N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
číslo: PREDS – 1/2021
PREDS – 39/2021
Nové znenie
448
N á v r h
n a v o ľ b u č l e n o v R a d y p r e v y s i e l a n i e a r e t r a n s m i s i u
___________________________________________________________________________
Predkladá: Materiál obsahuje:
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky1. Návrh uznesenia Národnej rady
pre kultúru a médiá Slovenskej republiky2. Správa k návrhu na voľbu členov rady
3. Návrh kandidátov na členov rady
4. Uznesenie Výboru Národnej radySlovenskej republiky pre kultúru a médiá
Bratislava marec 2021
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________
číslo: PREDS – 1/2021
PREDS – 39/2021
N á v r h
U Z N E S E N I E
N Á R O D N E J R A D Y S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
z ..... marca 2021
k návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 448)
Národná rada Slovenskej republiky
A.k o n š t a t u j e , že
podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov dňom 22. decembra 2020 skončilo členstvo jednému členovi v Rade pre vysielanie a retransmisiu a podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov dňom 19. februára 2021 sa vzdala členstva jedna členka Rady pre vysielanie a retransmisiu;
B.z v o l i l a
podľa § 6 ods. 1 a § 8 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov jedného člena Rady pre vysielanie a retransmisiu na funkčné obdobie do 16. februára 2023, ktoré začne plynúť dňom jeho zvolenia Národnou radou Slovenskej republiky
.................................................
podľa § 6 ods. 1 a § 8 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov jedného člena Rady pre vysielanie a retransmisiu na funkčné obdobie do 26. januára 2025, ktoré začne plynúť dňom jeho zvolenia Národnou radou Slovenskej republiky
.................................................
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________
číslo: PREDS – 1/2021
PREDS – 39/2021
S p r á v a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
k návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 448)
___________________________________________________________________________
Predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu listom z 5. januára 2021 oznámila predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov skončilo dňom 22. decembra 2020 členstvo v Rade pre vysielanie a retransmisiu Mgr. Milanovi Blahovi.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa listom č. PREDS - 1/2021 z 5. januára 2021 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na členov rady. Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na doplnenie rady:
Meno a priezvisko:Návrh predkladá:
1.Ivan BindasMonika Kozelová, poslankyňa NR SR
2.Mgr. Ján DianiškaOZ Harmony - etický kompas, Čaňa
3.Doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.Paneurópska vysoká škola, Bratislava
4.PhDr. Peter Kováč Slovenská asociácia tvorcov a producentov
Banská Bystrica
5.JUDr. Adriana Petrová Slovenská obchodná a priemyselná
komora, Bratislava
6.Mgr. Pavol PrikrylSlovenský syndikát novinárov
Konferencia biskupov Slovenska
7.PhDr. Vladimír RepčíkCreo advertising, s.r.o., Bratislava
8.Ing. Marián Šinkovič, MBABusiness Intelligence Club, o. z.
Bratislava
9.Ing. Andrej ZmečekMediálny Inštitút, Bratislava
Členka Rady pre vysielanie a retransmisiu Mgr. Lenka Jakubčová listom z 19. februára 2021 oznámila predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších sa dňom 19. februára 2021 vzdala členstva v Rade pre vysielanie a retransmisiu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa listom č. PREDS - 39/2021 z 24. februára 2021 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím v zmysle § 6 ods. 2 uvedeného zákona, aby v určenej lehote predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na členov rady. Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na doplnenie rady:
Meno a priezvisko:Návrh predkladá:
1.1. Ivan BindasMonika Kozelová, poslankyňa NR SR
2.Mgr. Ján DianiškaOZ Harmony - etický kompas, Čaňa
3.Doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.Paneurópska vysoká škola, Bratislava
4.PhDr. Peter Kováč Slovenská asociácia tvorcov a producentov
Banská Bystrica
5.JUDr. Adriana Petrová Slovenská obchodná a priemyselná komora,
Bratislava
6.Mgr. Pavol PrikrylSlovenský syndikát novinárov
Konferencia biskupov Slovenska
7.PhDr. Vladimír RepčíkCreo advertising s.r.o., Bratislava
8.Ing. Marián Šinkovič, MBABusiness Intelligence Club, o. z.
