NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
478
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ....................... 2021,
ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1. § 3 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza očkovanie poistenca vakcínou proti ochoreniu COVID-19, kontrola zdravotného stavu poistenca pred podaním očkovacej látky a kontrola zdravotného stavu poistenca po podaní očkovacej látky.“.
2. V prílohe č. 6 časť Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť tabuľková časť V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest prvá veta znie: “Kontraindikácie pre celú skupinu V: kardiorespiračná nedostatočnosť, okrem skupín V/9 a V/10, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie.“.
3. Príloha č. 6 Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť tabuľková časť skupina V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest sa dopĺňa indikácami V/9 a V/10, ktoré znejú:
2
A
V/9
U 07.1
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí, ktoré limitujú denné aktivity, do 6 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici
pneumoftizeológ internista, lekár FBRL, všeobecný lekár
21
Neschopnosť sebaobsluhy
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia iba raz
B
V/10
U 07.1
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici
pneumoftizeológ internista, lekár FBRL, všeobecný lekár
21
Neschopnosť sebaobsluhy
Ak nebola kúpeľná starostlivosť poskytnutá podľa V/9
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia iba raz
“.
4. Príloha č. 6 Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť tabuľková časť skupina VI. Nervové choroby sa dopĺňa indikáciou VI/15, ktorá znie:
A
VI/15
U 07.1
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní neurologických alebo nervovo-svalových ťažkostí, ktoré výrazne limitujú bežné denné aktivity do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie
Neurológ, reumatológ, lekár FBRL, všeobecný lekár
21
Neschopnosť sebaobsluhy
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia iba raz
“.
3
5. Príloha č. 6 Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť tabuľková časť skupina VII. Choroby pohybového ústrojenstva sa dopĺňa indikáciou VII/12, ktorá znie:
A
VII/12
U 07.1
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní postihnutia pohybového aparátu, ktoré výrazne limituje bežné denné aktivity do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie
Ortopéd, lekár FBRL všeobecný lekár
21
Neschopnosť sebaobsluhy
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia iba raz
“.
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 300/2005 Z. z. (nepriamo), zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z.(nepriamo), zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z. a zákona č. 82/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 49k sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Počas krízovej situácie je ministerstvo zdravotníctva oprávnené usmerňovať a koordinovať činnosť poskytovateľov a operačného strediska tiesňového volania.
(7) Počas krízovej situácie je poskytovateľ povinný prijať pacienta podľa pokynu operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.58)“.
4
Poznámka po čiarou k odkazu 58 znie:
58) § 3 ods. 3 písm. j) zákona č. 579/2004 Z. z.“.
3. § 49l sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Počas krízovej situácie je poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti po dohode s operačným strediskom oprávnený preložiť pacienta k poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte Európskej únie,59) v prípade, ak je takýto úkon z dôvodu kapacitnej priepustnosti poskytovateľa nevyhnutný a takáto liečba bola schválená.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu znie 59 znie:
59) § 38ev) ods. 20 zákona č. 580/2004 Z. z.“.“.
Čl. III
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z .z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 347/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
5
1.V § 30a odsek 1 znie:
„(1) Dočasnou odbornou stážou (ďalej len "stáž") sa rozumie výkon odborných pracovných činností stážistom v rozsahu ustanovenom pre lekára podľa § 28 ods. 2, sestru alebo pôrodnú asistentku podľa § 28 ods. 1 výhradne počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19; stážistom je občan členského štátu alebo občan tretieho štátu, ktorý uznaný doklad o vzdelaní podľa osobitného predpisu24da) na účely výkonu zdravotníckeho povolania lekár, sestra alebo pôrodná asistentka a vykonáva odborné pracovné činnosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak ide o výkon odborných pracovných činností v rozsahu ustanovenom pre
a) lekára, pod odborným dohľadom lekára odborne spôsobilého na výkon špecializovaných pracovných činností, ktorý je v pracovnom pomere u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti na ustanovený týždenný pracovný čas (ďalej len "dohliadajúci lekár"); ak nie je prítomný dohliadajúci lekár, stážista musí byť pod odborným dohľadom náhradného dohliadajúceho lekára, ktorý musí spĺňať rovnaké podmienky ako dohliadajúci lekár,
b) sestru, pod odborným dohľadom sestry, ktorá je v pracovnom pomere u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti na ustanovený týždenný pracovný čas (ďalej len "dohliadajúca sestra"); ak nie je prítomná dohliadajúca sestra, stážista musí byť pod odborným dohľadom náhradnej dohliadajúcej sestry, ktorá musí spĺňať rovnaké podmienky ako dohliadajúca sestra alebo
c) pôrodnú asistentku, pod odborným dohľadom pôrodnej asistentky, ktorá je v pracovnom pomere u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti na ustanovený týždenný pracovný čas (ďalej len "dohliadajúca pôrodná asistentka"); ak nie je prítomná dohliadajúca pôrodná asistentka, stážista musí byť pod odborným dohľadom náhradnej dohliadajúcej pôrodnej asistentky, ktorá musí spĺňať rovnaké podmienky ako dohliadajúca pôrodná asistentka.“.
