Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
21. schôdza výboru
Číslo: CRD – 26/2021
72
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
zo 16. februára 2021
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Petra KREMSKÉHO a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výboroch v druhom čítaní (tlač 381a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Petra KREMSKÉHO a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výboroch v druhom čítaní (tlač 381a)
B.schvaľuje
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C.určuje poslanca Jozefa Bubnára
za spoločného spravodajcu výborov a poveruje ho
vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Petra KREMSKÉHO a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 381)
a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru;
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Karol Kučera Richard Vašečka
overovateľ výboru predseda výboru