ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
65. schôdza
Číslo: CRD-2437/2020
233
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 11. marca 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. (tlač 363)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. (tlač 363);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. (tlač 363) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 233
z 11. marca 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. (tlač 363)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, bode 8, § 22 ods. 2 písm. f) a písm. g) a bode 15, § 26 ods. 6 v úvodnej vete sa za slovo „uvedenie“ vkladá slovo „výrobku“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa spresňuje navrhovaný, neurčitý právny text s čl. 20 smernice 2001/18/ES; z čl. 20 v spojitosti s čl. 19 ods. 1 smernice 2001/18/ES (príslušný orgán poskytuje písomný súhlas na umiestnenie geneticky modifikovaného organizmu ako výrobku alebo vo výrobku na trh), ako aj § 21 platného znenia zákona („súhlas na uvedenie výrobku na trh“).
2.V čl. I sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie:
„10. V § 24 ods. 3 v úvodnej vete sa slová „v internetovej sieti“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa jazykovo a terminologicky (bod 2 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov) spresňuje navrhovaný právny text v súlade s terminológiou použitou v čl. I bode 19, § 33 ods. 6 písm. a) návrhu zákona.
3.V čl. I, bode 14, § 26 ods. 5 písm. e) sa slovo „ľudí“ nahrádza slovami „zdravie ľudí“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa spresňuje navrhovaný právny text v súlade s čl. 18 ods. 2 smernice 2009/41/ES.
4.V čl. I sa za bod 18 vkladá nový bod 19, ktorý znie:
„19. V § 33 ods. 4 písm. b) sa slová „na internete“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa jazykovo a terminologicky (bod 2 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov) spresňuje navrhovaný právny text v súlade s terminológiou použitou v čl. I bode 19, § 33 ods. 6 písm. a) návrhu zákona.
5.V čl. I sa za bod 19 vkladajú nové body 20 a 21, ktoré znejú:
„20. V § 34 ods. 4 sa slová „v internetovej sieti“ nahrádzajú slovami „na webovom sídle ministerstva“.
21. V § 34 ods. 5 sa slová „na internete“ nahrádzajú slovami „na webovom sídle ministerstva“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa jazykovo a terminologicky (bod 2 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov) spresňuje navrhovaný právny text v súlade s terminológiou použitou v čl. I bode 19, § 33 ods. 6 písm. a) návrhu zákona.
6.V čl. I sa za bod 20 vkladá nový bod 21, ktorý znie:
„21. V § 35 ods. 4 písm. b) sa slová „na internete“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa jazykovo a terminologicky (bod 2 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov) spresňuje navrhovaný právny text v súlade s terminológiou použitou v čl. I bode 19, § 33 ods. 6 písm. a) návrhu zákona.
7.V čl. I, bode 21, § 35 ods. 4 písm. g) sa slová „na trh postúpi kópiu hodnotiacej správy alebo stanoviska orgánu Európskej únie Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „na trh, postúpi Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky kópiu hodnotiacej správy alebo stanoviska orgánu Európskej únie“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa jazykovo a štylisticky spresňuje navrhovaný právny text v súlade s bodom 2 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
8.V čl. I, bode 25 úvodná veta znie:
„V prílohe prvý až tretí bod znejú:“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom na zachovanie súčasného označenia a nadpisu prílohy.
9.V čl. I, bode 25 a v čl. II, bode 8 sa za slová „(Ú. v. L 68, 13.3.2015)“ vkladajú slová „v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa spresňuje citácia právneho aktu Európskej únie.
10.V čl. II, bode 4, poznámke pod čiarou k odkazu 10a sa citácia „§ 35 ods. 4 písm. c) zákona č. 151/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 35 ods. 4 písm. c) zákona č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom na to, že návrh zákona nenovelizuje 35 ods. 4 písm. c) doterajšieho znenia zákona.