2.V § 30a ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „úradne osvedčenú“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „sestra alebo pôrodná asistentka.“.
3.V § 30a ods. 2 písmeno d) znie:
„d) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 38,“.
4.V § 30a ods. 2 písm. e) sa za slovo „jazyka“ vkladajú slová „alebo anglického jazyka“ a na konci vety sa vypúšťa slovo „lekár“.
5.V § 30a ods. 3 písm. a) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „dohliadajúcej sestry alebo dohliadajúcej pôrodnej asistentky,“.
6.V § 30a ods. 3 písm. b) sa za slová „aby dohliadajúci lekár“ vkladá čiarka a slová „dohliadajúca sestra alebo dohliadajúca pôrodná asistentka“, za slovo „lekára“ sa vkladá čiarka a slová „dohliadajúcej sestry alebo dohliadajúcej pôrodnej asistentky“ a za slová „náhradný dohliadajúci lekár“ sa vkladá čiarka a slová „náhradná dohliadajúca sestra alebo
6
náhradná dohliadajúca pôrodná asistentka“.
7.§ 30a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Dočasnú odbornú stáž podľa odseku 1 možno vykonávať najdlhšie do 90 dní odo dňa skončenia krízovej situácie.“.
8.V § 38 ods. 2 prvej vete sa slovo "Bezúhonnosť“ nahrádza slovami „Ak v § 30a ods. 2 písm. d) nie je ustanovené inak, bezúhonnosť“.
9.V § 38 ods. 2 druhej vete sa slová „U cudzinca“ nahrádzajú slovami „Ak v § 30a ods. 2 písm. d) nie je ustanovené inak, u cudzinca“.
10.V § 79 ods. 1 písm. j) sa slová „prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému;47a)“ nahrádzajú bodkočiarkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47a sa vypúšťa.
11.V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom bj), ktoré znie:
„bj) doručiť bezodkladne po prehliadke mŕtveho tela úradu pre dohľad na účely poskytnutia potvrdenia podľa osobitného predpisu55jawg) lekársku prepúšťaciu správu, ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55jawg znie:
55jawg) § 20 ods. 1 písm. s) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
12.Za § 80b sa vkladá § 80c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80c
Osobitné ustanovenia o jednorazovom odškodnení pozostalých
(1) Ak zdravotnícky pracovník podľa § 27 ods. 1 a 2 poskytujúci zdravotnú starostlivosť u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky, ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb60ad) alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,60ae) lekár vykonávajúci pitvu, prehliadajúci lekár, vodič záchrannej zdravotnej služby alebo vodič dopravnej zdravotnej služby zomrie v príčinnej súvislosti s ochorením COVID-19, ministerstvo zdravotníctva poskytne jednorazové odškodnenie pozostalých v úhrnnej výške 58 712,30 eura. Jednorazové odškodnenie pozostalých patrí osobám podľa odseku 2 alebo odseku 3 rovnakým dielom.
(2) Jednorazové odškodnenie pozostalých patrí manželovi, manželke a dieťaťu osoby podľa odseku 1.
(3) Ak niet pozostalých osôb podľa odseku 2, poskytuje sa jednorazové odškodnenie pozostalých rodičom osoby podľa odseku 1.
(4) Jednorazové odškodnenie pozostalých poskytne ministerstvo zdravotníctva na základe žiadosti pozostalého podľa odseku 2 alebo odseku 3 doručenej ministerstvu zdravotníctva.
7
Prílohou k žiadosti musí byť doklad preukazujúci vzťah pozostalého osobe podľa odseku 1 a úmrtný list zomrelého podľa odseku 1. Vzor žiadosti zverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.
