VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-4861/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
478
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ............. 2021,
ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva
________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 17. marec 2021