NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD- 40/2021
385a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 385) - v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 565 z 3. februára 2021 rozhodla o tom, že návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 385) prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
2
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní odo dňa jeho pridelenia.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 385) prerokoval:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a uznesením č. 240 zo 16. marca 2021 ho odporúčal schváliť s pozmeňujúcim návrhom.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť bol zvolaný na 16. marca 2021. O uvedenom poslaneckom návrhu zákona výbor nerokoval, keďže podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol v čase rokovania o tomto bode uznášaniaschopný.
IV.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplýva tento pozmeňujúci návrh:
K čl. II
1. V čl. II sa slová „1. apríla“ nahrádzajú slovami „1. mája“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu, zabezpečenia aspoň minimálnej legisvakancie. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou
3
Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].
Ústavnoprávny výbor NR SR
V.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru mal prerokovať Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť na 23. schôdzi 16. marca 2021. Spoločná správa, ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky výbor nebol uznášaniaschopný.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky poveril spoločnú spravodajkyňu Annu Zemanovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov.
JURAJ KRÚPA
predseda
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Bratislava 16. marec 2021