(5) Žiadosť podľa odseku 4 môže osoba podľa odseku 2 alebo odseku 3 podať najneskôr do 1 roka od úmrtia osoby podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60ad a 60ae znejú:
60ad) § 22 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.
60ae) § 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z.“.
13.V § 82 ods. 17 sa slová „§ 79 ods. 1 písm. w)“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 1 písm. l), w) a bj)“.
14.§ 102al sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5) Počas krízovej situácie sa povinnosť podľa § 30 ods. 3 písm. c) f) považuje za splnenú aj priložením
a) čestného vyhlásenia o vykonávaní zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte, s uvedením informácie o tom, že v čase predloženia vyhlásenia nemal občan členského štátu alebo občan tretieho štátu zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, a to ani dočasne,
b)fotokópie dokladov o vzdelaní,
c)čestného vyhlásenia o ovládaní štátneho jazyka alebo anglického jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania lekár alebo sestra,
d) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 38 ods. 1.
(6) Ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky počas krízovej situácie vykonávať odborné pracovné činnosti v rámci systému civilnej ochrany Európskej únie, ustanovenia tohto zákona o preukazovaní splnenia podmienok na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 sa neuplatňujú.
(7) Vzdelávacia ustanovizeň môže počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 požiadať ministerstvo zdravotníctva o predĺženie lehoty na podanie žiadosti o akreditáciu podľa § 40 ods. 20 prvej vety; platnosť osvedčenia o akreditácii sa predlžuje o dobu, počas ktorej ministerstvo zdravotníctva vydá nové osvedčenie o akreditácii v lehote podľa § 40 ods. 11. Vzdelávacia ustanovizeň, ktorá požiadala o predĺženie lehoty podľa prvej vety, môže opätovne požiadať o akreditáciu príslušného akreditovaného programu najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.“.
8
15. Za § 102am sa vkladá § 102an, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102an
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Ak k úmrtiu osoby podľa § 80c ods. 1 došlo predo dňom účinnosti tohto zákona, lehota na podanie žiadosti o poskytnutie jednorazového odškodnenia pozostalých podľa § 80c ods. 5 začína plynúť odo dňa účinnosti tohto zákona.“.
Čl. IV
Zákon č. 579/2004 o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z. (nepriamo), zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., 139/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky koordinovať prepravu pacientov medzi poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti.“.
Čl. V
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., ., zákona č. 673/2006 Z. z., ., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z.(nepriamo), zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č.
9
139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z. a zákona č. 81/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 29b sa vkladá § 29ba, ktorý znie:
㤠29ba
(1)Zdravotná poisťovňa uhrádza z verejného zdravotného poistenia očkovanie vakcínou proti ochoreniu COVID-19 podané poistencovi zdravotnej poisťovne a poistencovi iného členského štátu s nárokom na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti podľa § 9c ods. 6. Obmedzenie podľa § 9 ods. 2 sa neuplatňuje.
(2)Očkovanie vakcínou proti ochoreniu COVID-19 sa uhrádza aj občanovi Slovenskej republiky bez účasti na verejnom zdravotnom poistení, ak nejde o osobu podľa § 9c ods. 6, poistencovi, ktorý nepodal prihlášku včas, bezdomovcovi 9 ods. 3 a 4), cudzincovi s poskytnutou doplnkovou ochranou,4) cudzincovi s tolerovaným pobytom,16hda) ktorý bol zaradený do programu ochrany obetí 9h) a ďalším cudzincom, ktorých okruh zverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle. Takto vzniknuté náklady uhrádza zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.
(3)Náklady vzniknuté podľa odseku 2 zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov uhrádza ministerstvo zdravotníctva. Na úhradu tejto zdravotnej starostlivosti sa primerane použije ustanovenie § 9 ods. 5.“.
Čl. VI
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z.,
10
zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z. a zákona č. 81/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s) vydáva na základe žiadosti ministerstva zdravotníctva potvrdenie, či osoba podľa osobitného predpisu41bf) zomrela v príčinnej súvislosti s ochorením COVID-19; podkladom na vydanie tohto potvrdenia je list o prehliadke mŕtveho tela a štatistického hlásenia o úmrtí, správy o prehliadke mŕtveho tela, lekárskej prepúšťacej správy alebo pitevného protokolu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41bf znie:
41bf) § 80c ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. ....“.
