z. z. doviezť na územie Slovenskej republiky, zavádza sa definícia príležitostného predajcu, ustanovuje sa zákaz obchodovania s predmetmi kultúrnej hodnoty, ktoré boli nelegálne získané, dovezené na územie Slovenskej republiky v rozpore so zákonom č. 207/2009 Z. z. alebo vstúpili na colné územie v rozpore s nariadením (EÚ) 2019/880 a rozširuje sa kontrolná právomoc colných úradov vo vzťahu k predmetom kultúrnej hodnoty, ktoré vstupujú na colné územie Európskej únie v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/880. Taktiež sa ustanovujú sankcia za porušenie § 5 zákona č. 207/2009 Z. z., ktorá doposiaľ absentovala a sankcia za porušenie zákazu obchodovania podľa § 7b návrhu zákona.
9
V čl. II návrhu zákona sa ustanovujú výnimky z použitia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré súvisia s osobitnou úpravou navrhnutou v čl. I návrhu zákona.
Návrh zákona pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, životné prostredie, informatizáciu, služby verejnej správy pre občana, manželstvo, rodičovstvo a rodinu a nemá sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s inými zákonmi SR, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
10
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
december 2020 – január 2021
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
15. január 2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
február 2021
2. Definícia problému
Podľa správy Európskej komisie (2019) je nezákonný obchod s predmetmi kultúrnej hodnoty nielen ohrozením kultúrneho dedičstva, ale výnosy z neho sa používajú aj na financovanie organizovaného zločinu, korupcie a ozbrojeného násilia. Hoci medzinárodní hráči (UNESCO, Svetová colná organizácia, Európska rada, Európska únia) prijali množstvo nástrojov na zamedzenie tejto nezákonnej činnosti, nedostatok spoľahlivých dát cezhraničného pohybu predmetov kultúrnej hodnoty znižuje efektivitu týchto opatrení. Štúdia tiež konštatuje presun nezákonného obchodu do online priestoru, najmä pri drobných predmetoch ako mince.
Z obmedzených dostupných zdrojov správa EK odhaduje, že európski predajcovia na území ročne predajú starožitnosti rôznej proveniencie v hodnote medzi 64 a 318 mil. eur a stredoveké mince v objeme 56 mil. eur. Zo zdokladovaných transakcií však nie je možné identifikovať, koľko predmetov bolo predaných nezákonne, napr. ide o falzifikáty, ukradnuté alebo stratené predmety. Nemecká štúdia (2019) na vzorke 6,000 predmetov kultúrnej hodnoty obchodovaných v Nemecku na základe expertných odhadov identifikovala 33 % ako falzifikáty. Z predmetov pochádzajúcich z konfliktných zón (Sýria, Irak) menej ako 10 % bolo možné identifikovať ako legálne predávaných, ostatné boli v tzv. "šedej zóne", kedy zákonnosť nie je z dokumentácie možné verifikovať.
Návrh nového zákona je primárne predkladaný na účely adaptácie národnej právnej úpravy na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty (ďalej len „Nariadenie“). Cieľom nariadenia je zvýšiť efektívnosť ochrany tovarov kultúrnej hodnoty zosúladením legislatívy na národnej úrovni.
Navrhovaný zákon predstavuje zatiaľ len čiastočnú implementáciu Nariadenia - prvú fázu adaptácie vnútroštátneho predpisu vo vzťahu na čl. 3 ods. 1 a čiastočne čl. 11 Nariadenia, kde je stanovená implementačná lehota do 28. decembra 2020. Na základe čl. 3 ods. 1 Nariadenia je zakázaný vstup kultúrnych hodnôt uvedených v časti A prílohy je na colné územie Európskej únie, ktoré opustili územie krajiny, v ktorej boli vytvorené alebo objavené, v rozpore s jej právnymi predpismi. Členské štáty povinné prijať opatrenia, ktoré sa uplatnia, ak bude uvedený zákaz porušený a dôjde k pokusu o nelegálny vstup kultúrneho statku. Preto návrh zákona stanovuje postup kompetentných orgánov Slovenskej republiky (Colný úrad a Ministerstvo kultúry), ktorý sa uplatní, ak by táto situácia nastala, a to od zadržania (potenciálneho) kultúrneho statku colným úradom, cez bezpečné uchovanie zadržaného predmetu príslušnou odbornou organizáciou (podľa typu predmetu napr. Národným múzeom, Slovenskou národnou knižnicou, Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky) a rozhodnutie Ministerstva kultúry o zabavení predmetu kultúrnej hodnoty, až po jeho vrátenie do krajiny jeho pôvodu.
