Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
zdravotné poisťovne
413.100,00 – 1.014.300,00 €
413.100,00 – 1.014.300,00 €
413.100,00 – 1.014.300,00 €
413.100,00 – 1.014.300,00 €
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh predpokladá zvýšenie výdavkov verejného zdravotného poistenia, na základe rozšírenia Indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva obsahuje aj návrh úpravy zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Účelom návrhu zákona je úprava v prílohe č. 6 Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť a to rozšírenie Indikačného zoznamu o stavy po prekonaní COVID-19. Ide o pacientov, ktorí mali ťažký priebeh ochorenia, absolvovali hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo na klinike/oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
X nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Výpočty vplyvov na verejné financie
Pri výpočte kvalifikovaného odhadu sa vychádza zo sumy, ktorú vynaložila zdravotná poisťovňa na kúpeľnú starostlivosť v indikačnej skupine V/2 Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba, bronchiálna astma, sústavne odborne liečená za roky 2017, 2018, 2019 a z počtu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 s ťažkým priebehom (vyžadujúcim intenzívnu starostlivosť na JIS alebo KAIM/OAIM) ktorí boli prepustení do domácej starostlivosti za obdobie august 2020-január 2021(druhá vlna pandémie COVID-19). Údaje o počte hospitalizovaných pacientov na jednotlivých typoch lôžok vychádzajú z dát NCZI. Ide o pacientov, ktorí by spadali do prípadnej indikácie na kúpeľnú starostlivosť.
Ukončené hospitalizácie na JIS alebo KAIM/OAIM lôžkach za obdobie august 2020-január 2021 (prepustenie do domácej starostlivosti): 1127.
Z toho ukončené hospitalizácie na KAIM/OAIM (pacienti vyžadujúci invazívnu a/alebo neinvazívnu ventilačnú podporu) za obdobie august 2020-január 2021 (prepustenie do domácej starostlivosti: 459.
Tabuľka č.2
Kvalifikovaný odhad počtu pacientov/poistencov ktorí by spadali do indikácie na kúpeľnú starostlivosť a sumy uhradenej zdravotnou poisťovňou
Odhad pacientov za rok
459 – 1127
Odhad sumy uhradenej zdravotnou poisťovňou na osobu
900 €
Odhad sumy uhradenej zdravotnou poisťovňou na rok
413.100,00 – 1.014.300,00 €
Tabuľka č. 3
rok
Suma uhradenej kúpeľnej starostlivosti -– Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba, bronchiálna astma, sústavne odborne liečená
Počet poistencov, ktorým bola uhradená kúpeľná starostlivosť - Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba, bronchiálna astma, sústavne odborne liečená
Priemerná suma uhradená poisťovňou na kúpeľnú starostlivosť jedného poistenca - Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba, bronchiálna astma, sústavne odborne liečená
2017
3.889.732,50 €
4 673
830 €
2018
4.131.057,00 €
4 961
830 €
2019
4.845.731,50 €
5 409
900 €
Tabuľka č. 4
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2021
2022
2023
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
Vplyv na rozpočet verejnej správy poznámka
Výdavky (v eurách)
2021
2022
2023
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
413.100,00 – 1.014.300,00 €
413.100,00 – 1.014.300,00
413.100,00 – 1.014.300,00
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
413.100,00 – 1.014.300,00 €
413.100,00 – 1.014.300,00
413.100,00 – 1.014.300,00
Tabuľka č. 6
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.