NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-46/2021
390a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 390) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 390) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 566 z 3. februára 2021 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 390) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj;
2
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 243 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 73 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. spoločnej správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I, 1. bodu
V čl. I, 1. bode úvodná veta znie:
„1. § 66 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky upravuje navrhované znenie v zmysle 26. bodu, prílohy č. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z. (Legislatívno-technické pokyny).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. I, 2.,3.,4. a 8. bodu
V čl. I úvodných vetách 2.,3.,4. a 8. bodu sa slovo „ods.“ nahrádza slovom „odsek“.
3
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky upravuje navrhované znenie v zmysle prílohy č. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 19/1997 Z.z. (Legislatívno-technické pokyny).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.K čl. I, 2. bodu
V čl. I, 2. bode, § 88 ods. 7 sa slovo „lehoty“ nahrádza slovom „doby“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky zjednocuje použitý pojem so znením navrhovaného ustanovenia (doba trvania reklamnej stavby 88 ods. 7), ako aj platným znením stavebného zákona (§ 67 ods. 4).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. I, 2. bodu
V čl. I, 2. bode, § 88 ods. 7 sa slová „možno považovať aj za exekučný titul pre účely výkonu exekúcie“ nahrádzajú slovami „je exekučným titulom8aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:
8aa) § 45 ods. 2 písm. f) zákona č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné slová a zároveň dopĺňa odkaz a relevantnú poznámku pod čiarou, nakoľko exekučný titul je v zmysle § 45 ods. 2 písm. f) Exekučného poriadku vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy, na podklade ktorého sa uskutočňuje exekúcia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.K čl. I, 3. bodu
V čl. I, 3. bode, § 88 ods. 8 sa slová „sídelnom útvare“ nahrádzajú slovami „územnom obvode“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo precizuje navrhované vymedzenie územia obce, v rámci ktorého vykonáva svoju pôsobnosť, a použitý vágny pojem nahrádza presnejším pojmom použitým napr. v § 67 ods. 1 platného znenia stavebného zákona.
4
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.K čl. I, 5., 6., 7., 9., 10. a 11. bodu
V čl. I, 5., 6., 7., 9., 10. a 11. bode sa slová „sa nahrádza suma“ nahrádzajú slovami „sa suma“ a slovo „sumou“ sa nahrádza slovami „nahrádza sumou“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.K čl. I, 8. bodu
V čl. I, 8. bode, § 105 ods. 6 prvá veta znie: „Priestupku sa dopustí a pokutou vo výške 1 350 eur sa potresce ten, kto poruší povinnosť podľa § 88 ods. 7 tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2021.“ a v druhej vete sa za slová „tohto zákona“ vkladajú slová „v znení účinnom od 1. mája 2021“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky upravuje prvú vetu citovaného ustanovenia v zmysle zaužívanej praxe a zároveň precizuje navrhované znenie doplnením účinnosti navrhovaného znenia ustanovenia § 88 ods. 7, ktorého porušenie je sankcionované.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.K čl. I, 12. bodu
V čl. I, 12. bode (§ 142i) úvodná veta znie:
„12. Za § 142h sa vkladá § 142i, ktorý vrátane nadpisu znie:“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky upravuje navrhované znenie v zmysle 29. bodu, prílohy č. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov č. 19/1997 Z. z. (Legislatívno-technické pokyny).
5
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
hlasovať spoločne o bodoch 1 8 zo spoločnej správy, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 390) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 390a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 77 zo 16. marca 2021.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Martinu Brisudovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
V Bratislave 16. marca 2021