11
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom je zabezpečenie implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty a zapracovanie niektorých poznatkov vyplývajúcich z požiadaviek z aplikačnej praxe doteraz platného znenia zákona č. 207/2009 Z. z. vo vzťahu k povinnostiam predajcov a príležitostných predajcov (nepodnikateľské subjekty) predmetov kultúrnej hodnoty, najmä stanovením odradzujúcich sankcií pri realizácií nelegálneho predaja predmetov kultúrnej hodnoty, najmä vo vzťahu k javu nelegálnej archeológie a obchodovaniu s nelegálnymi archeologickými nálezmi, bez ohľadu na to kto s nimi obchoduje, a bez ohľadu na pôvod, provenienciu a spôsob nelegálneho nadobudnutia týchto nálezov. Na základe aplikačnej praxe v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva definuje sa aj príležitostný predajca predmetov kultúrnej hodnoty.
Snahou novelizácie je aj zosúladenie administratívnej záťaže, ktorú majú oficiálni predajcovia, vykonávajúci svoju obchodnú činnosť s predmetmi kultúrnej hodnoty ako registrovaní podnikatelia v súlade s platným právnym poriadkom, na rozdiel od príležitostných predajcov, ktorí v danom segmente aktivít na trhu (v súčasnosti stále častejšie v kyber-priestore) doteraz stáli mimo akéhokoľvek právneho vymedzenia a administratívnej záťaže a svojím často neetickým alebo aj nezákonným správaním deformujú rovnosť postavenia jednotlivých subjektov na trhu s predmetmi kultúrnej hodnoty. Definovaním tých príležitostných predajcov a stanovením povinnosti rešpektovať princíp náležitej starostlivosti aj pre nich, spolu s možným uplatnením sankcií za nezákonný predaj predmetov kultúrnej hodnoty, sa očakáva kladný efekt smerujúci k ozdraveniu podnikateľského prostredia, ako aj transparentnosti trhu s predmetmi kultúrnej hodnoty. Zavedením uvedených opatrení sa dôslednejšie napĺňajú aj záväzky Slovenskej republiky, ktoré jej ako zmluvnej strane vyplývajú z dohovorov UNESCO a UNIDROIT.
4. Dotknuté subjekty
Dotknutými subjektmi všetky fyzické i právnické osoby (podnikateľské subjekty, obchodníci i nepodnikatelia, príležitostní predajcovia, fyzické osoby zberatelia...), ktoré buď vlastníkmi alebo majú v držbe predmety kultúrnej hodnoty, ako aj všetky subjekty, ktoré sa budú podieľať na vstupe a dovoze tovarov kultúrnej povahy na colné územie Európskej únie. Ustanovenie sa dotýka všetkých osôb, ktoré by sa chceli podieľať na nedovolenom dovoze alebo obchode s nelegálne dovezenými alebo inak získanými predmetmi kultúrnej hodnoty, ktoré majú v nelegálnej držbe alebo vlastníctve.
Pri aplikácii samotného nariadenia sa návrh zákona priamo dotýka predovšetkým Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a organizácií v jeho pôsobnosti a miestne príslušných colných úradov.
5. Alternatívne riešenia
Vzhľadom na nutnosť parciálnej implementačnej povinnosti a súčasnej neexistencie vykonávacieho predpisu k danému Nariadeniu, neboli posudzované iné alternatívne spôsoby alebo možnosti vypracovania právnej normy riešiacej celú problematiku predmetného Nariadenia.
Ak by na vykonanie navrhovaných zmien nedošlo, nemohla by byť adaptácia tuzemského právneho rámca uskutočnená. Súčasne je nevyhnutné previazať právnu úpravu, a to ako európsku, ako vnútroštátnu, v oblasti colníctva na právnu úpravu Nariadenie. Slovenská právna úprava by nebola plne kompatibilná s právnou úpravou európskou, čo by znamenalo značné ťažkosti pre orgány Colnej správy Slovenskej republiky pri výkone ich pôsobnosti v oblasti colníctva. Zároveň by došlo k zníženiu miery právnej istoty dotknutých subjektov, pretože národná úprava by nenadväzovala na európsku právnu úpravu. Návrh tak určujú príslušné orgány pre naplnenie postupov v súlade s Nariadením.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Predložený právny predpisom v časti implementácie predpisu nejde nad rámec minimálnych požiadaviek vyplývajúcich z prijatého Nariadenia.
