Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
21. schôdza výboru
Číslo: CRD – 26/2021
69
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
zo 16. marca 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Petra KREMSKÉHO a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 381) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Petra KREMSKÉHO a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 381)
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Márie ŠOFRANKO, Petra KREMSKÉHO a Richarda VAŠEČKU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 381) schváliť;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Karol Kučera Richard Vašečka
overovateľ výboru predseda výboru