NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD- 51/2021
395a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 395) - v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 28. januára 2021 rozhodla o tom, že návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 395) prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní odo dňa jeho pridelenia.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 395) prerokoval:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a uznesením č. 246 zo 16. marca 2021 ho odporúčali schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť bol zvolaný na 16. marca 2021. O uvedenom poslaneckom návrhu zákona výbor nerokoval, keďže podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol v čase rokovania o tomto bode uznášaniaschopný.
IV.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1. V nadpise zákona sa za slová „neskorších predpisov“ pripájajú slová „a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje názov zákona v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
K čl. I
2. V čl. I 3. bod 139b ods. 7) sa za slovo „pripájajú“ vkladá slovo „tieto“ a v 8. bode (139d ods. 5) a v 11. bode (139d ods. 8) sa za slová „pripájajú sa“ vkladá slovo „tieto“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
3
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
3. V čl. I 4. bod 139c ods. 1) a 7. bod 139d ods. 3) sa slovo „orgán“ nahrádza slovom „Orgán“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
4. V čl. I 5. bod 139c ods. 3) sa za slová „pripájajú sa“ vkladá slovo „tieto“ a slová „oboznámiť s dôkazom“ sa nahrádzajú slovami „s ním oboznámiť.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
5. V čl. I 10. bod znie:
„10. V § 139d ods. 7 sa za slová „meno, priezvisko“ vkladá čiarka a slová „dátum narodenia“, za slová „orgán Policajného zboru podľa odseku 1“ sa vkladajú slová „alebo obec“ a slová „orgánu Policajného zboru podľa odseku 1, ktorý pokračuje“ sa nahrádzajú slovami „orgánu Policajného zboru podľa odseku 1 alebo obci, ktorí pokračujú“.“.
Navrhuje sa nové znenie novelizačného bodu 10 z dôvodu zapracovania viacerých legislatívno-technických úprav.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
6. V čl. I 11. bod 139d ods. 8) sa slová „ak trovy“ nahrádzajú slovami „ak povinnosť uhradiť trovy“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa spresňuje terminológia predkladaného návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
V.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru mal prerokovať Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť na 23. schôdzi 16. marca 2021. Spoločná správa, ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky výbor nebol uznášaniaschopný.
4
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky poveril spoločného spravodajcu Marcela Mihálika, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov.
JURAJ KRÚPA
predseda
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Bratislava 16. marec 2021