Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
22. schôdza výboru
Číslo: CRD-46/2021
73
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
zo 16. marca 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 390)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 390);
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 390);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 390) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
Jozef L U K Á Č
predseda výboru Peter D O B E Š
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 73 tlač 390
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 390)
1.K čl. I, 1. bodu
V čl. I, 1. bode úvodná veta znie:
„1. § 66 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky upravuje navrhované znenie v zmysle 26. bodu, prílohy č. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z. (Legislatívno-technické pokyny).
2.K čl. I, 2.,3.,4. a 8. bodu
V čl. I úvodných vetách 2.,3.,4. a 8. bodu sa slovo „ods.“ nahrádza slovom „odsek“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky upravuje navrhované znenie v zmysle prílohy č. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z. (Legislatívno-technické pokyny).
3.K čl. I, 2. bodu
V čl. I, 2. bode, § 88 ods. 7 sa slovo „lehoty“ nahrádza slovom „doby“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky zjednocuje použitý pojem so znením navrhovaného ustanovenia (doba trvania reklamnej stavby - § 88 ods. 7), ako aj platným znením stavebného zákona (§ 67 ods. 4).
4.K čl. I, 2. bodu
V čl. I, 2. bode, § 88 ods. 7 sa slová „možno považovať aj za exekučný titul pre účely výkonu exekúcie“ nahrádzajú slovami „je exekučným titulom8aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:
8aa) § 45 ods. 2 písm. f) zákona č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné slová a zároveň dopĺňa odkaz a relevantnú poznámku pod čiarou, nakoľko exekučný titul je v zmysle § 45 ods. 2 písm. f) Exekučného poriadku vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy, na podklade ktorého sa uskutočňuje exekúcia.
5.K čl. I, 3. bodu
V čl. I, 3. bode, § 88 ods. 8 sa slová „sídelnom útvare“ nahrádzajú slovami „územnom obvode“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje navrhované vymedzenie územia obce, v rámci ktorého vykonáva svoju pôsobnosť, a použitý vágny pojem nahrádza presnejším pojmom použitým napr. v § 67 ods. 1 platného znenia stavebného zákona.
6.K čl. I, 5., 6., 7., 9., 10. a 11. bodu
V čl. I, 5., 6., 7., 9., 10. a 11. bode sa slová „sa nahrádza suma“ nahrádzajú slovami „sa suma“ a slovo „sumou“ sa nahrádza slovami „nahrádza sumou“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
7.K čl. I, 8. bodu
V čl. I, 8. bode, § 105 ods. 6 prvá veta znie: „Priestupku sa dopustí a pokutou vo výške 1 350 eur sa potresce ten, kto poruší povinnosť podľa § 88 ods. 7 tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2021.“ a v druhej vete sa za slová „tohto zákona“ vkladajú slová „v znení účinnom od 1. mája 2021“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky upravuje prvú vetu citovaného ustanovenia v zmysle zaužívanej praxe a zároveň precizuje navrhované znenie doplnením účinnosti navrhovaného znenia ustanovenia § 88 ods. 7, ktorého porušenie je sankcionované.
8.K čl. I, 12. bodu
V čl. I, 12. bode (§ 142i) úvodná veta znie:
„12. Za § 142h sa vkladá § 142i, ktorý vrátane nadpisu znie:“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky upravuje navrhované znenie v zmysle 29. bodu, prílohy č. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z. (Legislatívno-technické pokyny).