NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD- 33/2021
383a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 383) - v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 559 z 29. januára 2021 rozhodla o tom, že návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 383) prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
2
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní odo dňa jeho pridelenia.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 383) prerokoval:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a uznesením č. 239 zo 16. marca 2021 ho odporúčali schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť bol zvolaný na 16. marca 2021. O uvedenom poslaneckom návrhu zákona výbor nerokoval, keďže podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol v čase rokovania o tomto bode uznášaniaschopný.
IV.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
K čl. I
1. V čl. I sa vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V § 112 ods. 10 sa slová „prevod držby vozidla na inú osobu“ nahrádzajú slovami „zmenu držby vozidla“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa mení terminológia v súvislosti so zmenou terminológie navrhovanej v čl. I 2. bod predkladaného návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
2. V čl. I 9. bod § 116 ods. 14 sa slová „adresu trvalého pobytu alebo sídla“ nahrádzajú slovami „adresu pobytu, sídla, prevádzkarne alebo organizačnej zložky“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa spresňuje navrhované ustanovenie. V zmysle § 114 ods. 1 súčasného znenia zákona „každé vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta
pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy
jeho prevádzkarne; vozidlo, ktoré byť
prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa adresy umiestnenia tejto
organizačnej zložky.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
3. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 116a ods. 8 sa slová „prevod držby vozidla na inú osobu“ nahrádzajú slovami „zmenu držby vozidla“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa mení terminológia v súvislosti so zmenou terminológie navrhovanej v čl. I 2. bod predkladaného návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
4. V čl. I 21. bod (§ 119a ods. 9) sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa opravuje zrejmá nesprávnosť, nakoľko výpočet povinností, ktorý sa navrhuje upraviť sa nachádza v § 119a ods. 8.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
5. V čl. I 26. bod § 123 ods. 8 sa slová „sa pripájajú“ nahrádzajú slovami „sa na konci pripájajú“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
4
V.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru mal prerokovať Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť na 23. schôdzi 16. marca 2021. Spoločná správa, ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky výbor nebol uznášaniaschopný.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky poveril spoločného spravodajcu Lukáša Kyselicu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov.
JURAJ KRÚPA v.r
predseda
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Bratislava 16. marec 2021