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
12
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Mgr. Bojan Radovanović, odbor múzeí, galérií a knižníc sekcie kultúrneho dedičstva MK SR,
bojan.radovanovic@culture.gov.sk
12. Zdroje
European Commission (2019): Illicit trade in cultural goods in Europe (final report)
Federal Ministry of Education and Research Germany (2019): Transparency, Provenance and Consumer Protection Facts and Policy Recommendations Concerning the Trade in Ancient Cultural Property in Germany
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
BRATISLAVA: 08.01.2021
ČÍSLO: 197/2020
VYBAVUJE: MGR. KOVÁČ
STANOVISKO KOMISIE
(PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE)
K MATERIÁLU
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
I. Úvod: Ministerstvo kultúry SR dňa 21. decembra 2020 predložilo na PPK materiál Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“. Materiál predpokladá pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
13
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia v doložke vybraných vplyvov odporúča doplniť chýbajúcu časť - 12. Zdroje.
Doplnené.
Komisia žiada predkladateľa, aby v súlade s Jednotnou metodikou dopracoval Doložku vybraných vplyvov. Z časti Definovanie problému nie je zrejmé, na aké existujúce nedostatky predkladaný návrh reaguje, resp. aké problémy rieši. Časť v súčasnom znení prezentuje skôr kroky potrebné na dosiahnutie žiadúceho stavu. Je potrebné uviesť príčiny, podstatu, podobu a predpokladaný rozsah nelegálneho obchodu s predmetmi kultúrnej hodnoty, na ktoré daný návrh reaguje.
Doplnené.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
V Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie Komisia odporúča do časti 3.3.1. Priame finančné náklady doplniť, ako negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, aj sankcie - pokuty za nelegálnu činnosť.
Doplnené.
Predkladateľ v časti 9. Doložky vybraných vplyvov vyznačil, že predložený materiál nemá žiadny vplyv na MSP, avšak v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie uviedol, že predmetný materiál má vplyv len na MSP.
Komisia žiada predkladateľa o odstránenie uvedených rozporov.
Rozpor odstránený.
Komisia žiada predkladateľa o doplnenie popisu pozitívnych i negatívnych vplyvov konkrétne na MSP do Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.
Na základe dostupných dát nie je možné presne určiť počet ani veľkosť podnikov, ktoré predajcami predmetov kultúrnej hodnoty. Všetky uvedené vplyvy sa dotýkajú v rovnakej miere veľkých podnikov, MSP aj nepodnikateľov (fyzických a právnických osôb). Táto skutočnosť je doplnená v časti 3.1. Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
PhDr. Ján Oravec, CSc.
predseda Komisie
14
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.
Predmet návrhu právneho predpisu je upravený v práve Európskej únie:
je upravený v práve Európskej únie
a) v primárnom práve:
Čl. 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie) (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012)
b) v sekundárnom práve:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty (Ú. v. EÚ L 151, 7.6. 2019)
Gestor: MK SR, MV SR
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EU z 15. mája 2014 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5. 2014)
Gestor: MK SR, MV SR
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. L 324, 22.11. 2012)
Gestor: MK SR, MV SR
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES ( „nariadenie o IMI“ ) (Ú. v. L 316, 14.11.2012) v platnom znení
Gestor: MH SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MV SR, ÚV SR
Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009)
Gestor: MK SR, MV SR
- v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
15
V zmysle vymedzenia Súdnym dvorom vo svojom rozsudku vo veci 252/84: „Zberateľské predmety v zmysle položky č. 9705 Spoločného colného sadzobníka predmety, ktoré majú požadované vlastnosti na zaradenie do zbierky, to znamená predmety, ktoré pomerne vzácne, obvykle sa nepoužívajú na svoj pôvodný účel, predmetom osobitných transakcií mimo bežného trhu s podobnými úžitkovými predmetmi a majú vysokú hodnotu.“
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
Podľa čl. 16 sa nariadenie (EÚ) 2019/880 uplatňuje od: - 27.6.2019ꓼ - čl. 3 ods. 1 sa uplatňuje od 28.12.2020ꓼ - článok 3 ods. 2 5, 7 a 8, článok 4 ods. 1 10, článok 5 ods. 1 a 2 a článok 8 ods. 1 sa uplatňuje od dátumu začatia prevádzky elektronického systému uvedeného v článku 8 alebo najneskôr od 28. júna 2025. Implementáciu predmetných článkov nariadenia (EÚ) do slovenského právneho poriadku je potrebné zabezpečiť v zmysle uvedených dátumov.
b)
informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení:
V danej oblasti nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:
- zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení neskorších predpisov
Tieto zákony prebrali zrušenú smernicu Rady č. 93/7/EHS z 15. marca 1993 v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 96/100/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/38/ES. Obsah tejto smernice preberá v prepracovanom znení platná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EÚ z 15. mája 2014.