2. V § 47b ods. 3 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, prehliadajúci lekár bezodkladne vyplní aj správu o prehliadke mŕtveho tela, ktorej náležitosti ustanovuje úrad metodickým usmernením podľa § 20 ods. 2 písm. p).“.
3. V § 47b ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o prehliadku mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti aj správu o prehliadke mŕtveho tela.“.
4. Poznámka pod čiarou k odkazu 71a znie:
71a) § 79 ods. 1 písm. l), w) a bj) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5. § 86zc sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Počas krízovej situácie sa za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť osôb uvedených v § 76 ods. 1 nepovažuje, ak zdravotná poisťovňa poskytuje informácie na vyžiadanie národnému centru na účely registrácie poistencov na očkovanie vakcínami proti ochoreniu COVID–19 v rozsahu rodné číslo, ak ho poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, meno, priezvisko poistenca, dátum očkovania alebo na účel vyhodnocovania a kontroly. Zdravotná poisťovňa je povinná údaje podľa predchádzajúcej vety poskytnúť národnému centru najneskôr do siedmich dní od vyžiadania.“.
Čl. VII
Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
11
§ 33 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne, ktoré poskytujú kúpeľnú starostlivosť na základe povolenia pre indikáciu V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest, VI. Nervové choroby alebo VII. Choroby pohybového ústrojenstva podľa osobitného predpisu,23aaa) môžu poskytovať kúpeľnú starostlivosť pre všetky indikácie ustanovené v časti V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest, VI. Nervové choroby alebo VII. Choroby pohybového ústrojenstva osobitného predpisu.23aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23aaa znie:
23aaa) Príloha č. 6 časť Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť tabuľková časť skupina V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest, VI. Nervové choroby alebo VII. Choroby pohybového ústrojenstva k zákonu č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
Čl. VIII
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z .z., zákona č. 125/2020 Z. z. a zákona č. 165/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 46 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
2. § 46 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:
„(10) Povolenie podľa odseku 4 vydané pre skupinu pacientov nadobúda právoplatnosť v deň jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva. Povolenie podľa odseku 4 vydané pre jedného pacienta nadobúda právoplatnosť jeho doručením poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý podal žiadosť o povolenie na terapeutické použitie humánneho lieku.
(11) Na konanie o vydaní povolenia podľa odseku 4 sa nevzťahuje správny poriadok. Výrok právoplatného povolenia podľa odseku 4 je záväzný pre každého.
(12) Proti rozhodnutiu o vydaní povolenia podľa odseku 4 nie je prípustný opravný prostriedok.“.
3. V § 119 odsek 26 znie:
„(26) Predpísať humánny liek zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotnícku pomôcku zaradenú do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo dietetickú potravinu zaradenú do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín, v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 90 dní výlučne vytvorením
12
preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke je počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky oprávnený
a) ošetrujúci lekár, alebo
b) sestra, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a získala vysokoškolské vzdelanie
1. prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, alebo
2. druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo.“.
4. § 143j sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
„(7) Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro, ktorá je rýchlym antigénovým testom na diagnostikovanie infekcie SARS-CoV-2 s odberovým tampónom na výter z nosa, účel určenia na profesionálne použitie a spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu98) sa počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky považuje za diagnostickú zdravotníckou pomôckou in vitro, ktorá je rýchlym antigénovým testom na diagnostikovanie infekcie SARS-CoV-2 s odberovým tampónom na výter z nosa s účelom určenia na samodiagnostiku neodborníkom v domácom prostredí podľa § 2 ods. 19 písm. a) piateho bodu, ak spĺňa osobitné požiadavky podľa osobitného predpisu;98a) povinnosť registrácie podľa § 110 sa neuplatňuje.
(8) Za škodu na živote a zdraví spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe podanej očkovacej látky, ktorej terapeutické použitie pre skupinu pacientov povolilo počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky ministerstvo zdravotníctva podľa § 46 ods. 4 zodpovedá štát, v mene ktorého koná ministerstvo zdravotníctva. Ustanovenie osobitného predpisu98b) sa nepoužije.
(9) Zodpovednosti podľa odseku 8 sa nemožno zbaviť.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 98 až 98b znejú:
98) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z.
98a) Príloha č. 1 bod 2.8.5 písm. k), 2.8.8 písm. t) nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
569/2001 Z. z.
98b) § 421a zákona č. 40/1964 Zb.“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.