ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
66. schôdza
Číslo: CRD-51/2021
246
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 16. marca 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 395)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 395);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 395) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 246
zo 16. marca 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 395)
___________________________________________________________________________
1. V nadpise zákona sa za slová „neskorších predpisov“ pripájajú slová „a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje názov zákona v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
K čl. I
2. V čl. I 3.bod 139b ods. 7), 8. bod (139d ods. 5) a 11. bod (139d ods.8) sa za slová „pripájajú sa“ vkladá slovo „tieto“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
3. V čl. I 4. bod 139c ods. 1) a 7. bod 139d ods.3) sa slovo „orgán“ nahrádza slovom „Orgán“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
4. V čl. I 5.bod 139c ods. 3) sa za slová „pripájajú sa“ vkladá slovo „tieto“ a slová „oboznámiť s dôkazom“ sa nahrádzajú slovami „s ním oboznámiť.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
5. V čl. I 10. bod znie:
„10. V § 139d ods. 7 sa za slová „meno, priezvisko“ vkladá čiarka a slová „dátum narodenia“, za slová „orgán Policajného zboru podľa odseku 1“ sa vkladajú slová „alebo
obec“ a slová „orgánu Policajného zboru podľa odseku 1, ktorý pokračuje“ sa nahrádzajú slovami „orgánu Policajného zboru podľa odseku 1 alebo obci, ktorí pokračujú“.“.
Navrhuje sa nové znenie novelizačného bodu 10 z dôvodu zapracovania viacerých legislatívno-technických úprav.
6. V čl. I 11. bod 139d ods. 8) sa slová „ak trovy“ nahrádzajú slovami „ak povinnosť uhradiť trovy“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa spresňuje terminológia predkladaného návrhu zákona.