5.
Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Úplný
B. Osobitná časť
16
K čl. I
K bodu 1
Výnimka z pôsobnosti zákona č. 207/2009 Z. z., ktorý sa nebude vzťahovať na dovoz archívnych dokumentov. Vývoz a dovoz archívnych dokumentov upravuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 25 a 26.
K bodu 2
Keďže implementované nariadenie (EÚ) 2019/880 priamu súvislosť s Dohovorom UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov podpísaného v Paríži 14. novembra 1970, ktorého signatárom je aj Slovenská republika a s prihliadnutím na charakteristiku a opis rôznych foriem nezákonného konania voči kultúrnemu dedičstvu, ktoré uvedené v nariadení (EÚ) 2019/880, v § 5 písm. c) sa spresňuje rozsah zákazu dovozu predmetov kultúrnej hodnoty na predmety získané explicitne vymenovanými formami protiprávnej činnosti zameranej voči kultúrnemu dedičstvu.
K bodu 3
Ide o gramatické a významové spresnenie pojmu.
K bodu 4
Rozširuje sa informačná povinnosť predajcu predmetu kultúrnej hodnoty. Okrem informovania o povinnostiach pri vývoze predmetu kultúrnej hodnoty bude predajca povinný informovať nadobúdateľa aj o povinnostiach, ktoré vyplývajú z držby predmetu kultúrnej hodnoty. Cieľom tejto úpravy je snaha, aby sa s predmetmi kultúrnej hodnoty nakladalo vždy v súlade s právnymi predpismi.
K bodu 5
K § 7a
Zavádza sa definícia príležitostného predajcu na účely tohto zákona. Určujúcim znakom je, že predaj predmetov kultúrnej hodnoty je iba príležitostný. Negatívnym vymedzením príležitostného predajcu je, že predaj predmetov kultúrnej hodnoty nie je predmetom jeho podnikania alebo činnosti.
Zavedením definície príležitostného predajcu sa sleduje snaha o dosiahnutie rovnakého postavenia účastníkov na trhu, ktorí obchodujú s predmetmi kultúrnej hodnoty. Dosah jednotlivých právnych predpisov na oficiálnych (legálne pôsobiacich) účastníkov na trhu bol doteraz tvrdší na rozdiel od celej skupiny osôb operujúcich na trhu s predmetmi kultúrnej hodnoty, ktorí pôsobia predovšetkým na otvorených burzách starožitností, trhoch a výmenných stretnutiach zberateľov, alebo realizujú nákupy a predaje predmetov kultúrnej hodnoty anonymne v on-line priestore alebo v tzv. šedej sfére obchodu. Definovaním týchto príležitostných predajcov a stanovením rovnakých princípov fair obchodu a povinnosti rešpektovať princíp tzv.
17
náležitej starostlivosti aj nimi, spolu s možným uplatnením sankcií za nezákonný predaj predmetov kultúrnej hodnoty, sa očakáva kladný efekt smerujúci k ozdraveniu podnikateľského prostredia, ako aj transparentnosti trhu s predmetmi kultúrnej hodnoty. Uvedená právna úprava smeruje aj k zosúladeniu a vyváženosti administratívnej záťaže, ktorú majú oficiálni predajcovia vykonávajúci svoju obchodnú činnosť s predmetmi kultúrnej hodnoty ako registrovaní podnikatelia v súlade s platným právnym poriadkom, na rozdiel od príležitostných predajcov, ktorí v danom segmente aktivít na trhu (v súčasnosti stále častejšie v kyber-priestore) doteraz stoja mimo akéhokoľvek právneho vymedzenia, regulácie a administratívnej záťaže, a svojím často neetickým alebo aj nezákonným správaním deformujú rovnosť postavenia jednotlivých subjektov na trhu s predmetmi kultúrnej hodnoty.
