VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE OBRANU A BEZPEČNOSŤ
23. schôdza
Číslo: CRD-51/2021
Z á z n a m
K návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 395) bola 23. schôdza Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady Slovenskej republiky zvolaná na 16. marca 2021 po skončení mimoriadneho rokovania výboru v rovnaký deň so začiatkom o 9.00.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z 15 členov výboru bolo prítomných 7 členov.
Juraj Krúpa
predseda výboru
overovatelia výboru:
Igor Hus
Marián Saloň