NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
CRD-2437/2020
363a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. (tlač 363) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 531 z 26. januára 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. (tlač 363) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 233 z 11. marca 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 94 z 15. marca 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III. tejto správy, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru:
1.V čl. I, bode 8, § 22 ods. 2 písm. f) a písm. g) a bode 15, § 26 ods. 6 v úvodnej vete sa za slovo „uvedenie“ vkladá slovo „výrobku“.
Odôvodnenie k bodu 1: Ide o legislatívno-
technickú úpravu, ktorou sa spresňuje navrhovaný, neurčitý právny text s čl. 20 smernice 2001/18/ES; z čl. 20 v spojitosti s čl. 19 ods. 1 smernice 2001/18/ES (príslušný orgán poskytuje písomný súhlas na umiestnenie geneticky modifikovaného organizmu ako výrobku alebo vo výrobku na
3
trh), ako aj § 21 platného znenia zákona („súhlas na uvedenie výrobku na trh“).
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie:
„10. V § 24 ods. 3 v úvodnej vete sa slová „v internetovej sieti“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodu 2: Ide o legislatívno-
technickú úpravu, ktorou sa jazykovo a terminologicky (bod 2 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov) spresňuje navrhovaný právny text v súlade s terminológiou použitou v čl. I bode 19, § 33 ods. 6 písm. a) návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I, bode 14, § 26 ods. 5 písm. e) sa slovo „ľudí“ nahrádza slovami „zdravie ľudí“.
Odôvodnenie k bodu 3: Ide o legislatívno-
technickú úpravu, ktorou sa spresňuje navrhovaný právny text v súlade s čl. 18 ods. 2 smernice 2009/41/ES.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
4.V čl. I sa za bod 18 vkladá nový bod 19, ktorý znie:
„19. V § 33 ods. 4 písm. b) sa slová „na internete“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodu 4: Ide o legislatívno-
technickú úpravu, ktorou sa jazykovo a terminologicky (bod 2 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov) spresňuje navrhovaný právny text v súlade s terminológiou použitou v čl. I bode 19, § 33 ods. 6 písm. a) návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I sa za bod 19 vkladajú nové body 20 a 21, ktoré znejú:
„20. V § 34 ods. 4 sa slová „v internetovej sieti“ nahrádzajú slovami „na webovom sídle ministerstva“.
21. V § 34 ods. 5 sa slová „na internete“ nahrádzajú slovami „na webovom sídle ministerstva“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodu 5: Ide o legislatívno-
technickú úpravu, ktorou sa jazykovo a terminologicky (bod 2 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov) spresňuje navrhovaný právny text v súlade s terminológiou použitou v čl. I bode 19, § 33 ods. 6 písm. a) návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
5
6.V čl. I sa za bod 20 vkladá nový bod 21, ktorý znie:
„21. V § 35 ods. 4 písm. b) sa slová „na internete“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodu 6: Ide o legislatívno-
technickú úpravu, ktorou sa jazykovo a terminologicky (bod 2 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov) spresňuje navrhovaný právny text v súlade s terminológiou použitou v čl. I bode 19, § 33 ods. 6 písm. a) návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. I, bode 21, § 35 ods. 4 písm. g) sa slová „na trh postúpi kópiu hodnotiacej správy alebo stanoviska orgánu Európskej únie Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „na trh, postúpi Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky kópiu hodnotiacej správy alebo stanoviska orgánu Európskej únie“.
Odôvodnenie k bodu 7: Ide o legislatívno-
technickú úpravu, ktorou sa jazykovo a štylisticky spresňuje navrhovaný právny text v súlade s bodom 2 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. I, bode 25 úvodná veta znie:
„V prílohe prvý až tretí bod znejú:“.
Odôvodnenie k bodu 8: Ide o legislatívno-
technickú úpravu, vzhľadom na zachovanie súčasného označenia a nadpisu prílohy.
6
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.V čl. I, bode 25 a v čl. II, bode 8 sa za slová „(Ú. v. L 68, 13.3.2015)“ vkladajú slová „v platnom znení“.
Odôvodnenie k bodu 9: Ide o legislatívno-
technickú úpravu, ktorou sa spresňuje citácia právneho aktu Európskej únie.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.V čl. II, bode 4, poznámke pod čiarou k odkazu 10a sa citácia „§ 35 ods. 4 písm. c) zákona č. 151/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 35 ods. 4 písm. c) zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Odôvodnenie k bodu 10: Ide o legislatívno-
technickú úpravu, vzhľadom na to, že návrh zákona nenovelizuje 35 ods. 4 písm. c) doterajšieho znenia zákona.
V čl. II sa slová „1. februára 2021“ nahrádzajú slovami „15. marca 2021“.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť
7
V.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch zo spoločnej správy nasledovne:
O bodoch 1 10 zo spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. (tlač 363) schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. (tlač 363a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 100 zo 16. marca 2021.
V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
predseda výboru