Ustanovuje sa povinnosť príležitostných predajcov vedieť preukázať legálnosť nadobudnutia predmetov kultúrnej hodnoty a pôvod predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré ponúkajú na predaj Tým sa explicitne ustanovuje povinnosť rešpektovať princíp tzv. „náležitej starostlivosti“ (due dilligence). Očakáva sa kladný efekt smerujúci k zamedzeniu nelegálneho obchodovania predovšetkým s nedávno objavenými archeologickými nálezmi, ktoré boli získané v poslednom období nelegálnou archeologickou činnosťou u nás alebo v zahraničí, alebo nelegálne dovezené zo zahraničia. Cieľom navrhnutej úpravy je prispieť k ozdraveniu podnikateľského prostredia a transparentnosti trhu s predmetmi kultúrnej hodnoty. Zavedením uvedeného opatrenia sa dôslednejšie napĺňajú aj záväzky Slovenskej republiky, ktoré jej ako zmluvnej strane vyplývajú z dohovorov UNESCO a UNIDROIT.
K § 7b
Ustanovuje sa zákaz obchodovania s predmetmi kultúrnej hodnoty, ktoré boli nelegálne získané, vstúpili na colné územie Európskej únie v rozpore s nariadením (EÚ) 2019/880 alebo boli dovezené v rozpore s § 5. Za porušenie tohto zákazu sa v § 10 a 11 ustanovuje sankcia do 200 000 eur.
K bodu 6
Predmetom zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole v štátnej správe“) je kontrola plnenia úloh štátnej správy a úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy. Vývoz a dovoz predmetov kultúrnej hodnoty však nie je plnením úloh štátnej správy a nie všetky ustanovenia zákona o kontrole v štátnej správe na kontrolu vývozu a dovozu predmetov kultúrnej hodnoty aplikovateľné. Z uvedeného dôvodu sa spresňuje ustanovenie § 8 ods. 1, podľa ktorého sa na výkon kontroly vývozu a dovozu predmetov kultúrnej hodnoty bude vzťahovať zákon o kontrole v štátnej správe primerane.
K bodu 7
Dopĺňa sa oprávnenie zamestnanca ministerstva kultúry povereného vykonávaním kontroly požadovať preukázanie totožnosti kontrolovaných osôb. Toto oprávnenie je nevyhnutné napríklad pri výkone kontroly vo vzťahu k predajcom predmetov kultúrnej hodnoty alebo príležitostným predajcom predmetov kultúrnej hodnoty.
K bodom 8 až 12
18
Rozširuje sa kontrolná pôsobnosť colných úradov v súvislosti s uplatňovaním nariadenia (EÚ) 2019/880. Colné úrady budú vykonávať okrem kontroly dodržiavania zákona č. 207/2009 Z. z. aj kontrolu dodržiavania nariadenia (EÚ) 2019/880. Konkrétne budú napríklad kontrolovať doklady, ktoré preukazujú, že nedošlo k porušeniu čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/880, budú mať oprávnenie vyzvať osobu, ktorá je podozrivá, že porušuje čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/880, aby poskytla informácie o pôvode predmetu kultúrnej hodnoty alebo kontrolovať totožnosť predmetu kultúrnej hodnoty s údajmi v predložených dokladoch preukazujúcich, že nedošlo k porušeniu čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/880.
Keďže nariadenie (EÚ) 2019/880 sa vzťahuje iba na predmety kultúrnej hodnoty, ktoré uvedené v prílohe tohto nariadenia, navrhuje sa, aby colné úrady mali rovnaké kontrolné právomoci ako v predchádzajúcom odseku aj vo vzťahu k predmetom kultúrnej hodnoty z tretích krajín (mimo colného územia Európskej únie), na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (EÚ) 2019/880 (ďalej len „iné predmety kultúrnej hodnoty“), a to v súvislosti s dodržiavaním § 5 zákona č. 207/2009 Z. z. V tomto prípade nejde o implementáciu nariadenia (EÚ) 2019/880, ale cieľom je, aby sa rovnaký postup použil aj pri iných predmetoch kultúrnej hodnoty na účel dodržiavania § 5 zákona č. 207/2009 Z. z. Napríklad podľa prílohy nariadenia (EÚ) 2019/880 časti A písm. e) sa čl. 3 ods. 1 tohto nariadenia vzťahuje na starožitnosti staršie ako sto rokov alebo podľa písmena l) na nábytok starší ako sto rokov. Ak pôjde napríklad o starožitnosť starú 120 rokov pochádzajúcu z Argentíny, bude colný úrad vykonávať kontrolnú činnosť uvedenú v predchádzajúcom odseku v súvislosti s dodržiavaním čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/880. Ak pôjde o starožitnosť starú 90 rokov, ktorá tiež pochádza z Argentíny, nariadenie (EÚ) 2019/880 sa ňu nebude vzťahovať. Colný úrad však bude pri tejto starožitnosti vykonávať rovnakú kontrolnú činnosť v súvislosti s dodržiavaním § 5 zákona č. 207/2009 Z. z.
