Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
x Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
január 2021
2. Definícia problému
V súvislosti s vývojom pandemickej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky je dôležité prijať nevyhnuté úpravy. Návrh zákona reaguje na nedostatok zdravotníckych pracovníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a predkladá sa z dôvodu potreby zjednodušenia prístupu k výkonu pracovných činností zdravotníckym pracovníkom zo zahraničia vzhľadom na krízu v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Predkladaný návrh zákona upravuje prílohu č. 6 Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť a to rozšírením Indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť o stavy po prekonaní COVID-19. Ďalej sa navrhuje úprava týkajúca sa akreditácie vzdelávacích ustanovizní na zabezpečenie získania akreditácie v požadovanej lehote na kontinuálne pokračovanie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Tak isto sa navrhuje úprava, ktorej snahou je umožniť aj preskripciu liekov, ktoré indikované z hľadiska aktuálneho zdravotného stavu pacienta aj v prípade, že liek s preskripčným obmedzením bol indikovaný pri prepustení pacienta z hospitalizácie, alebo v prípadoch, že pacient nemohol v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 navštíviť lekára špecialistu a legislatívna zmena, ktorá umožňuje použiť na samodiagnostiku nosové rýchlotesty určené na profesionálne použitie aj nezaškolenými osobami, ak spĺňajú minimálne požiadavky. Navrhovaným zákonom sa definuje okruh subjektov, ktorým Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v dôsledku úmrtia zdravotníckeho pracovníka, vodiča záchrannej zdravotnej služby a vodiča dopravnej zdravotnej služby na ochorenie COVID-19 poskytne za splnenia stanovených podmienok jednorazové odškodnenie pozostalých vo výške vo výške 58 712,30 eura. Zároveň sa stanovuje lehota na podanie žiadosti o jednorazové odškodnenie pozostalých spolu s náležitosťami predmetnej žiadosti.
Návrhom zákona sa taktiež upravuje možnosť poskytnúť jednorazové odškodnenie pozostalých v dôsledku úmrtia zdravotníckeho pracovníka, vodiča záchrannej zdravotnej služby a vodiča dopravnej zdravotnej služby, ktoré nastalo pred dňom účinnosti tohto zákona.
Návrhom zákona sa ďalej dopĺňa činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý poskytne Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na jeho žiadosť potvrdenie o tom, že fyzická osoba určená
osobitným zákonom zomrela v príčinnej súvislosti s ochorením COVID-19 vzhľadom na stanovené podmienky poskytnutia jednorazového príspevku pozostalých zákonom, a to na základe listu o prehliadke mŕtveho tela a štatistického hlásenia o úmrtí, správy o prehliadke mŕtveho tela, lekárskej prepúšťacej správy alebo pitevného protokolu. Rovnako sa dopĺňa, že ak ide o prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, prehliadajúci lekár je povinný bezodkladne vyplniť aj správu o prehliadke mŕtveho tela, ktorej náležitosti ustanoví Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou metodickým usmernením.
Návrhom zákona sa upravuje aj povinnosť poskytovateľa ústavnej starostlivosti doručiť prepúšťaciu správu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri úmrtí osoby počas ústavnej starostlivosti.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je prijatie nevyhnutných úprav v súvislosti s vývojom pandemickej situácie z dôvodu ochorenia COVID–19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
4. Dotknuté subjekty
Osoby, ktoré získali zdravotnícke vzdelanie mimo územia členských štátov, zdravotnícki pracovníci vykonávajúci zdravotnícke povolanie na území iného členského státu štátu, poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, pacient, liečebné kúpele, zdravotné poisťovne, vzdelávacie ustanovizne, zdravotnícki pracovníci
5. Alternatívne riešenia
nie sú
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Nie je
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Existencia vplyvu na rozpočet verejnej správy, avšak vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné predikovať ďalší vývoj pandémie ochorenia COVID-19, spôsobeného koronavírusom SARS- CoV-2, nie je možné definovať hodnotu premennej (počet úmrtí) a preto nemožno ani vyčísliť vplyv na rozpočet verejnej správy.
11. Kontakt na spracovateľa
Mgr. Natália Vidašičová, e - mail:
natalia.vidasicova@health.gov.sk
12. Zdroje
súvisiace platné právne predpisy, údaje od zdravotných poisťovní, IZA, údaje a podnety od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov, podnety od vzdelávacích ustanovizní
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK