Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
22. schôdza výboru
K číslu: CRD-46/2021
77
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
zo 16. marca 2021
k spoločnej správy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 390) v druhom čítaní;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 390);
B. p o v e r u j e
Martinu Brisudovú, členku výboru ako spravodajkyňu predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu v gestorskom výbore a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh zákona schváliť.
Jozef L u k á č
predseda výboru
Peter D o b e š
overovateľ výboru