K bodu 13
Podľa čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/880 sa zakazuje vstup tovaru kultúrnej hodnoty uvedeného v časti A prílohy, ktorý sa vyviezol z územia krajiny, v ktorej sa vytvoril alebo objavil, v rozpore so zákonmi a s inými právnymi predpismi uvedenej krajiny. Colné orgány a príslušné orgány prijmú všetky vhodné opatrenia v prípade pokusu o vstup tovaru kultúrnej hodnoty uvedeného v prvom pododseku. V zmysle uvedeného sa ustanovuje postupu colných úradov a ministerstva kultúry navrhnutý v § 9a 9f pre prípad, že existuje podozrenie, že došlo k pokusu o vstup predmetu kultúrnej hodnoty v rozpore s čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/880. Tento postup sa javí ako efektívny aj pri iných predmetoch kultúrnej hodnoty. Z tohto dôvodu sa navrhuje uplatňovať ho aj pri iných predmetoch kultúrnej hodnoty, ak môže byť porušený § 5 zákona č. 207/2009 Z. z.
Ustanovenia § 9a 9f teda predstavujú jednak implementáciu čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/880, t. j. opatrenia pre prípad, že dôjde k pokusu o vstup predmetu kultúrnej hodnoty v rozpore s čl. 3 ods. 1 nariadenia a jednak ide o opatrenia, ktoré sa budú vzťahovať na iné predmety kultúrnej hodnoty, ktoré z krajín mimo colného územia Európskej únie, pre prípad, že dôjde k porušeniu § 5 zákona č. 207/2009 Z. z.
K § 9a
Ustanovuje sa oprávnenie colného úradu zadržať predmet kultúrnej hodnoty, ak ide o tovar pod colným dohľadom, a ak existuje podozrenie z porušenia čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/880 alebo zadržať iný predmet kultúrnej hodnoty, ak existuje podozrenie z porušenia § 5 zákona č. 207/2009 Z. z. V odseku 2 sa ustanovuje rozsah údajov o osobe, ktorej bol predmet zadržaný
19
a údajov o zadržanom predmete, ktoré colný orgán spolu s ďalšími dokladmi, informáciami a sprievodnou dokumentáciou uvedenou v odseku 3 postúpi ministerstvu kultúry na posúdenie dôvodnosti zadržania.
K § 9b
Špecifikuje sa postup po zadržaní predmetu kultúrnej hodnoty colnými úradmi. Určuje sa povinnosť ministerstva kultúry v lehote piatich pracovných dní od prijatia oznámenia a dokumentácie od colného úradu vydať záväzné stanovisko, či zadržaný predmet kultúrnej hodnoty možno prepustiť do navrhovaného colného režimu alebo uviesť dôvody, ktoré bránia prepusteniu predmetu kultúrnej hodnoty do navrhovaného colného režimu. Ministerstvo kultúry môže v lehote na vydanie záväzného stanoviska požiadať colný úrad o predĺženie lehoty na jeho vydanie. V odseku 3 sa vymedzuje, že ministerstvo kultúry v záväznom stanovisku, v ktorom uviedlo dôvody, ktoré bránia prepusteniu predmetu kultúrnej hodnoty do navrhovaného colného režimu, určí odbornú inštitúciu v pôsobnosti ministerstva kultúry, v ktorej bude zadržaný predmet dočasne uskladnený. Súčasne určí aj lehotu na prevzatie predmetu do úschovy odbornou inštitúciou.