Bratislava
9.Doc. JUDr. Jozef VozárSlovenský paralympijský výbor
10.Ing. Andrej ZmečekMediálny Inštitút, Bratislava
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu na svojej 29. schôdzi a v uznesení č. 94a z 24. marca 2021 k o n š t a t o v a l, že kandidáti spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy v súlade s kritériami uvedenými podľa § 6 ods. 3 a § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov;
kandidát PhDr. Vladimír Repčík, ktorý bol navrhnutý Creo advertising s.r.o., Bratislava a nebol podaný oprávneným subjektom, preto sa naň neprihliada podľa čl. 2 ods. 1 a 5 Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá posúdil predložený návrh kandidáta na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a v uznesení č. 94a z 24. marca 2021 k o n š t a t o v a l, že kandidát nespĺňa požadovanú podmienku podľa § 6 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá po zvážení týchto skutočností zároveň vyslovil súhlas s návrhom na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Základné údaje o navrhovaných kandidátoch uvedené v prílohe predkladaného materiálu.
Príloha
N á v r h y
kandidátov na členov Rady pre vysielanie a retransmisiu
_____________________________________________________________
1.Ivan Bindas
Rok narodenia:1980
Bydlisko:Bratislava
Vzdelanie:Hotelová akadémia
Zamestnávateľ:umelecká činnosť – počas pandémie COVID-19 pozastavená
Funkcia v zamestnaní:---
Navrhol:Monika Kozelová, poslankyňa NR SR
2.Mgr. Ján Dianiška
Rok narodenia:1953
Bydlisko:Košice
Vzdelanie:Filozofická fakulta UK, Bratislava, odbor žurnalistika
Zamestnávateľ:dôchodca
Funkcia v zamestnaní:---
Navrhol:OZ Harmony - etický kompas, Čaňa
3.Doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
Rok narodenia:1968
Bydlisko:Lehnice, Malý Lég
Vzdelanie:Pedagogická fakulta Nitra
Zamestnávateľ:Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Funkcia v zamestnaní:docent, vedúci Ústavu mediálnej a marketingovej
komunikácie
Navrhol:Paneurópska vysoká škola, Bratislava
4.PhDr. Peter Kováč
Rok narodenia:1958
Bydlisko:Martin
Vzdelanie:Divadelná fakulta, Vysoká škola múzických umení
Odbor filmová a divadelná veda
Zamestnávateľ:dôchodca
Funkcia v zamestnaní:---
Navrhol:Slovenská asociácia tvorcov a producentov SATAP, Banská Bystrica
5.JUDr. Adriana Petrová
Rok narodenia:1963
Bydlisko:Bratislava
Vzdelanie:Právnická fakulta UK v Bratislave
Zamestnávateľ:METRON s. r. o.
Funkcia v zamestnaní:generálny riaditeľ
Navrhol:Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava
6.Mgr. Pavol Prikryl
Rok narodenia:1962
Bydlisko:Bratislava
Vzdelanie:UK, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta Bratislava
Zamestnávateľ:Centrum vedecko - technických informácií SR
Funkcia v zamestnaní:redaktor časopisu Quark
Navrhol:Slovenský syndikát novinárov
Konferencia biskupov Slovenska
7.Ing. Marián Šinkovič, MBA
Rok narodenia:1970
Bydlisko:Bratislava
Vzdelanie:Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor žurnalistika
Zamestnávateľ:VšZP a. s., Bratislava
Funkcia v zamestnaní:manažér
Navrhol:Business Intelligence Club, o. z., Bratislava
8.Doc. JUDr. Jozef Vozár
Rok narodenia:1967
Bydlisko:Bratislava
Vzdelanie:Právnická fakulta UK Bratislava
Zamestnávateľ:Ústav štátu a práva SAV
Funkcia v zamestnaní:riaditeľ
Navrhol:Slovenský paralympijský výbor
9.Ing. Andrej Zmeček
Rok narodenia:1963
Bydlisko:Bratislava
Vzdelanie:Slovenská technická univerzita Bratislava
Zvuková a obrazová technika
Zamestnávateľ:IPEC (s), spol. s r. o.
