N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
__________________________________________________________________
č. CRD-410/2021
462
NÁVRH NA VOĽBU ČLENA SPRÁVNEJ RADY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA A ČLENOV DOZORNEJ RADY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA
Predkladá: Materiál obsahuje:
Výbor NR SR pre ľudské právaSpráva výboru
a národnostné menšinyZoznam kandidátov
Návrh uznesenia NR SR
Bratislava marec 2021
Správa
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny k voľbe člena Správnej rady Ústavu pamäti národa a členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením z 29. apríla 2020 č. 96 určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, aby ako príslušný výbor plnil úlohy vyplývajúce z ustanovení zákonač. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov a aby pripravoval návrhy na voľbu a odvolanie členov Správnej rady Ústavu pamäti národa a Dozornej rady Ústavu pamäti národa.
V súlade s § 10 ods. 3 písm. a) citovaného zákona 30. apríla 2021 zaniká členstvo člena Správnej rady Ústavu pamäti národa Martina Pekára a členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa Lászlóa Bukovszkeho a Terézie Holecovej, zvolených Národnou radou Slovenskej republiky. § 12 ods. 2 zákona č. 553/2002 Z. z. ustanovuje, že po zániku členstva člena správnej rady volí nového člena ten orgán, ktorý volil predchádzajúceho. Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. dvoch členov dozornej rady na návrh určeného výboru volí Národná rada Slovenskej republiky.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny prekladá návrh na voľbu jedného člena Správnej rady Ústavu pamäti národa a dvoch členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa na šesťročné funkčné obdobie.
Podpredseda výboru Peter Pollák stanovil lehotu na podanie návrhov na kandidátov do 1. marca 2021. Do tejto lehoty bol výboru podaný nasledovný návrh do voľby člena Správnej rady Ústavu pamäti národa:
Doc. PhDr. Marek Syrný, PhD. (navrhuje poslankyňa Eva Hudecová).
Do voľby členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa boli do určenej lehoty podané nasledovné návrhy:
Mgr. Peter Balun (navrhuje poslanec Jozef Pročko),
JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, Dr. H. c. (navrhuje poslankyňa Zita Pleštinská),
ThLic., PaeDr. František Höger (navrhuje poslanec Peter Pollák),
DiS. Art. Juraj Olejček (navrhuje poslanec Roman Foltin),
Mgr. Martin Slávik (navrhuje poslankyňa Anna Andrejuvová).
Výbor prerokoval návrhy na kandidátov na svojej 17. schôdzi 9. marca 2021. Svojím uznesením č. 45 konštatoval, že navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky podľa § 11 zákona č. 553/2002 Z. z.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky, aby
1.zvolila za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa navrhnutého kandidáta Marka Syrného,
2.zvolila dvoch členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa z predložených návrhov,
3.uskutočnila opakovanú voľbu v prípade, že vo voľbe nebudú zvolení členovia Dozornej rady Ústavu pamäti národa s tým, že do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti.
Bratislava 9. marca 2021
Vladimíra Marcinková v. r.
podpredsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Kandidát na člena Správnej rady Ústavu pamäti národa
Doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.
Rok narodenia: 1977
Vzdelanie:
1997 – 2003 Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, odbor geografia - história
2003 2006 Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, interné doktorandské štúdium
Súčasné zamestnanie: Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, historik; Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vysokoškolský pedagóg (svetové a slovenské dejiny)
Predložil čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 11 zákona č. 553/2002 Z. z., Kancelária NR SR vyžiadala výpis z registra trestov v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii.
Zoznam kandidátov na členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa
Mgr. Peter Balun
Rok narodenia: 1977
Vzdelanie:
1995 – 1998 Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, odbor história, klasické jazyky
1998 2001 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor história a klasická filológia
Zamestnanie: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, programový manažér – Odbor programov cezhraničnej spolupráce
Predložil čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 11 zákona č. 553/2002 Z. z., Kancelária NR SR vyžiadala výpis z registra trestov v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii.
JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, Dr. H. c.
Rok narodenia: 1987
Vzdelanie:
2006 – 2012 Prešovská univerzita v Prešove, masmediálne štúdiá
2012 – 2018 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
2019 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, rigorózne konanie
Zamestnanie: externý vyučujúci na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; právnik obce Stará Lesná; redaktor spravodajstva a publicistiky TV JOJ
Predložil čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 11 zákona č. 553/2002 Z. z., Kancelária NR SR vyžiadala výpis z registra trestov v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii.
ThLic. PaedDr. František Höger
Rok narodenia: 1962
Vzdelanie:
1994 1999 Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta, odbor Všeobecná katolícka teológia – učiteľstvo náboženskej výchovy a etiky
1999 2001 Pápežská akadémia teologická Krakov, Teologická fakulta, odbor posvätná teológia – cirkevné právo
2000 2002 Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v predmete náboženská výchova
2008 2011 Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, rozširujúce štúdium dejepis
Zamestnanie: prednosta Okresného úradu Prešov
Predložil čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 11 zákona č. 553/2002 Z. z. a výpis z registra trestov.
Juraj Olejček, DiS. art.
rok narodenia: 1947
Vzdelanie:
1978 – 1983: Konzervatórium v Žiline (učiteľ hudby)
1996 – 1997 rekvalifikačný kurz – ekonóm, manažér firmy
Posledné zamestnania: 1983 1995 učiteľ hudby, hudobník; 1996 2009 Městská policie Brno, vedúci ekonomického odboru
Súčasné zamestnanie: dôchodca
Predložil čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 11 zákona č. 553/2002 Z. z., Kancelária NR SR vyžiadala výpis z registra trestov v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii.
Mgr. Martin Slávik
Rok narodenia: 1980
Vzdelanie:
1999 – 2004 Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta humanistiky
2016 – Masarykova univerzita Brno, FSS, Katedra politológie (trvá)
Zamestnanie: Platforma európskej pamäti a svedomia člen pracovnej skupiny (Analytické a dokumentačné zabezpečenie projektu Justice 2.0 medzinárodná spravodlivosť pre zločiny komunizmu); O. Z. Living Memory – prednášková, osvetová činnosť
Predložil čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 11 zákona č. 553/2002 Z. z., Kancelária NR SR vyžiadala výpis z registra trestov v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii.
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
__________________________________________________________
č. CRD-413/2021
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z .....marca 2021
k návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa a členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa (tlač 462)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 12 ods.1 a 2 a § 14 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov
zvolila
.................................................
za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa na šesťročné funkčné obdobie, ktoré začína plynúť 1. mája 2021;
.................................................
.................................................
za členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa na šesťročné funkčné obdobie, ktoré začína plynúť 1. mája 2021.