Zadržanie predmetu kultúrnej hodnoty trvá do dňa, kedy colný orgán dostane záväzné stanovisko od ministerstva kultúry, že predmet kultúrnej hodnoty možno prepustiť do navrhovaného colného režimu. Táto situácia nastane, keď ministerstvo kultúry samostatne bez zapojenia odbornej organizácie je schopné konštatovať, že nie je dôvod na ďalšie zadržiavanie predmetu kultúrnej hodnoty, pretože zjavne nejde o porušenie čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/880 alebo § 5 zákona č. 207/2009 Z. z. Zadržanie predmetu je ďalej ukončené v prípade, keď ministerstvo kultúry v lehote päť pracovných dní od doručenia oznámenia colného orgánu o zadržaní predmetu a od prevzatia stanovenej dokumentácie nevydá záväzné stanovisko alebo uplynie predĺžená lehota na vydanie záväzného stanoviska, ktorú predĺžil colný úrad na žiadosť ministerstva kultúry. Ide teda o prípad márneho uplynutia lehoty. Ďalšie dôvody skončenia zadržania predmetu kultúrnej hodnoty predstavujú situácie, keď bol zadržaný predmet odovzdaný odbornej inštitúcii na posúdenie. Zadržanie skončí dňom, kedy ministerstvo kultúry vráti predmet kultúrnej hodnoty alebo dňom, kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o jeho zhabaní.
K § 9c
Ustanovuje sa postup posúdenia zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty. Ministerstvo kultúry v lehote do 90 dní od predloženia tovaru (predmetu kultúrnej hodnoty) colnému úradu oznámi colnému úradu, buď že nedošlo k porušeniu nariadenia (EÚ) 2019/880 alebo § 5 zákona č. 207/2009 Z. z., alebo vydá rozhodnutie o zhabaní zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty. Vychádzajúc z toho, že odborné inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry kompetentnými inštitúciami v rezorte kultúry na relevantné a odborné posúdenie zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty z pohľadu jeho kategorizácie, proveniencie a pamiatkovej hodnoty a sú odborne spôsobilé aj na porovnanie svojich zistení s údajmi uvádzanými v sprievodných dokladoch a dokumentácii predložených colnému úradu, zašlú ministerstvu kultúry do 15 dní pracovných dní od prevzatia zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty odborné stanovisko. Určenie pomerne krátkych lehôt vyplýva aj zo skutočnosti, že zadržaný predmet kultúrnej hodnoty môže byť súčasťou cenného kultúrneho dedičstva, ktorého uskladnenie v nevyhovujúcich podmienkach môže viesť k jeho rýchlej degradácii, prípadne k zhoršeniu poškodenia, ktorú prípadne vykazoval v čase zadržania. Preto s dôrazom na nevyhnutne nutné predchádzanie prípadnému ďalšiemu poškodeniu, zákon počíta s pomerne rýchlym
20
premiestnením predmetu kultúrnej hodnoty do adekvátnych priestorov odbornej inštitúcie ministerstva kultúry, kde konkrétny depozitár spĺňa nutné klimatické i ďalšie podmienky na správne dočasné uskladnenie predmetu kultúrnej hodnoty.
§ 9d
Ustanovenie § 9d upravuje vrátenie zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty ministerstvom kultúry. Ak colný úrad do desiatich pracovných dní od oznámenia, že nedošlo k porušeniu nariadenia (EÚ) 2019/880 alebo § 5 zákona č. 207/2009 Z. z., oznámi ministerstvu kultúry, že tovar bol prepustený, ministerstvo kultúry vráti zadržaný predmet kultúrnej hodnoty vlastníkovi alebo osobe, ktorej bol zadržaný. Ak to nie je možné, alebo ak colný úrad do desiatich pracovných dní od oznámenia, že nedošlo k porušeniu nariadenia (EÚ) 2019/880 alebo § 5 zákona č. 207/2009 Z. z., neoznámi ministerstvu kultúry, že tovar bol prepustený, ministerstvo kultúry odovzdá zadržaný predmet kultúrnej hodnoty colnému úradu.
§ 9e
Ustanovuje sa zhabanie zadržaného predmetu kultúrnej hodnoty, ak ministerstvo kultúry na základe stanoviska vypracovaného odbornou inštitúciou zistí, že zadržaný predmet kultúrnej hodnoty je súčasťou kultúrneho dedičstva iného štátu a opustil územie štátu pôvodu v rozpore s jeho právnymi predpismi. Pri vydávaní rozhodnutia o zhabaní predmetu kultúrnej hodnoty sa postupuje podľa Správneho poriadku.