Funkcia v zamestnaní:riaditeľ pre rozvoj medzinárodného obchodu
Navrhol:Mediálny Inštitút, Bratislava
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
29. schôdza výboru
číslo: PREDS – 1/2021
PREDS – 39/2021
94a
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
z 24. marca 2021
k návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 448).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
A.konštatuje, že
a)podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov dňom 22. decembra 2020 skončilo členstvo jednému členovi v Rade pre vysielanie a retransmisiu;
b)navrhovaní kandidáti
1.Ivan Bindas
2.Mgr. Ján Dianiška
3.Doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
4.PhDr. Peter Kováč
5.JUDr. Adriana Petrová
6.Mgr. Pavol Prikryl
7.Ing. Marián Šinkovič, MBA
8.Ing. Andrej Zmeček
spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy v súlade s kritériami uvedenými podľa § 6 ods. 3 a § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov;
kandidát PhDr. Vladimír Repčík, ktorý bol navrhnutý Creo advertising s.r.o., Bratislava a nebol podaný oprávneným subjektom, preto sa naň neprihliada podľa čl. 2 ods. 1 a 5 Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011; nespĺňa požadovanú podmienku podľa § 6 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov;
c)podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov dňom 19. februára 2021 sa vzdala členstva jedna členka Rady pre vysielanie a retransmisiu;
d)navrhovaní kandidáti
1.Ivan Bindas
2.Mgr. Ján Dianiška
3.Doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
4.PhDr. Peter Kováč
5.JUDr. Adriana Petrová
6.Mgr. Pavol Prikryl
7.Ing. Marián Šinkovič, MBA
8.Doc. JUDr. Jozef Vozár
9.Ing. Andrej Zmeček
spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy v súlade s kritériami uvedenými podľa § 6 ods. 3 a § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov;
kandidát PhDr. Vladimír Repčík, ktorý bol navrhnutý Creo advertising s.r.o., Bratislava a nebol podaný oprávneným subjektom, preto sa naň neprihliada podľa čl. 2 ods. 1 a 5 Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011; nespĺňa požadovanú podmienku podľa § 6 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov;
B.súhlasí
s návrhom na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 448)
C.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby
1. zvolila
a)podľa § 6 ods. 1 a § 8 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov jedného člena Rady pre vysielanie a retransmisiu na funkčné obdobie do 16. februára 2023, ktoré začne plynúť dňom jeho zvolenia Národnou radou Slovenskej republiky (kandidáti podľa časti A. písm. b) tohto uznesenia),
b)podľa § 6 ods. 1 a § 8 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov jedného člena Rady pre vysielanie a retransmisiu na funkčné obdobie do 26. januára 2025, ktoré začne plynúť dňom jeho zvolenia Národnou radou Slovenskej republiky (kandidáti podľa časti A. písm. d) tohto uznesenia). V prípade,
že bude vo voľbe podľa písm. a) tohto bodu zvolený jeden z navrhovaných kandidátov, stáva sa jeho kandidatúra vo voľbe podľa tohto písm. bezpredmetnou.
2.uskutočnila opakovanú voľbu členov rady
v prípade, že nebudú zvolení dvaja členovia rady z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú dvaja kandidáti podľa časti A. písm. b) tohto uznesenia a dvaja kandidáti podľa časti A. písm. d) tohto uznesenia, ktorí neboli zvolení a získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov.
D.určuje
predsedu výboru Kristiána Čekovského
za spravodajcu výboru a poveruje ho, aby uviedol návrh na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a informoval o stanovisku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá;
E.poveruje
predsedu výboru Kristiána Čekovského
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky návrh na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu so stanoviskom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Bratislava 24. marca 2021
Kristián Čekovský, v. r.
predseda
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá