VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: ÚV - 4172/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
469
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu
predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava marec 2021