§ 9f
Ustanovujú sa podmienky nakladania so zhabaným predmetom kultúrnej hodnoty predovšetkým z pohľadu jeho právneho statusu a disponovania s predmetom kultúrnej hodnoty. Zadržaný predmet kultúrnej hodnoty, o ktorom ministerstvo kultúry rozhodne podľa § 9e ods. 1, sa stáva majetkom Slovenskej republiky v správe ministerstva kultúry. Disponovanie so zhabaným predmetom kultúrnej hodnoty nie je časovo obmedzené, je limitované iba uzavretím dohody o vydaní zhabaného predmetu kultúrnej hodnoty, ktorú uzavrie za Slovenskú republiku ministerstvo kultúry na jednej strane a príslušný orgán štátu pôvodu predmetu kultúrnej hodnoty na strane druhej. Účinnosťou tejto dohody zaniká vlastnícke právo Slovenskej republiky k zhabanému predmetu kultúrnej hodnoty. Ak uzavretie dohody o vydaní zhabaného predmetu kultúrnej hodnoty nie je dočasne možné, predmet kultúrnej hodnoty sa dočasne uschová v odbornej inštitúcii, ktorú určí ministerstvo kultúry. Odborná inštitúcia, v ktorej je predmet kultúrnej hodnoty dočasne uschovaný, môže s daným predmetom kultúrnej hodnoty disponovať iba s cieľom vykonávania nevyhnutných úkonov údržby, konzervácie a ochrany pred škodlivými vplyvmi. V žiadnom prípade sa dočasne uschovaný predmet kultúrnej hodnoty nemôže predať, darovať, požičiavať alebo vystavovať.
K bodom 14 až 17
Ustanovujú sa nové priestupky a správne delikty a sankcie za spáchanie týchto priestupkov a správnych deliktov. Konkrétne sa priestupku dopustí fyzická osoba, ktorá poruší § 5 zákona č. 207/2009 Z. z., poruší čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/880 alebo poruší zákaz obchodovania podľa § 7b. Ak sa rovnakého konania dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, bude sa toto konanie kvalifikovať ako iný správny delikt. V súlade s čl. 11 nariadenia (EÚ) 2019/880 sa ustanovuje sankcia za porušenie čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ)
21
2019/880, a to do výšky 100 000 eur. Výška sankcie je rovnaká pri priestupku aj pri inom správnom delikte. Ďalej sa ustanovujú sankcie za porušenie § 5 zákona č. 207/2009 Z. z. a za porušenie zákazu obchodovania podľa § 7b.
Výška sankcií vzhľadom na význam chráneného záujmu (zachovanie a ochrana svetového kultúrneho dedičstva, opatrenia proti drancovaniu archeologických nálezísk, zamedzenie drancovania počas vojnových konfliktov, zamedzenie nezákonného obchodu) musí mať náležitý odradzujúci charakter.
K bodu 18
Jednoročná subjektívna lehota a trojročná objektívna lehota na prejednanie iných správnych deliktov podľa zákona č. 207/2009 Z. z. neposkytuje dostatočný časový priestor na vykonávanie správneho konania. Tieto lehoty aj kratšie oproti lehotám ustanoveným na prejednanie iných správnych deliktov podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, ktorý v § 43 ods. 4 ustanovuje trojročnú subjektívnu a päťročnú objektívnu lehotu. Doterajšia prax ukázala potrebu platnú subjektívnu lehotu jedného roka zmeniť na trojročnú a objektívnu lehotu troch rokov zmeniť na päťročnú. Zjednotenie lehôt poskytne primeraný časový priestor na vykonávanie správneho konania aj podľa zákona č. 207/2009 Z. z.
K bodu 19
Uvádza sa zoznam odborných inštitúcií v pôsobnosti ministerstva kultúry podľa § 9b ods. 3 návrhu zákona, ktorými Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Slovenská národná knižnica, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria a Slovenské technické múzeum.
K čl. II
K bodu 1
Ustanovuje sa výnimka z použitia ustanovení Colného zákona o nakladaní s tovarom. Tieto ustanovenia sa nepoužijú, ak ide o konanie podľa § 9a 9f zákona č. 207/2009 Z. z., ktoré predstavuje osobitnú úpravu.
K bodu 2
Dopĺňa sa poznámka pod čiarou vzhľadom na to, že správu majetku štátu k zhabanému predmetu kultúrnej hodnoty nebude vykonávať colný úrad, ale ministerstvo kultúry, čo vyplýva z osobitnej úpravy nakladania s majetkom štátu obsiahnutej v čl. I bode 13 § 9f návrhu zákona.
K čl. III
Navrhuje sa účinnosť zákona vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu.
V Bratislave 12. marca 2021
22
Igor Matovič, v.r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Natália Milanová, v.r.
ministerka kultúry
Slovenskej republiky