ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
66. schôdza
Číslo: CRD-33/2021
239
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 16. marca 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 383)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 383);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 383) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 239
zo 16. marca 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 383)
___________________________________________________________________________
K čl. I
1. V čl. I sa vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V § 112 ods. 10 sa slová „prevod držby vozidla na inú osobu“ nahrádzajú slovami „zmenu držby vozidla“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa mení terminológia v súvislosti so zmenou terminológie navrhovanej v čl. I 2. bod predkladaného návrhu zákona.
2. V čl. I 9. bod § 116 ods. 14 sa slová „adresu trvalého pobytu alebo sídla“ nahrádzajú slovami „adresu pobytu, sídla, prevádzkarne alebo organizačnej zložky“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa spresňuje navrhované ustanovenie. V zmysle § 114 ods. 1 súčasného znenia zákona „každé vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta
pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy
jeho prevádzkarne; vozidlo, ktoré byť
prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa adresy umiestnenia tejto
organizačnej zložky.
3. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 116a ods. 8 sa slová „prevod držby vozidla na inú osobu“ nahrádzajú slovami „zmenu držby vozidla“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa mení terminológia v súvislosti so zmenou terminológie navrhovanej v čl. I 2. bod predkladaného návrhu zákona.
4. V čl. I 21. bod (§ 119a ods. 9) sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa opravuje zrejmá nesprávnosť, nakoľko výpočet povinností, ktorý sa navrhuje upraviť sa nachádza v § 119a ods. 8.
5. V čl. I 26. bod § 123 ods. 8 sa slová „sa pripájajú“ nahrádzajú slovami „sa na konci pripájajú“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.